درباره نشریه

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی وابسته به دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است، این نشریه بر اساس نامه‌ی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۹۰/۰۸/۲۱  مورخ ۹۰/۰۸/۲۱  موفق به دریافت مجوز علمی-پژوهشی گردیده است، که در تاریخ بهمن سال 1387 اولین شماره خود را منتشر کرد و تا کنون موفق به انتشار 33شماره متوالی شده است.

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles)، گزارشات موردی (Case Reports) و مقالات مروری (Review Article) در گستره پژوهش‌های فیزیولوژی ورزش کاربردی ، فیزیولوژی  و تغذیه ورزشی و فیزیولوژی ورزشی و تندرستی  که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.