تأثیر ساعت مولکولی ماهیچة اسکلتی بر پیام‌رسانی سازگاری‌های عملکرد ورزشی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

فرایند‌های فیزیولوژیکی و رفتاری کم‌وبیش همة موجودات به زمان روز بستگی دارد. در پستانداران نور این فرایندها را در هستة فوق کیاسمایی هیپوتالاموس وارد می‌کند که ساعت مرکزی بدن را تشکیل می‌دهد و عملکرد بدن را با چرخة 24 ساعته نور و تاریکی هماهنگ می‌کند. آهنگ‌ شبانه‌روزی افزون بر جنبه‌های ادراکی و شناختی عملکرد، بر بسیاری از جنبه‌های وابسته به عملکرد فیزیولوژیکی مانند قدرت و انعطاف‌پذیری ماهیچه‌ها تأثیر می‌گذارند. همچنین بین عملکرد جسمی و تغییرات شبانه‌روزی (سیرکادین) دمای بدن همبستگی قوی و معناداری دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که عملکرد بهینه همزمان با اوج دمای بدن در اوایل غروب است. ساعت شبانه‌روزی که مسئول آهنگ شبانه‌روزی است، کم‌وبیش در هر سلولی وجود دارد و اختلال در آن به بیماری‌های زیادی مانند دیابت نوع دو و نشانگان سوخت‌وسازی منجر می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد هومئوستاز ماهیچه‌ اسکلتی نه‌تنها به‌دلیل نبود و کمبود فعالیت ورزشی و دریافت کم‌پروتئین رژیم غذایی، بلکه با اختلال در شرایط آهنگ شبانه‌روزی مانند کار مداوم و پیوستة شبانه، شیفت و نوبت کاری، کمبود خواب و پرواززدگی (Jet lag) شاید دچار اختلال شود. در این مطالعة مروری، مقالات وابسته به موضوع با استفاده از واژگان کلیدی ساعت مولکولی ماهیچه‌ای، عملکرد ورزشی، آهنگ شبانه‌روزی و فنوتیپ از متون منتشرشده و پایگاه‌های معتبر و با استفاده از موتورهای جست‌وجوی گوگل اسکالر و pubmed انتخاب و بررسی شدند. زمان انجام فعالیت‌های ورزشی اهمیت زیادی در عملکرد دارد. با وجود زمان انجام فعالیت، کرونوتایپ[1] می‌تواند عامل بسیار مهمی بر عملکرد باشد. بر پایة پژوهش‌های بررسی‌شده، در ورزشکاران رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی بیشتر عملکردهای ورزشی مانند قدرت، سرعت، استقامت، دقت، توانایی بازیافت و هماهنگی در عصر و اوایل شب بهتر بوده است. این برتری در عصر را می‌توان به دمای بدن، ترشح هورمون‌ها، آهنگ سیرکادین، استراحت و بازیافت نسبت داد. در مواردی نیز مانند ورزش شنا، قدرت و استقامت در صبح بهتر بوده است. بر پایة اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این مطالعة مروری، آهنگ‌های زیستی و فیزیولوژیکی بر عملکرد افراد تأثیر دارند. با وجود تفاوت‌های فردی و ترجیح شخصی در تعیین ساعات تمرین، با در نظر گرفتن زمان تمرینی ویژه در هر روز و تمرین در ابتدای روز می‌توان عملکرد افراد را بهبود بخشید. بالاتر بودن دمای بدن در عصرهنگام، افزایش سطح ترشح هورمون‌هایی مانند کورتیزول و تستوسترون و ... می‌تواند از عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر ورزشکاران در عصر باشد. اما بسته به نوع فعالیت، سطح مهارت، جنسیت ورزشکاران و تفاوت‌های فردی زمان انجام فعالیت برای عملکرد بهتر می‌تواند متغیر باشد. افزون بر موارد ذکرشده ترجیح فردی برای انجام فعالیت در روز یا شب عاملی مهمی در بهبود عملکرد است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of skeletal muscle molecular clock on signaling of sportperformance adaptations

نویسندگان [English]

 • sahar Ghasemipour
 • Mohammad Faramarzi
Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Physiological and behavioral processes of almost all organisms depend on the time of day. In mammals, light enters these processes in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, which forms the body's central clock, and synchronizes the body's functions with the 24-hour cycle of light and darkness. In addition to perceptual and cognitive aspects of performance, circadian rhythms affect many aspects related to physiological performance such as muscle strength and flexibility. There is also a strong relationship between physical performance and circadian rhythm of body temperature, with optimal physical performance coinciding with peak body temperature in the early evening. There is a circadian clock or rhythm almost in every cell, and its disturbance leads to many diseases such as type 2 diabetes and metabolic syndrome. Previous findings show that skeletal muscle homeostasis may be disrupted not only due to lack of physica activity and low dietary protein intake, but also due to disruption of circadian rhythm conditions such as continuous night work, shift work, sleep deprivation, and jet lag. In this review study, articles were selected and studied using muscle molecular clock, exercise performance, circadian rhythm, and phenotype keywords from published texts, valid sites and search engines such as Google Scholar and Pubmed. The time of sports activities is very important for performance. Despite the timing of the activity, chrnotype can also be a very effective for performance. According to the reviewed studies, most of the sports performance such as strength, speed, endurance, accuracy, recovery ability, and harmony were better in the evening for athletes in different team and individual disciplines. This superiority in the evening can be attributed to body temperature, hormone release, circadian rhythm, rest and recovery. In some cases, such as swimming, strength and endurance performance was better in the morning.Based on the results of studies presented in this review it could be concluded that biological and physiological rhythms have an effect on individual's physical performance. Despite individual differences and personal preferences in determining training hours, taking into account a specific training time each day and training at the beginning of the day can improve performance. Higher body temperature in the evening, and increasing the level of secretion of hormones such as cortisol and testosterone, could be effective factors for better performance in the evening. However, depending on the type of activity, skill level, gender of the athletes and individual differences, the time to have a better performance can vary. In addition, individual preference to perform activities during the day or night is an important factor in improving performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance
 • Muscular mmolecular clock
 • Circadian rhythm
 • Skeletal muscle
 • Chronotype
 1.  

  1. Mansingh S, Handschin C. Time to train: the involvement of the molecular clock in exercise adaptation of skeletal muscle. Frontiers in Physiology. 2022:809.
  2. Mansingh S, Handschin C. Time to train: the involvement of the molecular clock in exercise adaptation of skeletal muscle. Frontiers in Physiology. 2022;13:902031.
  3. Nakao R, Nikawa T, Oishi K. The skeletal muscle circadian clock: current insights. ChronoPhysiology and Therapy. 2017;7:47-57.
  4. Martin RA, Esser KA. Time for Exercise? Exercise and its influence on the Skeletal Muscle Clock. Journal of biological rhythms. 2022;37(6):579-92.
  5. Faramarzi, Mohammad, Bazgir, Rahimi, Shirvani. Effects of circadian rhythm on the physical and physiological performance of military forces-narrative review. military medicine 2022;22(4):52-62.
  6. Asarzadeh Noushabadi M, Akbarpour M. Comparison of the effect of aerobic exercise in the morning and in the evening on inflammatory indicators of cardiovascular risk in obese men. Physiology of exercise and physical activity journal. 2012;5(1).
  7. Khaleghipour SH, Ahadi H, Enayati M, Pasha GH, Naderi F and Masjedi M. Comparison of night and day serum melatonin levels of patients. New findings in psychology. 2011;20(5).
  8. Borb AA, Achermann P. Sleep homeostasis and models of sleep regulation. Journal of biological rhythms. 1999;14(6):559-70.
  9. D’Ambrosio C, Redline S. Sleep across the lifespan. Impact of sleep and sleep disturbances on obesity and cancer. 2014:1-23.
  10. Piovezan RD, Abucham J, dos Santos RVT, Mello MT, Tufik S, Poyares D. The impact of sleep on age-related sarcopenia: Possible connections and clinical implications. Ageing Research Reviews. 2015;23:210-20.
  11. Parr EB, Coffey VG, Hawley JA. ‘Sarcobesity’: A metabolic conundrum. Maturitas. 2013;74(2):109-12.
  12. Yusefpour Dehaqani AR, Karakhanlou R, Reza Soltani Z. The effect of 30 hours of sleep deprivation on the shooting score and corticospinal excitability of soldiers. Physiology of exercise and physical activity journal. 2019;12(2):15-
  13. Schoenfeld BJ. Science and development of muscle hypertrophy: Human Kinetics; 2020.
  14. Schiaffino S, Dyar KA, Ciciliot S, Blaauw B, Sandri M. Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy. The FEBS journal. 2013;280(17):4294-314.
  15. Cedernaes J, Schönke M, Westholm JO, Mi J, Chibalin A, Voisin S, et al. Acute sleep loss results in tissue-specific alterations in genome-wide DNA methylation state and metabolic fuel utilization in humans. Science advances. 2018;4(8):eaar8590.
  16. Schroder EA, Esser KA. Circadian rhythms, skeletal muscle molecular clocks and exercise. Exercise and sport sciences reviews. 2013;41(4).
  17. Stokkan K-A, Yamazaki S, Tei H, Sakaki Y, Menaker M. Entrainment of the circadian clock in the liver by feeding. Science. 2001;291(5503):490-3.
  18. Küüsmaa-Schildt M, Liukkonen J, Vuong M, Nyman K, Häkkinen K, Häkkinen A. Effects of morning vs. evening combined strength and endurance training on physical performance, sleep and well-being. Chronobiology International. 2019;36(6):811-25.
  19. Reilly T, Waterhouse J. Sports performance: is there evidence that the body clock plays a role? European journal of applied physiology. 2009;106:321-32.
  20. Gupta L, Morgan K, Gilchrist S. Does elite sport degrade sleep quality? A systematic review. Sports Medicine. 2017;47:1317-33.
  21. Lastella M, Roach GD, Halson SL, Sargent C. Sleep/wake behaviours of elite athletes from individual and team sports. European journal of sport science. 2015;15(2):94-100.
  22. Drust B, Waterhouse J, Atkinson G, Edwards B, Reilly T. Circadian rhythms in sports performance—an update. Chronobiology international. 2005;22(1):21-44.
  23. Facer-Childs E, Brandstaetter R. The impact of circadian phenotype and time since awakening on diurnal performance in athletes. Current biology. 2015;25(4):518-22.
  24. Leota J, Hoffman D, Czeisler MÉ, Mascaro L, Drummond S, Anderson C, et al. Eastward jet lag is associated with impaired performance and game outcome in the national basketball association. Frontiers in Physiology. 2022:1162.
  25. Vitale JA, Bonato M, Galasso L, La Torre A, Merati G, Montaruli A, et al. Sleep quality and high intensity interval training at two different times of day: A crossover study on the influence of the chronotype in male collegiate soccer players. Chronobiology international. 2017;34(2):260-8.
  26. Chtourou H, Souissi N. The effect of training at a specific time of day: a review. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2012;26(7):1984-2005.
  27. Sedliak M, Finni T, Cheng S, Lind M, Häkkinen K. Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;23(9):2451-7.
  28. Brisswalter J, Bieuzen F, Giacomoni M, Tricot V, Falgairette G. Morning‐to‐evening differences in oxygen uptake kinetics in short‐duration cycling exercise. chronobiology international. 2007;24(3):495-506.
  29. Kline CE, Durstine JL, Davis JM, Moore TA, Devlin TM, Zielinski MR, Youngstedt SD. Circadian variation in swim performance. Journal of Applied physiology. 2007;102(2):641-9.
  30. Reilly T, Waterhouse J. Altered sleep–wake cycles and food intake: The Ramadan model. Physiology & behavior. 2007;90(2-3):219-28.
  31. Lyons M, Al-Nakeeb Y, Nevill A. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in expert and novice basketball players. Journal of sports science & medicine. 2006;5(2):215.
  32. Souissi N, Gauthier A, Sesboüé B, Larue J, Davenne D. Effects of regular training at the same time of day on diurnal fluctuations in muscular performance. Journal of sports sciences. 2002;20(11):929-37.
  33. Lericollais R, Gauthier A, Bessot N, Sesboüé B, Davenne D. Time-of-day effects on fatigue during a sustained anaerobic test in well-trained cyclists. Chronobiology international. 2009;26(8):1622-35.
  34. Milewski MD, Skaggs DL, Bishop GA, Pace JL, Ibrahim DA, Wren TA, Barzdukas A. Chronic lack of sleep is associated with increased sports injuries in adolescent athletes. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2014;34(2):129-33.
  35. Perrin L, Loizides-Mangold U, Skarupelova S, Pulimeno P, Chanon S, Robert M, et al. Human skeletal myotubes display a cell-autonomous circadian clock implicated in basal myokine secretion. Molecular metabolism. 2015;4(11):834-45.
  36. Lipton JO, Yuan ED, Boyle LM, Ebrahimi-Fakhari D, Kwiatkowski E, Nathan A, et al. The circadian protein BMAL1 regulates translation in response to S6K1-mediated phosphorylation. Cell. 2015;161(5):1138-51.
  37. Ayala V, Martínez-Bebia M, Latorre JA, Gimenez-Blasi N, Jimenez-Casquet MJ, Conde-Pipo J, et al. Influence of circadian rhythms on sports performance. Chronobiology International. 2021;38(11):1522-36.
  38. Lok R, Zerbini G, Gordijn M, Beersma D, Hut R. Gold, silver or bronze: circadian variation strongly affects performance in Olympic athletes. Scientific reports. 2020;10(1):16088.
  39. Youngstedt SD, O’Connor PJ. The influence of air travel on athletic performance. Sports Medicine. 1999;28:197-207.
  40. Ammar A, Chtourou H, Souissi N. Effect of time-of-day on biochemical markers in response to physical exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2017;31(1):272-82.
  41. Aldemir H, Kiliç N. The effect of time of day and exercise on platelet functions and platelet–neutrophil aggregates in healthy male subjects. Molecular and cellular biochemistry. 2005;280:119-24.
  42. Ahmadizad S, Bassami M. Interaction effects of time of day and sub-maximal treadmill exercise on the main determinants of blood fluidity. Clinical hemorheology and microcirculation. 2010;45(2-4):177-84.
  43. Harding C, Pompei F, Bordonaro SF, McGillicuddy DC, Burmistrov D, Sanchez LD. The daily, weekly, and seasonal cycles of body temperature analyzed at large scale. Chronobiology International. 2019;36(12):1646-57.
  44. Amanat S, Sinaei E, Panji M, MohammadporHodki R, Bagheri-Hosseinabadi Z, Asadimehr H, et al. A randomized controlled trial on the effects of 12 weeks of aerobic, resistance, and combined exercises training on the serum levels of nesfatin-1, irisin-1 and HOMA-IR. Frontiers in physiology. 2020;11:562895.
  45. West DJ, Cook CJ, Beaven MC, Kilduff LP. The influence of the time of day on core temperature and lower body power output in elite rugby union sevens players. J Strength Cond Res. 2014;28(6):1524-8.
  46. Racinais S. Different effects of heat exposure upon exercise performance in the morning and afternoon. Scand J Med Sci Sports. 2010;20 Suppl 3:80-9.
  47. Simmons N, Mandal S, Paton B, Ahmed I. Are Circadian Rhythms a New Frontier in Athletic Performance? Current Sports Medicine Reports. 2022;21(1):5-7.
  48. Sabzi A, Vaez Mousavi M and Mokhtari P. Prediction of static balance performance based on arousal and activation in the biological cycle of the day. Bimonthly scientific-research journal of rehabilitation medicine. 2022;11(3):438-51.
  49. Shabani S and Valian Borojni S. Circadian rhythm in humans and its effect on genetic diseases. Laboratory and diagnosis. 2018;9(38):62-72.

  50.Mehrabi A, Pasavand P and Salasi M. Comparing the time of sports activity (morning and evening) on the level of troponin T in the plasma of men with cardiovascular disease. Razi Journal of Medical Sciences. 2015;22(134):107-14.

  1. Salehian M, Danesh A, Hasanzadeh M. Circadian variation in the onset of acute. Internal Medicine Today. 2005;11(2):41-4.
  2. Gabriel BM, Zierath JR. Circadian rhythms and exercise—re-setting the clock in metabolic disease. Nature Reviews Endocrinology. 2019;15(4):197-206.
  3. Myllymäki T, Kyröläinen H, Savolainen K, Hokka L, Jakonen R, Juuti T, et al. Effects of vigorous late‐night exercise on sleep quality and cardiac autonomic activity. Journal of sleep research. 2011;20(1pt2):146-53.
  4. Potter GD, Skene DJ, Arendt J, Cade JE, Grant PJ, Hardie LJ. Circadian rhythm and sleep disruption: causes, metabolic consequences, and countermeasures. Endocrine reviews. 2016;37(6):584-608.
  5. Abdi H, Khodaparast S. The Effect of 12 Weeks of Aerobic Exercises on the Level of Sleep Quality and Quality of Life Indicators of Students. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2022;20(2):380-9.
  6. Morita Y, Sasai-Sakuma T, Inoue Y. Effects of acute morning and evening exercise on subjective and objective sleep quality in older individuals with insomnia. Sleep Medicine. 2017;34:200-8.
  7. Küüsmaa-Schildt M, Liukkonen J, Vuong MK, Nyman K, Häkkinen K, Häkkinen A. Effects of morning vs. evening combined strength and endurance training on physical performance, sleep and well-being. Chronobiology International. 2019;36(6):811-25.
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1403
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403