رویکردی جدید برسیستم انرژی فاکس و ماتیوس: برآورد رکورد دوهای200، 400، 800، 1500 و 5000 متر بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر در مردان جوان فعال

Document Type : original article

Authors

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

Abstract

هدف: از پژوهش حاضر ارائه روشی جدید برای برآورد رکورد دوهای 200، 400، 800، 1500 و 5000 متر بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر مبتنی بر نظریه سیستم های انرژی فاکس و ماتیوس و بررسی همگرایی مدل پیشنهادی با روش مبنا در مردان جوان فعال بود. روش تحقیق: تعداد 50 نفر از دانشجویان پسر فعال ( میانگین ± انحراف معیار سنی 98/1 ± 11/18 سال، قد 27/3 ± 89/171 سانتی‌متر، BMI : 76/1±11/21 کیلوگرم/مترمربع، VO2max : 67/3 ± 08/51 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه 10 نفره (گروه‌های دوی 200، 400، 800، 1500 و 5000 متر) تقسیم شدند. رکورد دوی 100 و 10000 متر تمامی آزمودنی‌ها در دو جلسه مجزا، حداقل با فاصله زمانی 72 ساعت اندازه گیری و ثبت شد. سپس هر گروه یکی از ماده‌های دوی200، 400، 800، 1500 و 5000 متر را با فاصله 72 ساعت اجرا کردند و رکوردها ثبت شد (روش مبنا). در نهایت، رکورد دوی200، 400، 800، 1500 و 5000 متر آزمودنی‌ها با استفاده از معادلات برازش شده مبتنی بر سیستم های انرژی فاکس و ماتیوس محاسبه شد. برای ارزیابی همگرایی بین دو روش، از مدل گرافیکی بلاند- آلتمن و همگرایی درونی(ICC) استفاده شد. نتایج: نتایج حاکی از همگرایی بالایی بین معادلات پیشنهادی با روش مبنا بود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان نتیجه‌گیری نمود که معادلات پیشنهادی می‌تواند به عنوان ابزاری کاربردی برای پیشگویی و برآورد رکورد دوهای 200، 400، 800، 1500 و 5000 متر برای ورزشکاران دوهای نیمه استقامت مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords


 1. Guthrie, Mark. (2003). “Coaching track & field successfully”. United states , Human Kinetics.
 2. .Asadi. H, Jalal. H, Nazari V. Determine and study the development of athletics championship of Experts Coaches and athletes, Research in exercise physiology and management. 2013;12(1):9-23.
 3. Bompa. O. Periodization Theory and Methodologyof Trainin. Translated by Kordi. M, Framarzi. M, samt press. 2014;1-564.
 4. Bayat M, Kalhor A, Shadmehr B, Soghadi J, Ebrahimi A. track and field, the publisher samt.1390;(3):1-384
 5. Fox. L. F, Matthews. D. K. (1981) .The Physiological Basic of Physiological Education and Athletics. Khaledan A. University of Tehran. 1390; 15(1): 1-416
 6. Mackenzie. B. (2001) 10km Training Program [WWW] Available from: http:// www.brianmac.co.uk/longdist/tp10k.htm [Accessed 5/5/2016]
 7. Mackenzie. B. (2001) Long Distance Running [WWW] Available from: http:// www. brianmac.co.uk/longdist/index.htm [Accessele5/5/2016]
 8. Mackenzie. B. (2002) 3km Training [WWW] Available from: http ://www .brianmac .co.uk/longdist/tp3k.htm [Accessed 5/5/2016]
 9. Mackenzie. B. (2001) 1500 metre Predictor Test [WWW] Available from: http:// www. brianmac.co.uk/pred1500.htm [Accessed 1/6/2016]
 10. Mackenzie. B. (2005) 5km Predictor Test [WWW] Available from: http:// www .brianmac.co.uk/pred5k.htm [Accessed 1/6/2016
 11. Mackenzie. B. (1997) Kosmin Test [WWW] Available from: http: //www. brianmac. co.uk/kosmin.htm [Accessed 1/6/2016]
 12. McARDLE, W. et al. Essentials of Exercise Physiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2000; (1): 1-790
 13. Beashel, P. & Taylor, J. Advanced Studies in Physical Education and Sport. UK: Thomas Nelson & Sons Ltd. 1996;(1): 1-443
 14. Hargreaves M. (2006). Exercise Metabolism. Human Kinetics. Gaeeni A, Nazem F. Tehran. University of Tehran.(1378); (2):1-308[ in Persian]
 15. Gregory Byron D, Shala ED.2008. ACSM health-related physical fitness assessment manual. Ameracan Callege of Sports Medicine.Talbi E, Safar zadeA, Fathi R. babolsar,university of mazandaran1390;(1):163_ 274[ in Persian]
 16. Siahkouhian M, Hedayatneja M. Correlations of anthropometric and body composition variables with the performance of young elite weightlifters. Journal of Human Kinetics. 2010; 25:125-31
 17. Bland, J. M. and D. G. Altman. "Measuring agreement in method comparison studies." Statistical methods in medical research. 1999; 8(2): 135-160
 18. Bartko J. "The intraclass correlation coefficient as a measure of reliability." Psychological reports. 1966;19(1): 3-11.
 19. Mackenzie. B. (2004) 400 metre Predictor Test [WWW] Available from: http: //www .brianmac .co.uk/pred40.htm [Accessed 1/6/2016]
 • Receive Date: 17 March 2017
 • Revise Date: 07 February 2021
 • Accept Date: 31 December 2020
 • First Publish Date: 31 December 2020
 • Publish Date: 20 February 2019