بررسی کیفیت خواب و عملکرد شناختی متعاقب تمرین ترکیبی هوازی-شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی یکی از مداخلات امیدوار‌کننده با تأثیرات مثبت بر کیفیت خواب و عملکرد‌ شناختی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) است. با توسعه برنامه های متنوع ورزشی از جمله برنامه‌های ترکیبی جسمانی-شناختی، به نظر می‌رسد این نوع مداخله‌های ترکیبی تمرینی بتواند اثر‌بخشی بهتری در بیماران تحلیل دهنده عصبی، مانند بیماری ام‌اس، داشته باشد. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خواب و هوشیاری روانی حرکتی بیماران ام‌اس با انجام یک دوره تمرین ترکیبی هوازی-شناختی (برایتونیک) و تمرین متداول هوازی (ایروتونیک) بود.

مواد و روش‌ها: 30 بیمار (22 زن و 8 مرد) از نوع عود و بهبود و میزان ناتوانی (EDSS) کمتر از 4، و میانگین سن 36/9± 66/36 سال، میانگین قد 30/6± 5/164 سانتی متر، میانگین وزن 80/9± 43/65 و میانگین شاخص توده بدنی 02/3± 02/24 کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی به 3 گروه 10 نفره تمرین برایتونیک، تمرین ایروتونیک و کنترل بدون تمرین، تقسیم شدند. دو گروه برایتونیک و ایروتونیک، به مدت 10 هفته، (20 جلسه)، و هر هفته دوجلسه، تمرینات ورزشی مربوطه را در منزل و به صورت آنلاین انجام دادند که این فرایند شامل 10 دقیقه گرم کردن، 15 تا 35 دقیقه فعالیت ورزشی و پنج دقیقه سرد کردن، بود. در پیش‌آزمون و همچنین پس از 10 هفته تمرین آنلاین در منزل (پس‌آزمون)، آزمون هوشیاری روانی حرکتی (PVT) و کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)، در بیماران داوطلب مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای بررسی داده-ها از آمار توصیفی (میانگین ± انحراف معیار) استفاده شد. برای بررسی تفاوت بین سه گروه و نیز تفاوت‌های درون‌گروهی قبل و بعد از دوره تمرینات، از آزمون تحلیل واریانس تکراری با عامل بین‌گروهی استفاده شد و سطح معنی‌داری 05/0≥ Pدر نظر گرفته شد.
نتایج: علیرغم مشاهده بهبود نسبی در بیشتر متغیرهای آزمون PVT در گروه برایتونیک نسبت به گروه ایروتونیک و کنترل، ولی این تغییرات معنی‌دار نبود. همچنین در آزمون PSQI نیز با اینکه بهبود یک نمره‌ای در کیفیت خواب بیماران گروه برایتونیک و ایروتونیک مشاهده شد ولی تغییرات آن معنی‌دار نبود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد اگرچه تکرار کلمات انگیزشی همراه با حرکات هوازی در یک دوره کوتاه تمرینی، تاثیر معنی‌داری بر میزان کیفیت خواب و سطوح هوشیاری روانی حرکتی بیماران ام‌اس ندارد، ولی به دلیل روند رو‌به‌بهبود در گروه تمرین برایتونیک، احتمالا برای معنی‌دار شدن تغییر در این متغیرها نیاز به مدت یا شدت بیشتر فعالیت و یا بررسی دیگر مداخلات میباشد.
واژه های کلیدی: ام‌اس، ایروتونیک، برایتونیک، تکلیف دوگانه، رشد عصبی، بار شناختی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the sleep quality and cognitive performance following combined aerobic-cognitive training in patients with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

 • Sara Farajnia 1
 • hamid rajabi 2
 • Mehran Ghaffari 3
 • Nahid Blodi-moghadam 3
 • Rana Fayazmilani 1
1 Department of biological sciences in sport,, Faculty of sport sciences and health,, University Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Neurology, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Physical activity is one of the promising interventions with positive effects on the quality of sleep and cognitive function in multiple sclerosis (MS) patients. With the development of various physical programs including combined physical-cognitive programs, it seems that this type of intervention may better affect neurodegenerative diseases, such as MS. Therefore, this study aimed to investigate the quality of sleep and psychomotor vigilance following combined aerobic-cognitive training (Brythonic) and conventional aerobic training (Aerotonic) in patients with MS.
 
Materials and Methods: Thirty patients (22 women and 8 men) with Relapsing-Remitting and Expanded Disability Status Scale (EDSS) less than four (Mean±SD; age, 36.66±9.36 years; height,164.5±6.3 cm; weight, 65.43±9.80 kg; body mass index, 24.02±3.02 kg/m2) were randomly divided into 3 equal groups of brythonic training, aerotonic training, and control. Subjects in brythonic and aerotonic groups performed 10 weeks of home-based online training, two sessions per week. Each exercise session included 10 minutes of warm-up, 15 to 35 minutes of exercise, and five minutes of cool-down. The activity of the brytonic group was to perform motivational words with aerobic movements in each session. During ten weeks, these words formed a complete sentence with a positive meaning. In the aerotonic group, the same aerobic movements as the braytonic group were performed, with the difference that there was no cognitive load. Before and after 10 weeks of training psychomotor vigilance test (PVT), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) test were performed by all subjects in the three goups. Data analyses were prformed by using the repeated measures of ANOVA.
 
Results: Despite observing a relative improvement in most variables of the PVT in the brythonic group compared to the aerotonic and control groups, these changes were not significant (P>0.05). Although, in the PSQI test a 1-point improvement was observed in the sleep quality of patients in the brythonic and aerotonic groups, these changes were not significant.
 
Conclusion: This study showed that although the repetition of motivational words with aerobic exercise in a short training period does not have a significant effect on the quality of sleep and the levels of psychomotor vigilance of the patients with MS, because of improving trend in the brythonic training group, probably longer duration or higher intensity of exercise or cognitive interventions might result in significant changes.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • MS
 • Aerotonic
 • Brythonic
 • Dual-Task
 • Neurodevelopment
 • Cognitive Load
 1.  

  1. Arnett S, Clark I. Inflammatory fatigue and sickness behaviour—lessons for the diagnosis and management of chronic fatigue syndrome. Journal of affective disorders. 2012;141(2-3):130-42.

   

  1. 2. Zadeh T, Hejazi, Noorian. The effect of selected aerobic exercises on the time of fatigue and some physiological factors of multiple sclerosis patients. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2009; 2(2). [In Persian]

   

  1. Sumowski JF, Benedict R, Enzinger C, Filippi M, Geurts JJ, Hamalainen P, et al. Cognition in multiple sclerosis: State of the field and priorities for the future. Neurology. 2018;90(6):278-88.

   

  1. 4. Rooney S, Ozkul C, Paul L. Correlates of dual-task performance in people with multiple sclerosis: A systematic review. Gait & Posture. 2020.

   

  1. 5. Sforza E, Haba-Rubio J, De Bilbao F, Rochat T, Ibanez V. Performance vigilance task and sleepiness in patients with sleep-disordered breathing. European respiratory journal. 2004;24(2):279-85.

   

  1. 6. Thomann J, Baumann CR, Landolt H-P, Werth E. Psychomotor vigilance task demonstrates impaired vigilance in disorders with excessive daytime sleepiness. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2014;10(9):1019-24.

   

  1. Lim J, Dinges DF. Sleep deprivation and vigilant attention. Annals of the New York Academy of Sciences. 2008;1129(1):305-22.

   

  1. 8. Franzen PL, Siegle GJ, Buysse DJ. Relationships between affect, vigilance, and sleepiness following sleep deprivation. Journal of sleep research. 2008;17(1):34-41.

   

  1. Mathis J, Hess CW. Sleepiness and vigilance tests. Swiss Med Wkly. 2009;139(15-16):214-9.

   

  1. Motl RW, Sandroff BM, Kwakkel G, Dalgas U, Feinstein A, Heesen C, et al. Exercise in patients with multiple sclerosis. The lancet neurology. 2017;16(10):848-56.

   

  1. 11. Aristotelous P, Stefanakis M, Pantzaris M, Pattichis C, Hadjigeorgiou GM, Giannaki CD. Associations between functional capacity, isokinetic leg strength, sleep quality and cognitive function in multiple sclerosis patients: a cross-sectional study. Postgraduate Medicine. 2019;131(7):453-60.

   

  1. de Souza-Teixeira F, Costilla S, Ayan C, Garcia-Lopez D, González-Gallego J, De Paz J. Effects of resistance training in multiple sclerosis. International journal of sports medicine. 2009:245-50.

   

  1. 13. Marjaneh Z, Seyed Mohsen A. The effect of eight weeks of yoga practice on IL-17 serum levels, body fat percentage and muscle strength in women with multiple sclerosis. Journal of Sport and Exercise Physiology.2019:12(2): 81-92. [In Persian]

   

  1. 14. Devasahayam AJ, Downer MB, Ploughman M. The effects of aerobic exercise on the recovery of walking ability and neuroplasticity in people with multiple sclerosis: a systematic review of animal and clinical studies. Multiple sclerosis international. 2017;.

   

  1. 15. Motl RW, Pilutti LA. The benefits of exercise training in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology. 2012;8(9):487-97.

   

  1. Hosseini SS, Rajabi H, Sahraian MA, Moradi M, Mehri K, Abolhasani M. Effects of 8-week home-based yoga and resistance training on muscle strength, functional capacity and balance in patients with multiple sclerosis: A randomized controlled study. Asian journal of sports medicine. 2018;9(3).

   

  1. Elwishy A, Ebraheim AM, Ashour AS, Mohamed AA, Abd El Hamied E. Influences of dual-task training on walking and cognitive performance of people with relapsing remitting multiple sclerosis: randomized controlled trial. Journal of Chiropractic Medicine. 2020;19(1):1-8.

   

  1. 18. Ozkul C, Guclu-Gunduz A, Eldemir K, Apaydin Y, Yazici G, Irkec C. Combined exercise training improves cognitive functions in multiple sclerosis patients with cognitive impairment: a single-blinded randomized controlled trial. Multiple sclerosis and related disorders. 2020;45:102419.

   

  1. Sadeghi Bahmani D, Kesselring J, Papadimitriou M, Bansi J, Pühse U, Gerber M, et al. In patients with multiple sclerosis, both objective and subjective sleep, depression, fatigue, and paresthesia improved after 3 weeks of regular exercise. Frontiers in psychiatry. 2019;10:265.

   

  1. Dalgas U, Langeskov-Christensen M, Stenager E, Riemenschneider M, Hvid LG. Exercise as medicine in multiple sclerosis—time for a paradigm shift: preventive, symptomatic, and disease-modifying aspects and perspectives. Current neurology and neuroscience reports. 2019;19:1-12.

   

  1. DeLuca J, Chiaravalloti ND, Sandroff BM. Treatment and management of cognitive dysfunction in patients with multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology. 2020;16(6):319-32.

   

  1. Fritz NE, Cheek FM, Nichols-Larsen DS. Motor-cognitive dual-task training in neurologic disorders: a systematic review. Journal of neurologic physical therapy: JNPT. 2015;39(3):142.

   

  1. Lauenroth A, Ioannidis AE, Teichmann B. Influence of combined physical and cognitive training on cognition: a systematic review. BMC geriatrics. 2016;16(1):141.

   

  1. Azarpira Z, Rajabi H, Daneshfar A, Faezi ST. The Effects of 10-Week Aerobic-cognitive Combined Training on Serum Levels of High Sensitivity C-reactive Protein, Anti-cardiolipin antibodies, and Mental Status of Female Patients With Lupus Erythematosus Systemic: A Preliminary Study. Journal of Modern Rehabilitation. 2018;12(4):225-32.

   

  1. Edwards T, Motl RW, Sebastião E, Pilutti LA. Pilot randomized controlled trial of functional electrical stimulation cycling exercise in people with multiple sclerosis with mobility disability. Multiple sclerosis and related disorders. 2018;26:103-11.

   

  1. Coghe G, Corona F, Marongiu E, Fenu G, Frau J, Lorefice L, et al. Fatigue, as measured using the Modified Fatigue Impact Scale, is a predictor of processing speed improvement induced by exercise in patients with multiple sclerosis: data from a randomized controlled trial. Journal of Neurology. 2018;265:1328-33.

   

  1. Wilson RC, Jones P. A comparison of the visual analogue scale and modified Borg scale for the measurement of dyspnoea during exercise. Clinical Science. 1989;76(3):277-82.
  2. Haddad M, Chaouachi A, Wong DP, Castagna C, Hambli M, Hue O, et al. Influence of fatigue, stress, muscle soreness and sleep on perceived exertion during submaximal effort. Physiology & behavior. 2013;119:185-9.

   

  1. Mostert S, Kesselring J. Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2002;8(2):161-8.

   

  1. Lee I-S, Bardwell WA, Ancoli-Israel S, Dimsdale JE. Number of lapses during the psychomotor vigilance task as an objective measure of fatigue. Journal of clinical sleep medicine. 2010;6(2):163-8.

   

  1. Durmer JS, Dinges DF, editors. Neurocognitive consequences of sleep deprivation. Seminars in neurology; 2005: Copyright© 2005 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New ….

   

  1. Lobentanz I, Asenbaum S, Vass K, Sauter C, Klösch G, Kollegger H, et al. Factors influencing quality of life in multiple sclerosis patients: disability, depressive mood, fatigue and sleep quality. Acta Neurologica Scandinavica. 2004;110(1):6-13.

   

  1. Mattioli F, Stampatori C, Scarpazza C, Parrinello G, Capra R. Persistence of the effects of attention and executive functions intensive rehabilitation in relapsing remitting multiple sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders. 2012;1(4):168-73.

   

  1. Morrison JD, Mayer L. Physical activity and cognitive function in adults with multiple sclerosis: an integrative review. Disability and rehabilitation. 2017;39(19):1909-20.

   

  1. Briken S, Gold S, Patra S, Vettorazzi E, Harbs D, Tallner A, et al. Effects of exercise on fitness and cognition in progressive MS: a randomized, controlled pilot trial. Multiple Sclerosis Journal. 2014;20(3):382-90.

   

  1. Chen MH, Chiaravalloti ND, DeLuca J. Neurological update: Cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Journal of Neurology. 2021;268(12):4908-14.

   

  1. Cederberg KL, Jeng B, Sasaki JE, Sikes EM, Cutter G, Motl RW. Physical activity and self-reported sleep quality in adults with multiple sclerosis. Disability and health journal. 2021;14(4):101133.

   

  1. Esteves AM, Ackel-D'Elia C, Tufik S, De Mello M. Sleep patterns and acute physical exercise: the effects of gender sleep disturbances, type and time of physical exercise. J Sports Med Phys Fitness. 2014;54(6):809-15.