درباره نشریه

این نشریه بر اساس نامه‌ی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 161681 مورخ 21/08/90 موفق به دریافت مجوز علمی-پژوهشی گردیده است. نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles)، گزارشات موردی (Case Reports) و در گستره پژوهش‌های فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.