دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیبهای حرکتی متفاوت بر متغیرهای هماتولوژیک دختران دارای اضافهوزن

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ فریبا فلاحی؛ روناک تابعی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی میتواند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد کرده و بر برخی شاخصهایخونیتأثیرگذار باشد.هدف از اینپژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب حرکتی متفاوت بر تغییرات هماتولوژیک )شامل هموگلوبین، هماتوکریت،تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید، میانگین حجم گویچهای، میانگین هموگلوبین گویچهای، میانگین غلظت هموگلوبینگویچهای، ...  بیشتر