اثر مسابقة رسمی بر زیرگروه های لکوسیتی خون و ایمونوگلوبولین های سرمی کاراته کاران جوان

عبدالحسین طاهری کلانی؛ محمود نیک سرشت

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: استرس روانی ناشی ازمسابقه با ایجاد تغییراتی در سیستم ایمنی، استعداد بروز بیماریهای عفونی در ورزشکاران را بیشاز فعالیت های ورزشی معمول افزایش میدهد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر مسابقه رسمی بر تعداد لکوسیت ها،و کورتیزول سرمی در کاراته کاران جوان اجرا شد. )IgG( G ،)IgA( A زیرگروه های آن، غلظت ایمونوگلوبولین های21 کیلوگرم بر ...  بیشتر