پاسخ عوامل انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان جوان دارای اضافه وزن

معصومه حاتمی؛ هیوا رحمانی

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.1

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی در مردان دارای اضافه وزن بود.مواد و روش ها: تعداد 10مرد جوان ( شاخص توده بدنی 4/1±5/26 کیلوگرم/متر2) به عنوان آزمونی انتخاب شدند. بعد از تعیین حداکثر توان، آزمودنی ها در دو جلسه با فاصله یک هفته، پروتکل­ تناوبی با شدت 110% حداکثر توان ، 6 تکرار 30 ثانیه ای ...  بیشتر