دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی نر ویستار

عبدالرضا کاظمی؛ زهرا معصوم پور؛ امیربهادر دخیلی؛ علیرضا زنگی ابادی؛ ایمان فتحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-74

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.67

چکیده
  هدف: به‌دلیل ابهامات موجود در زمینۀ فرایندهای رشد و حفظ عضلات اسکلتی به‌ویژه آتروفی ناشی از بی‌تحرکی، مطالعۀ حاضر، به‌منظور بررسی تأثیرات تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های آتروژنیکی در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی انجام گرفت.روش‌ها: بدین‌منظور 10 سر موش صحرایی نژاد ویستار در دو گروه تعلیق (5=n) و کنترل (5=n) قرار گرفتند و موش‌های ...  بیشتر