پاسخ های سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و شاخص مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمومی و علوم پایه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آیریزین یک هورمون تحریک‌شده در اثر فعالیت ورزشی است که بر بافت چربی سفید و بافت چربی قهوه‌ای اثرگذار است. بر پایة تحقیقات انجام‌گرفته فعالیت بدنی ضمن افزایش بیان پروتئین‌هایی مانند فولیستاتین با افزایش مصرف انرژی سبب کاهش وزن می‌شود و از این طریق بر شاخص مقاومت بر انسولین تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و شاخص مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا در مردان دارای اضافه وزن بود.
مواد و روش‌ها: 33 مرد دارای اضافه وزن (میانگین سنی 11/2±9/22 سال، وزن 1/6±45/82 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 22/1±7/26 کیلوگرم بر متر مربع) که توانایی شرکت منظم در فعالیت‌های بدنی را داشتند، داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی ساده به سه گروه تمرین تناوبی شدید 30 ثانیه (HIIT-30)، تمرین تناوبی شدید 60 ثانیه (HIIT-60) و کنترل تقسیم شدند. برنامة تمرینی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه اجرا شد. برنامة گروه HIIT-30 شامل هشت وهلة 30 ثانیه‌ای دویدن با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه با استراحت دودقیقه‌ای در چهار هفتة اول، 10 وهله در هفتة پنجم و ششم و 12 وهله در هفته‌های هفتم و هشتم بود. برنامۀ تمرین گروه HIIT-60 شامل چهار وهلة 60 ثانیه‌ای دویدن با شدت 80 تا 90 درصد ضربان بیشینه با استراحت چهاردقیقه‌ای در چهار هفتة اول بود. به‌منظور رعایت اصل اضافه‌بار در هفته‌های پنجم و ششم یک وهله و در هفته‌های هفتم و هشتم یک وهلة دیگر اضافه شد. در مدت اجرای پژوهش، گروه کنترل برنامة ورزشی منظمی نداشتند. نمونه‌های خونی برای اندازه‌گیری آیریزین، فولیستاتین به روش الایزا و تعیین شاخص مقاومت به انسولین گرفته شدند. برای مقایسة میانگین شاخص‌ها از تحلیل واریانس یکطرفه و تی زوجی در سطح 05/0P≤ استفاده شد.
نتایج: ارزیابی درون‌گروهی داده‌ها نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تمرینات HIIT-30 و گروه تمرینات HIIT-60 در متغیرهای آیریزین و فولیستاتین، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تمرینات HIIT-30 و HIIT-60 به افزایش معنادار در مقادیر آیریزین (05/0P<) و فولیستاتین (05/0P<) و کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین (05/0P<) منجر شد. مقایسة تغییرات بین‌گروهی نشان داد که بین گروه تمرینات HIIT-30 و گروه تمرینات HIIT-60 از نظر تأثیر بر متغیرهای پژوهش، تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: بر پایة نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که دو شیوة تمرین تناوبی شدید 30 و 60 ثانیه‌ای می‌تواند از راه افزایش سطوح آیریزین و فولیستاتین ضمن کاهش اضافه وزن و درمان چاقی سبب بهبود شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Responses of plasma levels of irisin, follistatin and insulin resistance index to two types of high intensity interval training in overweight men

نویسنده [English]

 • Davar Rezaeimanesh
Department of General Courses and Basic Sciences, the College of Maritime Economics and Management, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Irisin is an exercise-stimulated hormone that affects white adipose tissue and brown adipose tissue. Based on the previous studies, physical activity increases the expression of proteins such as follistatin, which causes weight loss by increasing energy expenditure and through this has an effect on the insulin resistance index. The present study aimed to investigate the response of plasma levels of irisin, follistatin, and insulin resistance index to two types of high-intensity interval training (HIIT) in overweight men.
Materials and Methods: For this purpose, 33 overweight men (mean age 22.9±2.11 years, weight 82.45±6.1 kg, body mass index 26.7±1.22 kg/m²) who were able to regularly attend physical activity voluntarily participated in the study and were randomly divided into three groups: 30-s HIIT groups (HIIT-30), 60-s HIIT (HIIT-60), and control. The training protocol was performed three sessions per week for eight weeks. The HIIT-30 exercise program included eight repetitions of 30-second activity at an intensity of 80-90% of the maximum heart rate with a two-minute recovery for the first four weeks, ten repetitions for the fifth and sixth weeks, and twelve repetitions for the seventh and eighth weeks. The HIIT-60 exercise program included four repetitions of 60-second activity at an intensity of 80-90% of the maximum heart rate with a four-minute recovery for the first four weeks, five repetitions for the fifth and sixth weeks, and six repetitions for the seventh and eighth weeks. The control group did not attend any regular exercise program during the research. Blood samples were taken to measure levels of Irisin, follistatin, and determine the insulin resistance index. One-way analysis of variance (ANOVA) and paired t-test were utilized at a level of P≤0.05 to compare means of parameters.
Results: The within-group comparisons for irisin and follistatin data showed that there is a significant difference between pre-test and post-test in the 30-s HIIT and 60-s HIIT groups (P<0.05). The results of ANOVA indicated that the 30-s HIIT and 60-s HIIT protocols increased the levels of irisin (P<0.05), follistatin (P<0.05), and reduced insulin resistance index significantly (P<0.05). The between-group comparisons of the data showed no significant differences between the HIIT-30 group and the HIIT-60 group for all variables.
Conclusion: According to the results of this research, it could be concluded that, the two HIIT methods of 30 and 60 seconds by increasing irisin and follistatin levels can cause weight loss, treat obesity and improve the insulin resistance index in overweight men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irisin
 • Overweight
 • High-Intensity Interval Iraining
 • Follistatin
 • Insulin Resistance
 1. [1]. Motahari Rad M, Bijeh N, Attarzadeh Hosseini R, Raouf Saeb A. The Impact of Different Modes of Exercise Training on Irisin: A Systematic Review and Meta-Analysis Research. J Adv Med Biomed Res. 2021; 29(134): 125-138.

  1. Sanayei M, Hajizadeh-Sharafabad F, Amirsasan R, Barzegar A. High-intensity interval training with or without chlorella vulgaris supplementation in obese and overweight women: effects on mitochondrial biogenesis, performance and body composition. Br J Nutr. 2022; 28;128(2):200-210.
  2. azizi, M., Tahmasebi, W., Mohammadi, P. The effect of 8 weeks of exercise training in hypoxia and normoxia on irisin levels and insulin resistance index in overweight men. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2021; 13(2): 87-95.[In Persian]
  3. Archundia-Herrera C, Macias-Cervantes M, Ruiz-Muñoz B, Vargas-Ortiz K, Kornhauser C, Perez-Vazquez V. Muscle irisin response to aerobic vs HIIT in overweight female adolescents. Diabetol Metab Syndr. 2017; 28;9:101.
  4. Alizadeh, L, Tofighi, A, Tolouei Azar, J. The Effect of 8 Weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) On Serum Irisin, FGF21 and Glycemic Indices in Type 2 Diabetic Women. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2019; 6(2): 17-24. (In Persian)
  5. Mohammad Rahimi GR, Hejazi K, Hofmeister M. The effect of exercise interventions on Irisin level: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. EXCLI J. 2022; 25;21:524-539.
  6. Korta P, Pocheć E, Mazur-Biały A. Irisin as a Multifunctional Protein: Implications for Health and Certain Diseases. Medicina. 2019; 55(8):485.
  7. Borhani Kakhki, Z, Naibifar, S, Nakhaei, H, Ghasemi, E. The effect of eight weeks of high-intensity interval training vs. continuous training on serum Irisin levels and expression of skeletal muscle PGC-1α gene in male rats with metabolic syndrome. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2022; 15(2): 95-103.[In Persian]
  8. Ghanei, M, Shirvani, H, Roshani Koosha, M. S, Shakibaee, A, Arabzadeh, E. Exercise training and muscle–lung crosstalk: The emerging roles of Irisin and Semaphorin-3A in pulmonary diseases. A narrative review. Journal of Exercise & Organ Cross Talk, 2021; 1(1): 24-28.
  9. Trovato FM, Castrogiovanni P, Szychlinska MA, Purrello F, Musumeci G. Impact of Western and Mediterranean Diets and Vitamin D on Muscle Fibers of Sedentary Rats. Nutrients. 2018;17;10(2):231.
  10. Blüher S, Panagiotou G, Petroff D, Markert J, Wagner A, Klemm T, et al. Effects of a 1‐year exercise and lifestyle intervention on irisin, adipokines, and inflammatory markers in obese children. Obesity. 2014; 22(7): 1701-78.
  11. Ahmadzadeh, S, Gholami, M, Soheili, S, Ghazalian, F. The Effect of Eight Weeks Aerobic Training and Omega3 Ingestion on the Levels of Adipsin and Insulin Resistance in Overweight and Obese Women. Women’s Health Bulletin. 2021; 8(3):134-141.
  12. Colpitts BH, Rioux BV, Eadie AL, Brunt KR, Sénéchal M. Irisin response to acute moderate intensity exercise and high intensity interval training in youth of different obesity statuses: A randomized crossover trial. Physiol Rep. 2022;10(4):e15198.
  13. Burgomaster, K.A, Howarth, K.R, Phillips, S.M, Rakobowchuk, M, MacDonald, M.J, McGee, S.L, et al. Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. Journal of Physiology. 2008;586:151-160.
  14. Anderson E, Durstine JL. Physical activity, exercise, and chronic diseases: a brief review. Sports Medicine and Health Science. 2019;1(1):3e10.
  15. Ravasi, A., Pournemati, P., Sarabi, S. The Effect of Two Types of High Intensity Interval Training Programs on Plasma Level of Interleukin-6 and Irisin in Young Overweight Women. Journal of Applied Exercise Physiology, 2021;17(34): 171-182.
  16. Stork MJ, Banfield LE, Gibala MJ, Martin Ginis KA. A scoping review of the psychological responses to interval exercise: is interval exercise a viable alternative to traditional exercise? Health Psychol Rev. 2017;11(4):324-344.
  17. Tsirigkakis S, Koutedakis Y, Mastorakos G, Stavrinou PS, Mougios V, Bogdanis GC. Physiological, perceptual and affective responses to high-intensity interval training using two work-matched programs with different bout duration in obese males. J Exerc Sci Fit. 2022;20(3):199-205.
  18. Korkmaz A, Venojärvi M, Wasenius N, Manderoos S, Deruisseau KC, Gidlund EK, et al. Plasma irisin is increased following 12 weeks of Nordic walking and associates with glucose homoeostasis in overweight/obese men with impaired glucose regulation. Eur J Sport Sci. 2019; 19(2):258-266.
  19. Enteshary M, Esfarjani F, Reisi J. The Comparison of 8 week combined training with two different intensity on level of serum Irisin, and glycemic indices of type 2 diabetic women. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2018; 61(2): 971-984.(In Persian)
  20. Hakimi M, Attarzade Hosseini SR. The changes of irisin serum levels and lipid profile of overweight male students after eight weeks of aerobic training. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2016; 23(12):1189-201.(In Persian)
  21. Pekkala S, Wiklund PK, Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Horttanainen M, Pöllänen E, et al. Are skeletal muscle FNDC5 gene expression and irisin release regulated by exercise and related to health?. J Physiol. 2013:591(21):5393-400.
  22. Huh JY, Panagiotou G, Mougios V, Brinkoetter M, Vamvini MT, Scheneider BE, et al. FNDC5 and Irisin in humans: I. Predictors of circulating concentrations in serum and plasma and II. mRNA expression and circulating concentrations in response to weight loss and exercise. Metabolism. 2012;61(12):1725-38.
  23. Tsuchiya Y, Ando D, Goto K, Kiuchi M, Yamakita M, Koyama K. High-intensity exercise causes greater irisin response compared with low-intensity exercise under similar energy consumption. Tohoku J Experi Med. 2014; 233(2):135-40.
  24. Martinus R, Corban R, Wackerhage H, Atkins S, Singh J. Effect of psychological intervention on exercise adherence in type 2 diabetic subjects. Ann N Y Acad Sci. 2006;1084:350-60.
  25. Catalano A. COVID-19: Could Irisin Become the Handyman Myokine of the 21st Century?. Coronaviruses. 2020; 1 (1): 32-41.
  26. Taheri F, Fathi M, Hejazi K. The Effect of 10 Weeks Core Muscle Training on Levels of Follistatin, Myostatin, and Pain in Elderly Women. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2021; 27(2): 164-181.
  27. Aghabagi E, Ghanbar Zadeh M, Ranjbar R. The effect of 8 weeks endurance and resistance training on Myostatin and Follistatin serum level in postmenopausal women’s. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2020;10 (S4): 63–69.
  28. Shajiei A, Rashidlamir A, Khajei R, Ramzan Pour M. The effect of eight weeks of a blinded clinical trial of aerobic exercise with green coffee consumption on plasma levels of follistatin and myostatin in Overweight non-athletic women. Journal of Neyshabur Faculty of Medical Sciences. 2020; 7(4):104–119.(In Persian)
  29. shirzad J, Tofighi A, Tolouei Azar J, khadem Ansari M. H. Adaptation of Irisin, Follistatin and Myostatin to 8 weeks of Resistance, Endurance and Concurrent Training in Obese Men. Sport Physiology & Management Investigations. 2021;12(4):23-41.(In Persian)
  30. El Assar M, Álvarez-Bustos A, Sosa P, Angulo J, Rodríguez-Mañas L. Effect of Physical Activity/Exercise on Oxidative Stress and Inflammation in Muscle and Vascular Aging. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(15): 8713.
  31. Rezaeimanesh D, Amiri Farsani P. The effect of an 8-week selected aquatic aerobic training period on plasma Leptin and insulin resistance in men with type 2 diabetes. J Adv Pharm Edu Res. 2019;9(S2):121-124.
  32. Arora E, Shenoy S, Sandhu JS. Effects of resistance training on metabolic profile of adults with type 2 diabetes. Indian J Med Res. 2009;129(5):515-9.
  33. Ahmadizad S, Ghorbani S, Ghasemikaram M, and Bahmanzadeh M. Effects of short-term nonperiodized, linear periodized and daily undulating periodized resistance training on plasma adiponectin, leptin and insulin resistance. Clinical Biochemistry. 2014;47: 417-422.
  34. Jeon JY, Han J, Kim HJ, Park MS, Seo DY, Kwak YS. The combined effects of physical exercise training and detraining on adiponectin in overweight and obese children. International Medicine Research. 2013;2:145–150.
  35. Vakili J, Sari Sarraf V, Khanvari T. Effects of High-intensity Interval Training on Body Composition and Hormone Growth Agents in Overweight Adolescent Boys. J Arak Uni Med Sci. 2021; 24(1):136-149.
 • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1402
 • تاریخ انتشار: 01 بهمن 1402