پاسخ مقادیر سرمی TNF-α ،ا 6-IL و نیمرخ لیپیدی به دو توالی تمرین هوازی همحجم در زنان میانسال چاق مبتلا به دیابت نوع دو

علی رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ معرفت سیاه‌کوهیان؛ مرتضی یاری

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.59

چکیده
  هـدف: تحقیـق حاضـر بـا هـدف مقایسـۀ اثـر دو توالـی مختلـف تمریـن هـوازی بـا حجـم یکسـان و مانـدگاری پـس از آن بـر سـطوح سـایتوکاینهای التهابـی 6-IL،ب α-TNF و نیمـر خ لیپیـدی در زنـان چـاق مبتـا بـه دیابـت نـوع دو انجـام گرفـت. روشهـا: بدینمنظـور، 36 زن چـاق مبتـا بـه دیابـت نـوع دو بهصـورت تصادفـی بـه سـه گـروه مسـاوی 12 نفـره تقسـیم ...  بیشتر