کلیدواژه‌ها = واژه‌گان کلیدی: سولفید هیدروژن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-99

فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده