پاسخ‌های متابولیک به ورزش در آب و خشکی در زنان یائسۀ دیابتی تمرین‌کرده: نقش ANP و اپی نفرین

سیما نصیری؛ اعظم زرنشان؛ کریم آزالی علمداری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.107

چکیده
  هدف: فواید متابولیک انجام هر جلسه تمرینات معمول بیماران دیابتی فعال در شرایط آب در برابر خشکی نیاز به بررسی دارد. هدف پژوهش بررسی مقدار گلوکز، FFA، انسولین، ANP و اپی‌نفرین خون در حین رکابزنی در خشکی در برابر آب و همچنین در خلال دورۀ زمانی اولیۀ بازگشت به حالت اولیه بود.روش‌ها: طرح پژوهش از نوع سری‌های زمانی با ترتیب تصادفی معکوس بود. ...  بیشتر