نویسنده = ملاحسن زاده، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1365-1374

فتانه ملاحسن زاده؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی؛ مریم نورشاهی