مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی سنتی و TRX بر برخی شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، موسسه آموزشی عالی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

 
زمینه و هدف: بیماری دیابت نوع دو از شایع‌ترین بیماری‌های سوخت‌وساز شناخته‌شده در جهان و علت اصلی مرگ‌ومیر در بسیاری از کشورهاست که هر ساله افراد زیادی را درگیر می‌کند. هیپرگلیسمی مزمن ناشی از دیابت نوع دو موجب ایجاد فشار اکسایشی در مسیرهای مختلف بدن می‌شود، ازاین‌رو هدف از این پژوهش مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی سنتی و تمرین مقاومتی با وزن بـدن ( TRX) بر برخی شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.
مواد و روش‌ها: نمونة آماری پژوهش ۳۰ زن مبتلا به دیابت نوع دو با ردة سنی 40-55 سال بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه، تمرین مقاومتی (ده نفر)، گروه TRX(ده نفر)، گروه کنترل (ده نفر) قرار گرفتند. گروه‌های تجربـی، تمریـن مقاومتـی سـنتی و TRX را سـه جلسـه در هفتـه بـه مـدت هشـت هفتـه بـا شـدت 65-80 یـک تکـرار بیشـینه اجـرا کردنـد، درحالی‌که گـروه کنتـرل در هیـچ برنامـة تمرینـی در مـدت زمـان اجـرای پژوهـش شـرکت نکـرد. نمونه‌های خون سیاهرگ محیطی پیش از شـروع تمریـن و 48 سـاعت پس از آخریـن جلسـة تمریـن از همة آزمودنی‌ها گرفتـه شـد و بـرای بررسـی سـطح سـرمی شاخص‌های  SOD, GPXوMDA اســتفاده شد. در این پژوهش از آزمون t همبسته برای بررسی تفاوت‌های درون‌گروهی و از تحلیل کوواریانس با استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی برای بررسی تفاوت‌های بین‌گروهی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی سنتی و TRX افزایش معناداری در سطوح SOD و GPX در دو گروه تجربی مشاهده شد (۰۵/۰ >P). با این همه در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد، همچنین مقدار MDA پس‌آزمون در مقایسه با پیش‌آزمون در هر دو گروه تمرینی مقاومتی سنتی و TRX کاهش معناداری نشان داد. نتایج تحلیل بین‌گروهی نشان داد که بین دو گروه تمرین مقاومتی و TRX بر شاخص‌های  SOD, GPXوMDA تفاوت معناداری وجود ندارد )۰۵/۰(P>.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که احتمالاً هر دو روش تمرینی می‌توانند در بهبود شاخص‌های اکسایشی (SOD  و  GPX) و ضداکسایشی (MDA) زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر باشند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of eight weeks of traditional resistance training and TRX on oxidative and antioxidant indicators in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

 • Mohsen Akbarpour 1
 • Safoora Sabagheyan rad 1
 • Narjes Chamani 2
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Qom, Qom, Iran
2 Expert Physical Education and Sports Sciences, University of Toloe Mehr, Qom, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Type 2 diabetes is one of the most common metabolic diseases known in the world and is the main cause of death in many countries, affecting many people every year. Chronic hyperglycemia caused by type 2 diabetes causes oxidative stress, therefore this study compared the effect of eight weeks of traditional resistance training and Total Body Resistance Exercise (TRX) on some oxidative and anti-oxidative indicators in women with type 2 diabetes.
Materials and Methods: Thirty women with type 2 diabetes (age, 40-55 years) participated in the study and randomly were divided into three groups of resistance training (n=10), TRX group (n=10), control group (n=10). The experimental groups performed traditional resistance training and TRX three times a week for eight weeks at an intensity corresponding to 80-65% of a maximum repetition, while the control group did not participate in any training program during this period. Blood samples were taken from all subjects before training and 48 hours after the last training session and were used to determine the serum level of superoxide dismutase (SOD), Glutathione Peroxidase (GPx) and malondialdehyde (MDA). Paired t-test was used to investigate the within-groups differences, and the analysis of covariance using Bonferroni's post-hoc test was used to investigate the differences between groups.
Results: Present study showed that after eight weeks of traditional resistance training and TRX, significant increases in SOD and GPX levels were observed in the two experimental groups (p< 0.05). However, no significant difference was observed in the control group. MDA levels decreased in both traditional and TRX resistance training groups. The results of between-group analysis showed that there is no significant difference between the two groups of resistance training and TRX for SOD, GPX and MDA indices (P>0.05).
Conclusion: Based on said the findings of present study it could be concluded that both training methods can improve oxidative (SOD and GPX) and anti-oxidative (MDA) indices in women with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional resistance training
 • TRX training
 • Oxidant
 • Anti-oxidant
 • Type 2 diabetes
 1.  

  1. Sefal Manesh S, Khaledi N, Rajabi H, Askari H. The comparison of the effect of high Intensity interval and progressive resistance training on activated transcription factor 3 myocardial gene expression in male diabetic rats. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021;14(2):67-76.[In Persian]
  2. Haghgoo H, Choobineh S, Pournemati P. The effect of six weeks of combined training on the resting plasma level of Pentraxin-3 and Serum amyloid A in men with type-2 diabetes. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2010(1/4)15;23. [In Persian]
  3. Parastesh M, Zohrevandian K, Saremi A, Bahramsari A. Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha (HIF-1α,) Gene Expression in Heart Tissue and Insulin Resistance Index in Type 2 Diabetic Rats.2022; 10 (1) :14-27
  4. Naderi L, Banaie J, Kargarfard M,‌‌ Keshavarz S. Comparison of Interval and Continuous Training on Growth Differentiation Factor 15, Pancreatic beta cell function and insulin resistance in Women with Type 2 Diabetes. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2021;64(2). [In Persian]
  5. Parsa SH, Saghebjoo M, Nazemi S, Hedayati M. The Effect of Continuous and Interval Endurance Training on Superoxide Dismutase and Catalase activity in sensory roots of spinal cord in Diabetic Neuropathic Rats. 2018.25(5):669-677
  6. Naghizadeh H, Heydari F. The effect of 12 weeks of HIIT and curcumin consumption on oxidative indices in obese men with type-2 diabetes mellitus. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2023;15(4/67):81. [In Persian]
  7. Akbarpour M, Fathollahi SF, Faraji F. Effect Of Eight Weeks Of Resistance Training With Supplementation Of Pomegranate Juice On Oxidative/Antioxidant Factors And Lipid Profiles In Women With Type 2 Diabetes. 2019:14(3).
  8. Heydari B, Ghofrani M, Bahram ME. Effects of three types of massage on serum levels of malondialdehyde, superoxide dismutase and glutathione peroxidase after one session of exhaustive exercise in female futsal players. Complementary Medicine Journal. 2021;10(4):328-39.
  9. Azizbeigi K, Qeysari SF. The effects of progressive resistance training on malondialdehyde concentration and superoxide dismutase enzyme activity in inactive elderly women. Payavard Salamat. 2019;13(2):151-9. [In Persian]
  10. Rahmani A, Gorzi A, Ghanbari M. The effects of high intensity interval training and strenuous resistance training on hippocampal antioxidant capacity and serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in male rats. 2018 ; 23 (6) :47-58
  11. Mehri A. Effect of 8 Weeks Aerobic Training and Supplementation of Resveratrol on Oxidative Marker MDA and Antioxidant SOD and GPX Cardiomyocytes Tissue in Streptozotocin-Diabetic Rats. 2020 ; 13(3): 97-108.
  12. Mardani A, Abednatanzi H, Gholami M, Ghazalian F, Azizbeigi K. Effect of intensity sequence of resistance training on some antioxidants factors and Malondialdehyde plasma in over weight men. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2022;10(6):1258-69.
  13. Keihaniyan A, Arazi H, Kargarfard M. The Effect of Eight-Week Resistance and Aerobic Training on Lipid Profile and Serum Levels of Hepatokine HFREP1 in Obese Men with Type 2 Diabetes. Sport Physiology. 2018;10(40):85-98.
  14. Amani A, Hassanpour M, AfsharNezhad T. The effect of two training models of trx on anaerobic power and body composition of young and teenager taekwondo athletes. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2020;7(1):82-90.
  15. Housini SL, Eizadi M. The effect of 8 weeks TRX training on glutathione peroxidase (GPx) and hydrogen peroxide (H2O2) in sedentary middle-aged obese men. Razi Journal of Medical Sciences. 2020;27(5):210-9.
  16. Aguiar SS, Rosa TS, Sousa CV, Santos PA, Barbosa LP, Deus LA, et al. Influence of body fat on oxidative stress and telomere length of master athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2021;35(6):1693-9.
  17. Sinaga FA, Purba PH, Sinaga RN. Effects of Red Fruit (Pandanus Conoideus Lam) Oil on Exercise Endurance and Oxidative Stress in Rats at Maximal Physical Activity. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020;8(A):164-9.
  18. Akbarpour M, Ghanji M, Taperashi G, Hashemi Mad R. compare the effect of eight weeks of traditional resistance training and TRX on muscle injury indices of inactive Women. Razi Journal of Medical Sciences. 2022 ; 29 (2) :91-101. [In Persian]
  19. Fathollahi Shoorabeh F, Tarverdyzadeh B, Aminbaksahayesh S. Effect of 8 weeks resistance training on some antioxidant/oxidative indexes in postmenopausal women with breast cancer. The Horizon of Medical Sciences. 2017;23(4):279-83. [In Persian]
  20. Bahrami Taghanaki H, Mosa Farkhani E, Eftekhari Gol R, Bahrami Taghanaki P, Bokaei S, Taghipour A, et al. Determinants of Diabetic Complications: A Population-Based Case-Control Study. Iranian Journal of Epidemiology. 2020;16(3):220-9.
  21. Froozandeh E, Tofighi A, Tolouei Azar J. The Effect of 8 Weeks of Resistance and Aerobic Interval Training on Levels of GLP-1, NRG-1 and IL-33 in Type 2 Diabetic Women. Sport Physiology. 2020;12(46):117-38.
  22. Mir Javadi SR, Rahimi A, Aghaei F, Mohsenzadeh M. The Effect of Resistance Training and Endothelial Stem Cell Injection on Skeletal Muscle Oxidant and Antioxidant Status in STZ-Induced Diabetic Male Rats. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2022;21(5):334-44.
  23. Anzali I, Talesh I. Effects of hydro-alcoholic leaf extract of Kardeh (Biarum bovei Blume) on the blood glucose and oxidative stress parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2021;25(2):926-34.
  24. Moradpourian MR, Shakarami N. Determine the effect of eight weeks of resistance training on some oxidative/antioxidant indices of middle-aged women with type 2 diabetes. Research on Biosciences and Physical Actiuity. 2017;4(7):1-8. [In Persian]
  25. Maxwell SRJ, Thomason H, Sandler D, Leguen C, Baxter M, Thorpe G, et al. Antioxidant status in patients with uncomplicated insulin‐dependent and non‐insulin‐dependent diabetes mellitus. European journal of clinical investigation. 1997;27(6):484-90.
  26. Reynolds LR, Kingsley FJ, Karounos DG, Tannock LR. Differential effects of rosiglitazone and insulin glargine on inflammatory markers, glycemic control, and lipids in type 2 diabetes. Diabetes research and clinical practice. 2007;77(2):180-7.
  27. Esmaeili M, Bijeh N, Ghahremani Moghadam M. Effect of combined aerobic and resistance training on aerobic fitness, strength, beta-endorphin, blood glucose level, and insulin resistance in women with type II diabetes mellitus. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(6):34-46.
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1402
 • تاریخ انتشار: 01 آذر 1402