نویسنده = دریانوش، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی ) ALT و AST ( ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-106

زهرا منصوری؛ نجمه کیانی؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی صمدی؛ وحید حدیدی؛ افسانه حقدل