شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-116 

6. کنترل شیمیایی تهویۀ ریوی در فعالیت کوتاه‌مدت منقطع و دورۀ بازیافت

صفحه 57-65

رقیه افرونده؛ معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رضوان شمسی


7. اثر تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی نر ویستار

صفحه 67-74

عبدالرضا کاظمی؛ زهرا معصوم پور؛ امیربهادر دخیلی؛ علیرضا زنگی ابادی؛ ایمان فتحی


بانک ها و نمایه نامه ها