دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
پاسخ‌های متابولیک به ورزش در آب و خشکی در زنان یائسۀ دیابتی تمرین‌کرده: نقش ANP و اپی نفرین

سیما نصیری؛ اعظم زرنشان؛ کریم آزالی علمداری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.107

چکیده
  هدف: فواید متابولیک انجام هر جلسه تمرینات معمول بیماران دیابتی فعال در شرایط آب در برابر خشکی نیاز به بررسی دارد. هدف پژوهش بررسی مقدار گلوکز، FFA، انسولین، ANP و اپی‌نفرین خون در حین رکابزنی در خشکی در برابر آب و همچنین در خلال دورۀ زمانی اولیۀ بازگشت به حالت اولیه بود.روش‌ها: طرح پژوهش از نوع سری‌های زمانی با ترتیب تصادفی معکوس بود. ...  بیشتر