اثر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت متوسط بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون و عوامل التهابی در زنان پیش و پس از یائسگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده
زمینه وهدف: یائسگی بخشی از روند طبیعی زندگی زنان است، اما عوارض آن می‌تواند بر سلامت و کیفیت زندگی آنها تأثیر بگذارد. شروع یائسگی همزمان با تسریع پیری عروقی است، پدیده‌ای که محیطی بهینه برای بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون بالا و آترواسکلروز فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد عملکرد اندوتلیال همراه با گذار یائسگی کاهش می‌یابد. این کاهش ممکن است به تغییرات در سایتوکین‌های التهابی مانند ILs، MCP-1 و TNF-a مرتبط باشد، زیرا این سیتوکین‌ها در شروع فرآیند التهابی نقش دارند که به طور بالقوه منجر به شروع فرآیند آترواسکلروتیک می‌شود. فعالیت حاد ممکن است نشانگرهای فعال سازی اندوتلیال را تغییر دهد و می‌تواند به طور گذرا بیان سیتوکین‌ها را افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک وهله فعالیت هوازی متوسط بر عملکرد اندوتلیال و برخی بیومارکرهای در زنان پری‌منوپوزال و پست‌منوپوزال بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد ۳۰ زن بدون داشتن سابقه ورزشی و ابتلا به هرگونه بیماری قلبی‌عروقی به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفره زنان پری‌منوپوزال (با میانگین سنی ۳/۱ + ۷/۴۷) و پست‌منوپوزال (با میانگین سنی ۵/۱ + ۸/۵۶) تقسیم شدند. شرکت کنندگان بعد از ۵ دقیقه گرم کردن شامل راه رفتن روی نوارگردان، در ۳۰ دقیقه فعایت دویدن روی نوارگردان با شدت ۶۰ تا ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند، سپس فعالیت هوازی با ۵ دقیقه سرد کردن شامل راه رفتن سریع تا آهسته روی نوارگردان به پایان رسید. فشار خون سیستولی و دیاستولی با فشارسنج جیوه ای درحالت نشسته از دست چپ و توسط پزشک قبل و بعد از فعالیت سنجیده شد. نمونه خون شرکت کنندگان ۳۰ دقیقه قبل و بعد از فعالیت جمع آوری شد و همچنین FMD شرکت‌کنندگان با فاصله ۱۵ دقیقه‌ای قبل و بعد از فعالیت اندازه‌گیری شد. آزمون tمستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: آزمون t ‌مستقل، تفاوت معنی‌داری را در دو عامل التهابی MCP-1 و TNF-a و شاخص اتساع به واسطه جریان (FMD) پس از یک وهله فعالیت هوازی متوسط بین دو گروه از زنان پری‌منوپوزال و پست‌منوپوزال نشان داد. اما تفاوت معنی داری در IL-6 و IL-8 بین دو گروه پس از یک وهله فعالیت هوازی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که زنان پیش و پس از یائسگی پاسخ‌های اندوتلیال و التهابی متفاوتی به یک وهله فعالیت هوازی داشتند. به طور خاص، زنان پری‌منوپوزال در پاسخ به یک وهله فعالیت هوازی افزایش FMD، همراه با کاهش سیتوکین‌های التهابی MCP-1 و TNF-a را نشان دادند. که به نظر می‌رسد، زنان پری‌منوپوزال در مقایسه با زنان پست‌منوپوزال پاسخ‌‌های اندوتلیال و التهابی تطبیقی بیشتری به یک جلسه فعالیت هوازی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a session of moderate-intensity aerobic activity on blood flow-dependent vasodilatation and inflammatory factors in pre- and post-menopausal women.

نویسندگان [English]

 • Arsalan Damirchi 1
 • sanaz shiravi 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: Menopause is part of the natural process of a woman's life, but its complications can affect their health and quality of life. The onset of menopause coincides with the acceleration of vascular aging, a phenomenon that provides an optimal environment for cardiovascular diseases such as hypertension and atherosclerosis. Endothelial function seems to decrease with menopause. This reduction may be related to changes in inflammatory cytokines such as ILs, MCP-1, and TNF-a, as these cytokines are involved in the initiation of the inflammatory process, potentially leading to the initiation of the atherosclerotic process. Acute exercise may alter markers of endothelial activation and can transiently increase cytokine expression. The aim of the present study was to investigate the effect of moderate aerobic activity on endothelial function and some biomarkers in premenopausal and postmenopausal women.
Materials and methods: In this semi-experimental study, 30 women without any history of exercise and suffering from any cardiovascular disease were randomly divided into two groups of 15 premenopausal women (with an average age of 47/7+1/3) and postmenopausal women (with an average age of age 56/8+1/5) were divided. After 5 minutes of warm-up including walking on the treadmill, the participants participated in 30 minutes of running on the treadmill with an intensity of 60-70% of the maximum heart rate, then aerobic activity with 5 minutes of cooling down including fast to slow walking on the treadmill to ended Systolic and diastolic blood pressure was measured with a mercury sphygmomanometer while sitting on the left hand by the doctor before and after the activity. The participants' blood samples were collected 30 minutes before and after the activity, and the FMD of the participants was measured with an interval of 15 minutes before and after the activity. Independent t-test was used to analyze the research data.
Results: Independent t-test showed a significant difference in two inflammatory factors MCP-1 and TNF-a and flow-mediated dilatation index (FMD) after a bout of moderate aerobic activity between two groups of premenopausal and postmenopausal women. However, there was no significant difference in IL-6 and IL-8 between the two groups after a bout of aerobic activity.
Conclusion: The findings of the present study showed that pre-menopausal and post-menopausal women had different endothelial and inflammatory responses to a bout of aerobic activity. In particular, premenopausal women showed an increase in FMD in response to a bout of aerobic activity, along with a decrease in the inflammatory cytokines MCP-1 and TNF-a. It seems that premenopausal women have more adaptive endothelial and inflammatory responses to an aerobic activity session compared to postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • menopause
 • FMD
 • IL-6
 • IL-8
 • TNF-α

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 26 بهمن 1402
 • تاریخ انتشار: 26 بهمن 1402