نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

استفاده از انواع موسیقی در حیطه­ی ورزش و توان­بخشی مورد توجه قرار گرفته­است، اما نتایج مطالعات در مورد اثربخشی آن­ها متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گوش­دادن به چهار نوع موسیقی آرامش­بخش، تحریک­کننده­ی امواج مغزی،مهیج و ترکیبی حین اجرای فعالیت­بدنی وامانده­ساز بر بهبود اجرای ورزشی در زنان  بزرگسال بود. به این منظور تعداد 10 نفراز دانشجویان تربیت­ بدنی دانشگاه خوارزمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی­ ها طی روزهای غیرمتوالی به صورت متقاطع در قالب پنج گروه فعالیت ­بدنی بدون موسیقی، فعالیت­ بدنی همراه با موسیقی آرامش بخش، فعالیت ­بدنی همراه با موسیقی مهیج، فعالیت ­بدنی همراه با موسیقی تحریک­ کننده ­ی امواج مغزی و فعالیت ­بدنی همراه با موسیقی ترکیبی پروتکل ورزشی نوارگردان بروس را تا واماندگی انجام دادند. بلافاصله پس از اتمام پروتکل ورزشی میزان لاکتات خون، ضربان قلب، زمان فعالیت تا رسیدن به واماندگی، میزان درک فشارکار، میزان احساس توانمندی آزمودنی­ها اندازه­ گیری ­شد. نتایج پژوهش نشان ­داد با این که در هر سه گروه موسیقی ترکیبی، موسیقی مهیج و موسیقی تحریک­ کننده ­ی امواج مغزی میزان لاکتات خون بلافاصله پس از فعالیت­ بدنی بیشتر از گروه فعالیت­ بدنی بدون موسیقی بود، اما این اختلاف معنادار نبود. همچنین نتایج پژوهش نشان­ داد که گوش­ دادن به سه نوع موسیقی استفاده شده حین اجرای تمرین وامانده ­ساز تأثیر معنی­داری بر میزان ضربان قلب نداشت. اما گوش­ دادن به این موسیقی­ ها بر افزایش زمان فعالیت تا رسیدن به حالت واماندگی، کاهش میزان درک فشارکار، افزایش میزان احساس توانمندی تأثیر قابل­ ملاحظه­ ای دارد (p≤0.05). در کل می ­توان گفت گوش­دادن به موسیقی­ های ترکیبی، مهیج و تحریک ­کننده­ ی امواج مغزی حین اجرای تمرین وامانده ­ساز می­تواند از طریق محور HPAو  SAMموجب تعادل انرژی و کاهش درک زمان و فشارکار شود که افزایش کارائی ورزشی را به دنبال خواهد داشت.  

عنوان مقاله [English]

Effect of Stimulative, sedative, mix and brain-waves stimulator music on improving performance in physical education female college students

چکیده [English]

Today, it has paid attention to using different kinds of music in sport and rehabilitation domain. But the results of studies about the effectiveness of kinds of music are different. This research aimed at investigating the effect of listening to four kinds of music (stimulative, sedative, mix, and brain wave stimulator) during performing exhausting physical activity on improving athletic performance in adult females. To do this, 10 physical education students studying at Kharazmi University were selected. The subjects performed the Bruce multistage exercise protocol in five groups including physical activity without music and with sedative, motivational, brain-waves stimulator, and mixed music during non-continuous days in crossed design. Blood lactate concentration, heart rate, physical activity time to exhaustion, perception of exertion and time, state of feeling vigor, were measured immediately after exercise protocol. The results of this research showed that blood lactate concentration in three groups (physical activity synchronize with brain wave stimulator, motivational, and mixed music was higher in comparison to the group of physical activity without music but the difference was not significant. Also, the result showed that listening to sedative, brain wave stimulator, motivational, and mixed music had no significant effect on heart rate. But listening to the brain wave stimulator, motivational, and mixed music had a meaningful effect on increasing physical activity time to exhaustion, state of feeling vigor, and one’s perception of exertion and time (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinds of music- exhausting physical activity- athletic performance-adult women
  1. Yamasaki A, Booker A, Kapur V, Tilt A, Niess H, Lillemoe KD, et al. The impact of music on metabolism. Nutrition. 2012;28(11):1075-80.
  2. Yamasaki A, Booker A, Kapur V, Tilt A, Niess H, Lillemoe KD, et al. The impact of music on metabolism. Nutrition. 2012;28(11-12):1075-80.
  3. Tiev Miller A, Robertson Robertjohn, Barbara Wheeler. . Effect of music and dialogue on perception of exertion, enjoyment, and metabolic responses during exercise. Fitness Society of India;. 2010; 2::45-52.