دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
رابطۀ مدت زمان تحت تنش عضله در تمرین مقاومتی با عوامل مؤثر در رگ‌زایی دختران غیرفعال

راضیه شیری؛ مهسا عبدی؛ صادق امانی شلمزاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-106

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.97

چکیده
   هدف: از جمله تغییراتی که هنگام فعالیت ورزشی در ساختار عروقی عضلۀ اسکلتی برای رفع شرایط استرسی رخ می‌دهد، فرایند رگ‌زایی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین مقاومتی با مدت زمان تحت تنش متفاوت عضله بر برخی عوامل رشد عروقی سرم دختران غیرفعال انجام گرفت. روش‌ها: 20 دانشجوی ...  بیشتر

اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال

فرید فرحانی؛ صادق امانی شلمزاری؛ حمید رجبی؛ علی عباسی؛ علی ساریخانی؛ رسول نجارقابل؛ محمدجواد نقی زاده اصل

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.9

چکیده
  هدف: فوتسال بهعنوان یکی از ورزشهای حرفهای، از حساسیت خاصی برخوردار است و بدنسازی نوین اینورزش اهمیت دارد. هدف این مطالعه بررسی شاخصهای عصبی ) IEMG و RMS ( و عملکردی، پس از 3 هفتهبازی در زمینهای کوچک ) SSG ( همراه با محدودیت جریان خون ) BFR ( مداوم و متناوب است.روشها: 18 فوتسالیست )میانگین سن 14 / 1 ± 67 / 22 سال( در سه گروه بدون 6( BFR نفر(، 6( BFR نفر( و BFRمتناوب ...  بیشتر