نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: یافتن ساختارهای ژنتیکی اثرگذار بر عملکرد ورزشی گام مهمی در توسعة روش‌های مربوط به استعدادیابی در ورزش، همچنین فردی‌سازی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران است. در مطالعات گذشته نشان داده شده است که پلی‌مورفیسم عامل رشد شبه‌انسولین 2 (IGF2) با شاخص تودة بدن، تودة بدون چربی، قدرت پنجة دست و قدرت پا در ارتباط است. هدف از مطالعة پیش‌رو بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم IGF2 rs680 در جودوکاران مرد ایرانی بود.
روش‌ها: آزمودنی‌های گروه ورزشکار را 40 جودوکار مرد ایرانی مدال‌آور در مسابقات آسیایی و جهانی تشکیل ‌دادند. آزمودنی‌های گروه کنترل متشکل از 120 مرد سالم غیرورزشکار بودند. DNA ژنومی از خون به‌روش غیرآنزیمی استخراج شد. ژن‌مانه‌گذاری به‌شیوة PCR-RFLP انجام گرفت. تفاوت‌ها در توزیع فراوانی این پلی‌مورفیسم با استفاده از آزمون آماری کای مربع ارزیابی شد.
نتایج: تفاوت معناداری در فراوانی ژن‌مانه بین جودوکاران (%5/37G=/G، % ۵/۴۲G/A=، 20% A/A=) و گروه کنترل (%۸/۳۰ G/G=، % ۳/۴۸ G/A=، 8%/20 A/A=) (در همة ژن‌مانه‌ها 5/0 P>)، همچنین فراوانی آللی بین جودوکاران (% 8/58 G=، % 2/41A=) و گروه کنترل (% 55G= ، 45% A=) (55/0 P=) مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه عملکرد ورزشی به‌صورت پلی‌ژنی است و ژن‌های زیادی در آن ایفای نقش می‌کنند و با در نظر گرفتن اینکه ورزش جودو از عوامل مختلف اثر می‌پذیرد و کاملاً به یک عامل مانند قدرت یا استقامت وابسته نیست، احتمالاً پلی‌مورفیسم IGF2 rs680 نشانگر ژنتیکی مهمی در ورزش جودو در جمعیت مردان ایرانی محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the frequency of the IGF2 ApaI polymorphism in Iranian elite judo athletes

نویسندگان [English]

 • mohsen alinaghizadeh 1
 • reza Gharakhanlou 2
 • Mahdieh Molanouri shamsi 2

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 tarbiat modares university

چکیده [English]

Purpose: Finding genetic structures effecting on athletic performance is an important step in developing methods related to talent identification and as well as personalizing athletic training programs. The previous investigations revealed the insulin-like growth factor (IGF2) is associated with body mass index, fat-free mass, hand grip strength and leg strength. The purpose of this study was to evaluate the frequency of IGF2 rs680 polymorphism in Iranian male judo athletes.
Methods: The athlete group includes 40 elite judo athletes who had medals in Asian and World championship. The control group comprised of 120 health non-athletes men. DNA was extracted from the peripheral blood using a non-enzymatic method and genotyping was conducted by PCR method for identifying the IGF2 rs680 polymorphism. The distribution frequency of this polymorphism was determined by chi-square analysis.
Results: There were no significant differences in genotype frequency between judo athletes (G/G=37.5%, G/A=42.5%, A/A=20%) and control group (G/G=30.8%, G/A=48.3%, A/A=20.8%) (in all genotypes P>0.5) and also in allele frequency between judo athletes (G=58.8%, A=41.2%) and control group (G=55%, A=45%)(P=0.55).
Conclusion: Regarding that the exercise is polygenic and many genes play a role, and given that judo sport is affected by various factors and is not completely dependent on a factor such as strength or endurance, it is likely that the polymorphism IGF2 rs680 is not a significant genetic marker in judo sport in the Iranian male population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IGF2 gene
 • polymorphism
 • judo
 • sports performance
 • talent identification
 1. Torres-Luque G, Hernandez-Garcia R, Escobar-Molina R, Garatachea N, Nikolaidis P. Physical and Physiological Characteristics of Judo Athletes: An Update. Sports. 2016;4(1):20.
 2. Branco BHM, Massuça LM, Andreato L V, Marinho BF, Miarka B, Monteiro L, et al. Association between the rating perceived exertion, heart rate and blood lactate in successive judo fights (randori). Asian J Sports Med. 2013;4(2):125.
 3. Little NG. Physical performance attributes of junior and senior women, juvenile, junior, and senior men judokas. J Sports Med Phys Fitness. 1991;31(4):510–20.
 4. Perusse L, Rankinen T, Hagberg JM, Loos RJF, Roth SM, Sarzynski MA, et al. Advances in exercise, fitness, and performance genomics in 2012. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(5):824.
 5. Puthucheary Z, Skipworth JRA, Rawal J, Loosemore M, Van Someren K, Montgomery HE. Genetic influences in sport and physical performance. Sport Med. 2011;41(10):845–59.
 6. Ahmetov II, Egorova ES, Gabdrakhmanova LJ, Fedotovskaya ON. Genes and Athletic Performance: An Update. Med Sport Sci. 2016;61:41–54.
 7. Guth LM, Roth SM. Genetic influence on athletic performance. Curr Opin Pediatr. 2013;25(6):653.
 8. Cieszczyk P, Maciejewska A, Sawczuk M, Ficek K, Eider J, Jascaniene N. The angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphism in ellite Polish and Lithuanian judo players. Biol Sport. 2010;27(2):119.
 9. Rodriguez-Romo G, Yvert T, De Diego A, Santiago C, Diaz De Durana AL, Carratala V, et al. No association between ACTN3 R577X polymorphism and elite judo athletic status. Int J Sports Physiol Perform. 2013;8(5):579–81.
 10. Itaka T, Agemizu K, Aruga S, Machida S. G Allele of the IGF2 ApaI Polymorphism Is Associated With Judo Status. J Strength Cond Res. 2016;30(7):2043–8.
 11. Baker J, Liu J-P, Robertson EJ, Efstratiadis A. Role of insulin-like growth factors in embryonic and postnatal growth. Cell. 1993;75(1):73–82.
 12. D’Ercole AJ. Insulin-like growth factors and their receptors in growth. Endocrinol Metab Clin. 1996;25(3):573–90.
 13. O’Dell SD, Day INM. Molecules in focus Insulin-like growth factor II (IGF-II). Int J Biochem Cell Biol [Internet]. 1998;30(7):767–71. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135727259800048X
 14. Sayer AA, Syddall H, O’dell SD, Chen X, Briggs PJ, Briggs R, et al. Polymorphism of the IGF2 gene, birth weight and grip strength in adult men. Age Ageing. 2002;31(6):468–70.
 15. Schrager M a, Roth SM, Ferrell RE, Metter EJ, Russek-Cohen E, Lynch NA, et al. Insulin-like growth factor-2 genotype, fat-free mass, and muscle performance across the adult life span. J Appl Physiol [Internet]. 2004 Dec 1;97(6):2176–83. Available from: http://jap.physiology.org/cgi/doi/10.1152/japplphysiol.00985.2003
 16. Guimarães AC, Pereira RW, Lima RM, Silva MS, dos Reis VM, Garrido ND, et al. Association between IGF-2 gene and fat-free mass in response to resistance training. Health (Irvine Calif). 2013;5(6):1003.
 17. Suguna S, Nandal D, Kamble S, Bharatha A, Kunkulol R. Genomic DNA isolation from human whole blood samples by non enzymatic salting out method. Int J pharm pharm sci. 2014;6:198–9.
 18. Rodriguez S, Gaunt TR, Day INM. Hardy-Weinberg equilibrium testing of biological ascertainment for Mendelian randomization studies. Am J Epidemiol. 2009;169(4):505–14.
 19. Tucker R, Collins M. What makes champions? A review of the relative contribution of genes and training to sporting success. Br J Sport Med. 2012;46(8):555–61.
 20. Alejandro L, Maria M, He Z, Jonatan R R. Elite athletes: are the genes the champions? Int J Sports Physiol Perform. 2010;5(1):98–102.
 21. Guilherme JPLF, Tritto ACC, NORTH KN, Lancha Junior AH, Artioli GG. Genetics and sport performance: current challenges and directions to the future. Rev Bras Educ Fisica e Esporte. 2014;28(1):177–93.