بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 در جودوکاران نخبه ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف تحقیق: توانایی انسان‌ها برای دستیابی به موفقیت در رشته‌های ورزشی با یکدیگر متفاوت است و بسیاری از این تفاوت‌ها با عوامل ژنتیکی در ارتباط است. یافتن ساختارهای ژنتیکی اثرگذار بر عملکرد ورزشی گام مهمی در توسعه روش‌های مربوط به استعدادیابی در ورزش است. جودوکاران برای موفقیت در این رشته ورزشی به مقادیر بالایی از قدرت و توان نیاز دارند. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که پلی‌مورفیسم عامل رشد شبه انسولین 2 (IGF2) با شاخص توده بدنی، توده بدون چربی، قدرت پنجه دست و قدرت پا در ارتباط است. هدف از مطالعه پیش رو بررسی و ارزیابی ارتباط احتمالی بین پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 و وضعیت جودوکاران نخبه ایرانی بود. آزمودنی‌های گروه ورزشکار را 40 جودوکار نخبه ایرانی که در مدال‌های آسیای و جهانی دارای مدال بودند تشکیل می‌دادند و آزمودنی‌های گروه کنترل متشکل از 120 مرد سالم غیر ورزشکار بود. روش‌شناسی: DNA ژنومیک از خون به روش غیر آنزیمی استخراج و ژنوتیپ گذاری به شیوه PCR-RFLP انجام گرفت. تفاوت‌ها در توزیع فراوانی این پلی‌مورفیسم به‌وسیله آزمون آماری کای مربع مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تفاوت معناداری در توزیع ژنوتیپی و فراوانی آللی بین جودوکاران و گروه کنترل مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پلی‌مورفیسم ApaI  IGF2 احتمالا به علت تأثیرپذیری ورزش جودو از عوامل مختلف و عدم وابستگی کامل آن به یک عامل مانند قدرت یا استقامت ممکن است بر وضعیت جودوکاران نخبه ایرانی تأثیری نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the frequency of the IGF2 ApaI polymorphism in Iranian elite judo athletes

نویسندگان [English]

  • mohsen alinaghizadeh
  • reza Gharakhanlou
  • Mahdieh Molanouri shamsi
tarbiat modares university
چکیده [English]

Absrtact
Individuals ability are different for achieving to success in sports disciplines and most of this differences are related to genetic factors. Finding genetic structures that effect on athletic performance is an important step in developing methods related to talent identification. Judo athletes for being successes in this discipline need to high levels of strength and power. The previous investigations revealed the insulin-like growth factor (IGF2) is associated with body mass index, fat-free mass, hand grip strength and leg strength. Aim: The aim of the present study was to evaluate the possible association between ApaI IGF2 and judo status. The athlete group includes 40 elite judo athletes who had medals in Asian and World championship and control group comprised of 120 health non-athletes men. methods: DNA was extracted from the peripheral blood using a non-enzymatic method and Genotyping was conducted by PCR method for identifying the IGF2 ApaI polymorphism. The distribution frequency of this polymorphism was determined by chi-square analysis. Result: There were no significant differences in genotype and allele frequency of the judo athletes compared with control. Conclusion: The result of the present study revealed IGF2 ApaI polymorphism due to the influence of judo discipline from different factors and no relying completely on a single factor (such as strength or endurance) may have no effect in judo status in elite Iranian judo athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IGF2 gene
  • polymorphism
  • judo
  • sports performance
  • talent identification
Torres-Luque G, Hernandez-Garcia R, Escobar-Molina R, Garatachea N, Nikolaidis P. Physical and Physiological Characteristics of Judo Athletes: An Update. Sports. 2016;4(1):20.
Branco BHM, Massuça LM, Andreato L V, Marinho BF, Miarka B, Monteiro L, et al. Association between the rating perceived exertion, heart rate and blood lactate in successive judo fights (randori). Asian J Sports Med. 2013;4(2):125.
Little NG. Physical performance attributes of junior and senior women, juvenile, junior, and senior men judokas. J Sports Med Phys Fitness. 1991;31(4):510–20.
Perusse L, Rankinen T, Hagberg JM, Loos RJF, Roth SM, Sarzynski MA, et al. Advances in exercise, fitness, and performance genomics in 2012. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(5):824.
Puthucheary Z, Skipworth JRA, Rawal J, Loosemore M, Van Someren K, Montgomery HE. Genetic influences in sport and physical performance. Sport Med. 2011;41(10):845–59.
Ahmetov II, Egorova ES, Gabdrakhmanova LJ, Fedotovskaya ON. Genes and Athletic Performance: An Update. Med Sport Sci. 2016;61:41–54.
Guth LM, Roth SM. Genetic influence on athletic performance. Curr Opin Pediatr. 2013;25(6):653.
Cieszczyk P, Maciejewska A, Sawczuk M, Ficek K, Eider J, Jascaniene N. The angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphism in ellite Polish and Lithuanian judo players. Biol Sport. 2010;27(2):119.
Rodriguez-Romo G, Yvert T, De Diego A, Santiago C, Diaz De Durana AL, Carratala V, et al. No association between ACTN3 R577X polymorphism and elite judo athletic status. Int J Sports Physiol Perform. 2013;8(5):579–81.
Itaka T, Agemizu K, Aruga S, Machida S. G Allele of the IGF2 ApaI Polymorphism Is Associated With Judo Status. J Strength Cond Res. 2016;30(7):2043–8.
Baker J, Liu J-P, Robertson EJ, Efstratiadis A. Role of insulin-like growth factors in embryonic and postnatal growth. Cell. 1993;75(1):73–82.
D’Ercole AJ. Insulin-like growth factors and their receptors in growth. Endocrinol Metab Clin. 1996;25(3):573–90.
O’Dell SD, Day INM. Molecules in focus Insulin-like growth factor II (IGF-II). Int J Biochem Cell Biol [Internet]. 1998;30(7):767–71. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135727259800048X
Sayer AA, Syddall H, O’dell SD, Chen X, Briggs PJ, Briggs R, et al. Polymorphism of the IGF2 gene, birth weight and grip strength in adult men. Age Ageing. 2002;31(6):468–70.
Schrager M a, Roth SM, Ferrell RE, Metter EJ, Russek-Cohen E, Lynch NA, et al. Insulin-like growth factor-2 genotype, fat-free mass, and muscle performance across the adult life span. J Appl Physiol [Internet]. 2004 Dec 1;97(6):2176–83. Available from: http://jap.physiology.org/cgi/doi/10.1152/japplphysiol.00985.2003
Guimarães AC, Pereira RW, Lima RM, Silva MS, dos Reis VM, Garrido ND, et al. Association between IGF-2 gene and fat-free mass in response to resistance training. Health (Irvine Calif). 2013;5(6):1003.
Suguna S, Nandal D, Kamble S, Bharatha A, Kunkulol R. Genomic DNA isolation from human whole blood samples by non enzymatic salting out method. Int J pharm pharm sci. 2014;6:198–9.
Rodriguez S, Gaunt TR, Day INM. Hardy-Weinberg equilibrium testing of biological ascertainment for Mendelian randomization studies. Am J Epidemiol. 2009;169(4):505–14.
Tucker R, Collins M. What makes champions? A review of the relative contribution of genes and training to sporting success. Br J Sport Med. 2012;46(8):555–61.
Alejandro L, Maria M, He Z, Jonatan R R. Elite athletes: are the genes the champions? Int J Sports Physiol Perform. 2010;5(1):98–102.
Guilherme JPLF, Tritto ACC, NORTH KN, Lancha Junior AH, Artioli GG. Genetics and sport performance: current challenges and directions to the future. Rev Bras Educ Fisica e Esporte. 2014;28(1):177–93.