نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

2 دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تاثیر تمرینات پلایومتریک بر آمادگی جسمانی بخوبی مشخص شده است. همچنین اثر تمرینات ورزشی همراه با محدودیت جریان خون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در مورد اثر تمرینات پلایومتریک در آب همراه با محدودیت جریان خون پژوهشی انجام نگرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعال بود.
مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. آزمودنی‌ها 30 دختر جوان 18 تا 30 سال فعال بودند که به طور تصادفی به سه گروه: تمرین پلایومتریک در آب با محدودیت جریان خون (10 نفر)، تمرین پلایومتریک در آب بدون محدودیت جریان خون (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برای تعیین حجم نمونه نیز از نرم‌افزار Gpower نســخه3.1.9.2 استفاده شد، بدین صورت که برای آزمون آنوا با اندازه گیری تکراری، اندازه اثر 38/0 و توان آزمون 85/0 درسطح خطای 05/0، 30 نفر تعیین گردید. جهت سنجش میزان فعالیت بدنی نمونه‌ها از پرسشنامه فعالیت بدنی بک که دارای 16 آیتم پنج گزینه‌ای است، استفاده شد.
یک هفته قبل از شروع برنامه تمرینی، دو جلسه آشنایی با مداخله‌های تحقیق ( شامل تمرینات پلایومتریک با BFR و بدون BFR و آزمون‌ها) برای آزمودنی‌ها برگزار گردید. پروتکل تمرینات پلایومتریک شامل شش هفته و در هر هفته سه جلسه به مدت 60 دقیقه (دارای دو تا پنج ست و استراحت یک تا دو دقیقه ای) بود. تمرینات (تعداد ست و تکرار) در گروه با محدودیت جریان خون با شدت 20 تا 40 درصد 1RM انجام گرفت. محدودیت جریان خون از طریق بستن باند الاستیکی به بخش فوقانی ران اعمال گردید. آزمون‌های آمادگی جسمانی قبل و بعد از برنامه تمرینی گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری آنوا با اندازه‌گیری مکرر و به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. ضابطه تصمیم‌گیری آماری برای آزمون‌آماری به منظور رد یا تایید فرضیه‌ها 05/0P≤ در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بهبود معنی‌داری در درصد چربی (04/4F= ، 02/0P=)، توان بی‌هوازی (02/3F= ، 05/0P=)، توان انفجاری پا‌ (60/3F= ، 04/0p=)، سرعت (60/6F= ، 05/0p=) و قدرت بیشینه (95/11F= ، 001/0p=) در گروه تمرین پلایومتریک در آب با محدودیت جریان خون دیده شد (p≤0.05). در سایر متغیرهای آمادگی جسمانی شامل وزن، شاخص توده بدن، چابکی و توان بالاتنه تفاوت معنی داری بین گروه‌ها وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش تمرینات پلایومتریک در آب با محدودیت جریان خون می‌تواند در بهبود درصد چربی، توان بی‌هوازی، توان انفجاری پا‌، سرعت و قدرت بیشینه دختران جوان فعال موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aquatic Plyometric Training with and without Blood Flow Restriction on Physical Function in Active Young Women

نویسندگان [English]

  • Negar Jamili 1
  • Seyed Alireza Hosseini Kakhk 2
  • Roya Askari 1
  • Bahram Sadeghi 1

1 Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Iran

2 Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and objective: The effect of plyometric training on physical function is well known. The effect training with blood flow restriction has also been studied. But the effect of aquatic plyometric with blood flow restriction has not been studied. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of aquatic plyometric training with and without blood flow restriction on physical function of young active women.
Materials and Methods: The study was a quasi-experimental study with a pre- post test. The participants are 30 young women aged 18 to 30 years were randomly allocated to three groups: aquatic plyometric training with blood flow restriction (n = 10), aquatic plyometric training without blood flow restriction (n = 10) and control (n = 10). Gpower software version 3.1.9.2 was used to determine the sample size, so that for the ANOVA test with repeated measurements, the size was 0.38 and the power of the test was 0.85 at the error level of 0.05, 30 people were determined. In order to measure the physical activity of the samples, Beck's physical activity questionnaire, which has 16 five-choice items, was used.
One week before the start of the training program, two familiarization sessions with the research interventions (including plyometric exercises with BFR and without BFR and tests) are held for the subjects. plyometric training protocol including six weeks and three sessions each week for 60 minutes (with two to five sets and one to two minute rest). The intensity of training (number of sets and repetitions) was considered less in the group with blood flow restriction than the other group. Restriction of blood flow was applied by tightening the elastic band of the upper thigh. Physical function tests were taken before and after the training program. Data were analyzed RM- ANOVA statistical method with repeated measures and SPSS software. The statistical decision rule for the statistical test to reject or confirm the hypotheses was considered P≤0.05.
Results: there was a Significant increase in fat percentage (p= 0/02, F= 4/04), anaerobic power (p= 0/05, F= 3/02), lower body power (p= 0/04, F= 3/36), speed (p= 0/05, F= 6/60) and maximum strength (p= 0/001, F= 11/95) in aquatic plyometric training with blood flow restriction showed improvements (p≤0.05). There was no significant difference between the group in other variables of physical function including weight, BMI, agility and upper body power (P> 0.05).
Conclusion: According to the results of this study, aquatic plyometric traaining with blood flow restriction can be effective in improving fat percentage, anaerobic power, lower body power, speed and maximum strength of young active women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquatic plyometric training
  • blood flow restriction
  • physical function