هزینه ها:

  • هزینه‌ ی داوری مقاله برای داوری معمولی 1000000 ریال و برای داوری سریع  2000000 ریال و همچنین هزینه‌‌ آماده سازی و چاپ برای داوری معمولی 1000000 ریال و برای داوری سریع 2000000 ریال می­باشد. هزینه­ ها در دو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب مجله واریز شود.