کلیدواژه‌ها = فوتبال
مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 79-88

10.52547/joeppa.13.1.79

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد هادی قاسمی


تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی )ALT وAST )ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای

دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 97-106

زهرا منصوری؛ نجمه کیانی؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی صمدی؛ وحید حدیدی؛ افسانه حقدل