تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت سرمی واسپین و شاخص‌ مقاومت انسولینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

حسن عموزاده مهدیرجی؛ ولی اله دبیدی روشن؛ الهه طالبی گرکانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: مقاومت انسولینی در پاتولوژی دیابت نقش مهمی دارد. واسپین، آدیپوکین جدیدی است که در افزایش‌ حساسیت انسولین و بهبود تحمّل گلوکز نقش دارد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر تمرین منظم ورزشی به ویژه تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین وجود دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت پلاسمایی واسپین، شاخص‌ مقاومت ...  بیشتر