تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و عملکردی پر شدت بر عملکرد جسمانی و حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش نشانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فیزیوتراپی & حرکت شناسی، دانشگاه ماساچوست لاول، آمریکا

چکیده

زمینه و هدف: آتش‌نشانی حرفه‌ای پر خطر می باشد که نیازمند آمادگی جسمانی بالا است و داشتن تمرینات ورزشی منظم برای حفظ آمادگی جسمانی و سلامت مطلوب دارای اهمیت است. با این وجود، در مورد بهترین نوع و روش‌های تمرینی برای بهبود عملکرد آتش‌نشانان و فاکتورهای تنفسی و کم شدن حجم استفاده شده از دستگاه تنفسی که دارای ظرفیت محدودی هست، تحقیقات اندکی صورت گرفته است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات اینتروال و عملکردی پرشدت بر فاکتورهای تنفسی و حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش‌نشانان بود.
مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان در این پژوهش ۳۹ نفر )0/5 6±/31 سال) از آتش‌نشانان شاغل در بخش عملیات آتش‌نشانی تهران بودند که بطور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و تمرینات عملکردی با شدت بالا (HIFT) قرارگرفتند. آزمودنی‌های گروه HIIT به مدت 8 هفته تمرینات تاباتا با وزن بدن را انجام دادند که در هفته اول و دوم شامل 4 حرکت و در هفته‌های 3 و 6 به ترتیب به 6 و 8 حرکت افزایش یافتند. آزمودنی‌ها قبل از هر جلسه فعالیت ده دقیقه گرم‌کردن عمومی داشتند و سپس هر حرکت را در 8 ست متوالی 20 ثانیه فعالیت و 10 ثانیه استراحت اجرا نمودند و بین حرکات 2 دقیقه استراحت داشتند. آزمودنی‌های گروه تمرینات HIFT دقیقا پروتکل مشابه با گروه HIIT را انجام دادند با این تفاوت که حرکات انجام شده براساس آزمون عملکردی شبیه‌سازی‌شده استاندارد آتش‌نشانی انتخاب شدند و به روش تاباتا (20 ثانیه فعالیت و 10 ثانیه استراحت) انجام شدند. دو روز قبل از شروع تمرینات و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی آزمون VO2max (پروتکل بروس) و آزمون عملکردی شبیه سازی شده آتش‌نشانی گرفته شدند.
نتایج: تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها نشان داد تمرینات HIFT و HIIT باعث افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی، عملکرد و کاهش معنادار در حجم استفاده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش‌نشانان شد (05/0p<)، اما بین تغییرات این متغیرها در گروه‌های HIIT و HIFT تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p). در گروه HIFT وHIIT میزان VO2max به ترتیب 35/6 و 26/4 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج عملکرد در دو گروه HIFT و HIIT به ترتیب 21/5 و 74/4 درصد افزایش نشان داد و در دو گروه HIFT و HIIT متغیر VO2/HR به ترتیب 64/11 و52/6 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد در دو گروه HIFT و HIIT حجم استفاده شده از دستگاه تنفسی آتش‌نشانان به ترتیب 41/14 و 44/11 درصد کاهش یافت. با این حال، نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری بین گروههای مورد مطالعه در میزان نسبت تبادل تنفسی (RER)، ضربان قلب (HR)، تهویه دقیقه‌ای (VE) ، نسبت VE/VO2 و نسبت VE/VCO2 وجود نداشت (05/0p<).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که 8 هفته تمرینات HIFT و HIIT می توانند باعث افزایش VO2max، بهبود عملکرد در فاکتورهای تنفسی و کاهش در حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش‌نشانان شوند و اینکه بین تاثیر این دو نوع تمرین تفاوتی وجود ندارد. پس اجرای هردوی این تمرینات به روش تاباتا برای آتش‌نشانان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of 8 weeks of high intensity interval training and high intensity functional training on physical performance and volume of firefighters' self-contained breathing apparatus

نویسندگان [English]

 • Sajad Ahmadizad 1
 • Afshin Seraji 1
 • David Cornell 2
1 Department of Sport Biological Sciences, Faculty of Sport Sciences and Health Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Therapy & Kinesiology, University of Massachusetts Lowell, USA
چکیده [English]

Background and purpose: Firefighting is a high-risk profession that requires high physical fitness, and it is important to have regular exercise to maintain optimal physical fitness and health. However, there is a little research on the best types and methods of training to improve the performance of firefighters and reduce the volume of self-contained breathing apparatus (SCBA) used in duty. Therefore, the purpose of this study was to investigate and compare the effect of 8 weeks of high-intensity interval and functional training on cardiorespiratory fitness (VO2max) and the used volume of SCBA in firefighters.
Materials and Methods: Thirty-nine firefighters working in the fire department of Tehran participated in the study and were randomly allocated in the three groups of control, HIIT and HIFT. Subjects in HIIT group performed 8 weeks of Tabata exercises with body weight, which were 4 exercises in the first two weeks and were increased to 6 and 8 exercises in the 6th and 8th weeks, respectively. In each session, they had 10 min general warm up, thereafter they performed 8 sets of each exercise, where sets included 20 s activity followed by 10 s rest and 2 min rest was allowed between exercises. Subjects in HIFT group had similar program to the HIIT group, with the exception that the exercises they performed were those exercises in the standard simulated test for firefighters which were performed based on the Tabata methods (20 s activity followed by 10 s rest). Two days before training and 48 hours after the last training session the VO2max test (Bruce’s protocol) and simulated firefighting test were carried out.
Results: The statistical analysis of the data showed that HIFT and HIIT caused a significant increase in maximal oxygen uptake (VO2max) and performance, and a significant decrease in the volume of SCBA used in firefighters (p<0.05), though, these changes were not significantly different between HIIT and HIFT groups (p<0.05). VO2max increased by 6.35% and 4.26% in HIFT and HIIT groups, and performance increased by 5.21 and 4.74%, following HIFT and HIIT, respectively. In addition, VO2/HR increased by 11.64 and 6.52% in HIIT and HIIT groups, respectively, while, the volume of SCBA used decreased by 14.41% and 11.44%, respectively. However, the results of repeated measures of ANOVA showed no significant between-group differences for RER (P=0.269), HR (P=0.595), VE (P=0.392), VE/VO2 ratio (P0.778) =) and VE/VCO2 ratio (P=0.778).
Conclusion: According to the results of the present study it could be concluded that 8 weeks of HIFT and HIIT can improve cardiorespiratory fitness (VO2max), performance, and the volume of SCBA used in firefighters, and that performing these types of training based on the Tabata’s method is advised to firefighters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interval training
 • Functional training
 • Firefighters' performance
 • Maximum oxygen uptake
 • Physical fitness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1403
 • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 22 خرداد 1403
 • تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403