شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1399 

5. تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

صفحه 57-69

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


6. بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 در جودوکاران نخبه ایرانی

صفحه 69-78

محسن علی نقی زاده؛ رضا قراخانلو؛ مهدیه ملانوری شمسی


10. تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های 3‌SIRT و 1‌OGG بافت کبد موش های نر

صفحه 111-127

محمد اسماعیل افضل پور؛ هادی سریر؛ زوفا زنجیریان؛ محسن محمدنیا احمدی؛ الهام قاسمی


بانک ها و نمایه نامه ها