اثر هشت هفته تمرین عملکردی آب و خشکی بر تعادل و حس عمقی مچ پای کودکان فلج مغزی دایپلژ ی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک از دید حرکتی و تعادل مشکلات فراوانی دارند. ساختار کج قامت کودکان فلج مغزی اسپاستیک، عملکرد آن‌ها در فعالیت‌های روزمره را مختل می‌کند. به‌دلیل تنش دائمی عضلانی در این افراد یک اسپاسم دائمی در عضلات فلکسور آن‌ها دیده می‌شود. این شرایط همراه با دیگر ویژگی‌های بیماری، افراد را در حالت فقر حرکتی قرار می‌دهد. اخیراً تمرین در آب و خشکی در هر دو عرصة ورزش و توانبخشی در میان همگان و به‌ویژه افراد دارای محدودیت حرکتی محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر روش تمرینی عملکردی در آب و خشکی بر تعادل و حس عمقی اندام تحتانی کودکان فلج مغزی دایپلژی بود.
مواد و روش‌ها: 30 کودک فلج مغزی دایپلژی از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به‌صورت تصادفی به دو گروه 15 نفرة تجربی (سن 63/1±33/9 سال، قد 06/0±32/1 متر، وزن 63/3±88/33 کیلوگرم) و کنترل (سن 30/1±46/9 سال، قد 05/0±30/1 متر، وزن 52/3±04/32 کیلوگرم) تقسیم شدند. به‌منظور ارزیابی تعادل ایستا یا تعادل پویا با استفاده از آزمون رساندن عملکردی (در سه وضعیت)، به‌منظور ارزیابی تعادل پویا از آزمون زمان برخاستن و راه رفتن، و ارزیابی حس عمقی مفصل (دورسی فلکشن) پیش و پس از انجام تمرین استفاده شد. گروه تجربی تمرین روی زمین شامل تمرین قدرتی، تعادلی، عملکردی و تمرین در آب را به مدت هشت هفته و به‌صورت چهار جلسه در هفته انجام دادند. برای بررسی داده‌ها از آزمون‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر دوراهه در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد.
نتایج: پس از انجام هشت هفته تمرین ترکیبی آب و خشکی، بهبود معناداری در آزمون تعادل رساندن عملکردی (05/0>P) و حس عمقی مفصل مچ پا (001/0=P) و همچنین کاهش معناداری در زمان آزمون برخاستن و راه رفتن مشاهده شد (001/0=P). در هیچ‌یک از متغیرهای گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0˃ P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که انجام تمرین عملکردی به‌صورت ترکیبی در آب و خشکی، می‌تواند اثر مفیدی بر بهبود تعادل، حس عمقی و در نهایت عملکرد حرکتی و راه رفتن کودکان فلج مغزی داشته باشد. همچنین انجام تمرین ترکیبی آّب و خشکی می‌تواند تعادل و حس عمقی مچ پای کودکان فلج مغزی دایپلژی را بهبود بخشد و به‌وسیلة بهبود تعادل و حس عمقی این کودکان می‌توان مشکلات حرکتی و زمین خوردن این کودکان را کاهش داد و گامی مؤثر در بهبود سلامتی و شیوة زندگی آن‌ها برداشت. بنابراین انجام این تمرین عملکردی ترکیبی به مربیان و درمانگران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of aquatic and land exercise training on balance and proprioception of the ankle joint in children with diplegia cerebral palsy

نویسندگان [English]

 • Hamid Abbasi
 • Hossein Ghasemsharifi
 • Saeed Abedinzadeh
 • Reza Sharifatpour
Department of Sports Sciences, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Children with spastic cerebral palsy have many problems in terms of movement and balance. The crooked structure of children with spastic cerebral palsy disturbs their balance function. Due to the constant muscle tension in these people, a permanent spasm is seen in their flexor muscles. Together with other features of the disease, this leads to limited mobility for those affected. Recently, training in water and on land have become very popular in both sports and rehabilitation, especially for people with limited mobility. The aim of this study was to investigate the effects of a functional training protocol combining water and land exercises on the balance and proprioception of the lower limbs of children with cerebral palsy and diplegia.
Materials and Methods: Thirty children with diplegia cerebral palsy were selected through available sampling and randomly divided into two equal groups of experimental (age, 9.33±1.63 years; height, 1.32±0.06 m; weight, 33.88±3.63 kg) and control group (age, 9.46±1.30 years; height, 1.30±0.05 m; weight, 32.04±3.52 kg). Subjects in the experimental group performed a training protocol on the ground including strength exercises, balance exercises and functional exercises and training protocol in water for 8 weeks and 4 sessions per week.  Before and after the training period static balance was evaluated by using the functional reaching test, the dynamic balance by using the time up and go test (TUG), and joint proprioceptive by measuring the angle of dorsiflexion. To statistically analyze the data, two-way repeated measures of ANOVA was used at a significant level of p≤0.05.
Results: After 8 weeks of land and water combined training, there were significant improvements in the functional balance test (p<0.05) and ankle joint proprioception (p=0.001), as well as a significant reduction in time of TUG test(p=0.001). No significant within-group differences were observed in any of the variables in the control group (p˃ 0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that performing combined strength, aquatic, functional and balance exercises improve balance, joint proprioception, movement and walking performance in children. In addition, combined water and land exercises can improve the balance and proprioception of children with cerebral palsy and diplegia, and as a result the movement problems and falls of these children could be reduced, which is important for improving the health and lifestyle of these children. Therefore, prescribing this exercise training modality is recommended to trainers and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional Training
 • Aquatic Exercise
 • Balance
 • Proprioception
 • Diplegia
 1.  

  1. Ghai O, Paul V. AB Essential pediatrics. ed. India: CBS Publishers and distributors Pvt. Limited; 2010.
  2. Scholtes VA, Becher JG, Comuth A, Dekkers H, Van Dijk L, Dallmeijer AJ. Effectiveness of functional progressive resistance exercise strength training on muscle strength and mobility in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Developmental medicine & child neurology. 2010;52(6):e107-e13.
  3. Novak I, Mcintyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Developmental medicine & child neurology. 2013;55(10):885-910.
  4. Mazzone S, Serafini A, Iosa M, Aliberti M, Gobbetti T, Paolucci S, et al. Functional taping applied to upper limb of children with hemiplegic cerebral palsy: a pilot study. Neuropediatrics. 2011:249-53.
  5. Lee Y-H, Lee J-H, Lee H-K. Effects of combined water and land exercise programs on exercise function and functional independency in children with spastic cerebral palsy. The Official Journal of the Korean Academy of Kinesiology. 2014;16(1):87-95.
  6. Mahjur M, Hashemi Javaheri A, Ariamanesh AS, Khoshraftar Yazdi N. Comparison of Water Exercise Therapy and Massage Therapy on Pain Intensity and Disability in Men with Chronic Nonspecific Low Back Pain. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2015;4(1):68-74.
  7. Kargar m, marefati h, amir saif al-dini ms, a. Effects of six-week land-based and aquatic-based plyometric training programe on power, agility, dynamic balance and muscle soreness of basketball players. Journal of sport and exercise physiology. 2010;3(2):459-66.
  8. Dodd KJ, Taylor NF, Graham HK. Strength training can have unexpected effects on the self-concept of children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy. 2004;16(2):99-105.
  9. Ayatizadeh Tafti F, Abedinzadeh Masuleh, S., Sadeghian Shahi, M. R., Maleki nezhad, H. . The effect of fall-proof training on functional capacities, working memory and Muscle strength of the elderly with stroke. Journal of Sport and Exercise Physiology,. 2023:67-79.
  10. Morton JF, Brownlee M, McFadyen AK. The effects of progressive resistance training for children with cerebral palsy. Clinical rehabilitation. 2005;19(3):283-9.
  11. veloso Fernandes M, Maifrino LBM, Monte KNS, Araújo RC, Mochizuki L, Ervilha UF. Effectiveness of resistance training exercises in spastic diplegia cerebral palsy: a review. Journal of Morphological Sciences. 2017;29(3):0-.
  12. Dehghanizadeh M, Nilforoush MH. Evaluating the effects of loaded sit-to-stand resistance exercises on gross motor functions in spastic diplegic children with cerebral palsy. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;7(4).
  13. Haddas R, Lieberman I, Boah A, Arakal R, Belanger T, Ju KL. Functional balance testing in cervical spondylotic myelopathy patients. Spine. 2019;44(2):103-9.
  14. Abbasi H, Esfandiyari Ghalesorkhi Z, Sharifatpour R, Abedinzadeh S. The Effects of 6 Weeks of Balance Training on Static and Dynamic Balance of Blind Students. Iranian Journal of Health Sciences. 2022;10(4):63-72.
  15. Kisner C, Colby LA, Borstad J. Therapeutic exercise: foundations and techniques: Fa Davis; 2017.
  16. Prentice WE, Voight ML. Techniques in musculoskeletal rehabilitation. (No Title). 2001.
  17. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Energy, nutrition and human performance. Philadelphia, PA: Lea & Febiger. 1991.
  18. Ghaffarinejad F, Taghizadeh S, Mohammadi F. Effect of static stretching of muscles surrounding the knee on knee joint position sense. British journal of sports medicine. 2007.
  19. Houglum PA, Bertoti DB. Brunnstrom's clinical kinesiology: FA Davis; 2011.
  20. Panteliadis CP, Darras BT. Encyclopaedia of paediatric neurology: Theory and practice. (No Title). 1999.
  21. Marcdante K, Kliegman RM, Jenson H, Behrman R. Essentials of pediatrics. Elsevier, Philadelphia. 2015;11(14):231.
  22. Gharebaghi S, Hadian MR, Abdolvahab M, Dehghan L, Faghih Zadeh S. The effects of simultaneous activation of exteroception and proprioception on function of upper extremity in children with diplegic spastic cerebral palsy, 3-7 years old. Journal of Modern Rehabilitation. 2010;4(3):53-7.
  23. Damiano DL, Dodd K, Taylor NF. Should we be testing and training muscle strength in cerebral palsy? Developmental medicine and child neurology. 2002;44(1):68-72.
  24. Ross SA, Engsberg JR. Relation between spasticity and strength in individuals with spastic diplegic cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology. 2002;44(3):148-57.
  25. Case-Smith J. Occupational therapy for children. (No Title). 1996.
  26. Abbasi H, Akhonda A, Sharifatpour R, Abedinzadeh S, Ayatizadeh F. Comparison of the Effect of 8 Weeks of Training in Water and Land Environment on Pain and Range of Motion of Athletes with Acute Ankle Sprain: A Semi-Experimental Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2023;22(1):65-78.
  27. Gan S-M, Tung L-C, Tang Y-H, Wang C-H. Psychometric properties of functional balance assessment in children with cerebral palsy. Neurorehabilitation and neural repair. 2008;22(6):745-53.
  28. Lowes LP, Habib Z, Bleakney D, Westcott S. Relationship between clinical measures of balance and functional abilities in children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy. 1996;8(4):176.
  29. Mossberg KA. Reliability of a timed walk test in persons with acquired brain injury. American journal of physical medicine & rehabilitation. 2003;82(5):385-90.
  30. Eils E, Schroeter R, Schröder M, Gerss J, Rosenbaum D. Multistation proprioceptive exercise program prevents ankle injuries in basketball. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2010;42(11):2098-105.
  31. Fragala-Pinkham MA, Smith HJ, Lombard KA, Barlow C, O’Neil ME. Aquatic aerobic exercise for children with cerebral palsy: a pilot intervention study. Physiotherapy theory and practice. 2014;30(2):69-78.
  32. Dimitrijević L, Aleksandrović M, Madić D, Okičić T, Radovanović D, Daly D. The effect of aquatic intervention on the gross motor function and aquatic skills in children with cerebral palsy. Journal of human kinetics. 2012;32:167.
  33. Katz-Leurer M, Rotem H, Keren O, Meyer S. The effects of ahome-based'task-oriented exercise programme on motor and balance performance in children with spastic cerebral palsy and severe traumatic brain injury. Clinical Rehabilitation. 2009;23(8):714-24.
  34. Heirani A, Parnow A. Effects of a 8-weeks selected training program on physical and motor status in children with hemiplegic cerebral palsy in Ilam city. Journal of Modern Rehabilitation. 2015;9(1):1-7.
  35. Zarrinkalam E, Ebadi Fara M. The Effect of Resistance Training on Performance of Gross Motor Skills and Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy. Journal of Sport Biomechanics. 2016;1(3):53-60.
  36. Ismailiyan M MSM, Esfarjany F, Ghardashi Afousi A, Movahedi A. A Case Study: Effect of Progressive Resistance and Balance Training on Upper Trunk Muscle Strength of Children with Cerebral Palsy. jrehab 2016;17(1):84-93.
  37. Esmailiyan Mehrnoosh, Marandi Seyyed Mohammad EF. The effect of a period of resistance and balance training on the balance of cerebral palsy children: A case study. . Sport sciences and health research (harakat).6(153-166).
  38. kiani m, mahdavi nejad r, karimi mt, etemad alolama a. Effect of eight weeks of core stabilization exercises on postural control and balance of children with hemiplegic cerebral palsy. Physical Treatments - Specific Physical Therapy. 2014;3(4):59-65.
  39. golpayegani M, yaghoubi, S. . A., alvani, I. . The effect of central stability training on improving the balance and depression of ataxia patients. . Journal for Research in Sport Rehabilitation,. 2017;5(10):1-8.
  40. Houdijk H, Kuilboer A, Dekkers H, Scholtes V, Dallmeijer A. P024 The effect of a functional strength training program on balance control in children with cerebral palsy. Gait & Posture. 2008;28:S64.
  41. Ballaz L, Plamondon S, Lemay M. Group aquatic training improves gait efficiency in adolescents with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation. 2011;33(17-18):1616-24.
  42. Sadeghi H, F. A. The Effect of Water Exercise Program on Static and Dynamic Balance in Elderly Women. Iranian Journal of Ageing. 2008;2(2 (4)):402-9.
  43. Larsen R, Lund H, Christensen R, Rogind H, Danneskiold-Samso B, Bliddal H. Effect of static stretching of quadriceps and hamstring muscles on knee joint position sense. British journal of sports medicine. 2005;39(1):43.
  44. Myers JB, Wassinger CA, Lephart SM. Sensorimotor contribution to shoulder stability: effect of injury and rehabilitation. Manual therapy. 2006;11(3):197-201.
  45. Khalaji M, Kalantari M, Shafiee Z, Hosseini MA. The effect of hydrotherapy on health of cerebral palsy patients: An integrative review. Iranian Rehabilitation Journal. 2017;15(2):173-80.
  46. Sameeha S. Effects of aquatic therapy in children diagnosed with cerebral palsy: literature review. 2023.
  47. Mostafa AMA, El-Negmy EH, Abd El-Maksoud GM, AbdAl-Rahman M, Srour AAO. Effect of aquatic therapy on head control in cerebral palsy children. Current Pediatric Research. 2021;25(12):1142-9.
  48. Retarekar R, Fragala-Pinkham MA, Townsend EL. Effects of aquatic aerobic exercise for a child with cerebral palsy: single-subject design. Pediatric physical therapy. 2009;21(4):336-44.

  49.          Ennis B, Danzl M, Countryman K, Hurst C, Riney M, Senn A, et al. Aquatic intervention for core strength, balance, gait speed, and quality of life in children with neurological conditions: a case series. The Journal of Aquatic Physical Therapy. 2018;26(3):35-43.

 • تاریخ دریافت: 30 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 13 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403