رابطه بین فعالیت خودکار قلبی پس از انجام فعالیت بالاتنه و مقدار آب کل بدن در مردان میانسال و سالمند

اکرم اصفهانی نیا؛ حبیب اصغرپور؛ مهدی احمدیان

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 108-118

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.108

چکیده
  هدف: حفظ آهنگ ضربان و انقباض قلب به‌ویژه حین و متعاقب فعالیت‌های ورزشی از جمله چالش‌هایی است که دانشمندان علم ورزش با آن مواجه‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین فعالیت خودکار قلبی پس از فعالیت بالاتنه با مقدار آب کل بدن در مردان با سنین مختلف انجام گرفت.روش‌ها: تعداد ۲۴ نفر از مردان فعال پس از تشریح اهداف و مراحل انجام ...  بیشتر