نقش پیش آماده سازی ایسکیمیک بر برخی از جنبه های عملکرد ورزشی : یک مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پیش‌آماده‌سازی ایسکمیک (IPC) یک روش نسبتا جدید و غیرتهاجمی است که شامل اعمال محدودیت جریان خون و برقراری مجدد آن در یک اندام مشخص، مانند دست یا پا، با استفاده از کاف فشار سنج است. هدف اصلی از این روش، آماده‌سازی بدن برای مقابله با آسیب‌های ایسکمیک شدیدتری است که ممکن است در آینده رخ دهد. با اینکه IPC توجه زیادی را در بخش‌های بالینی به خود جلب کرده است، اثرات آن بر عملکرد ورزشی و مکانیسم‌های زیربنایی درگیر همچنان محدود و متناقض است. بنابراین هدف از این مقاله مروری جامع، بررسی تأثیر IPC بر عملکرد هوازی، مقاومتی و سرعتی است.
روش‌ها: مطالعاتی که تأثیر IPC بر جنبه‌های مختلف عملکرد ورزشی را بررسی کرده‌اند در این تحلیل گنجانده شده‌اند. برای دسترسی به مقالات علمی مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی مانند PubMed ، SID، Magiran و Google Scholar به طور گسترده توسط دو محقق جستجو شدند. کلمات کلیدی انتخاب شده برای جستجو شامل پیش آماده سازی ایسکمیک، عملکرد هوازی، قدرتی، و سرعتی بود. معیارهای ورود به مطالعات انتخابی شامل آزمودنی های انسانی و انتشار در مجلات علمی یا پژوهشی معتبر و ارزیابی متغیرهای مورد نظر در این مطالعات بود.
یافته ها: در مجموع در این مطالعه تعداد 15 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. گستردگی پروتکل‌های ورزشی، اندام‌های هدف، شدت و سایر عوامل شناخته شده و ناشناخته در بخش یافته ها ارزیابی شد و در مجموع اثربخشی IPC بر متغیرهای عملکرد ورزشی بیانگر تاثیر مثبت آن بر عملکرد هوازی، قدرتی و سرعتی بود.
بحث: این سازگاری های مثبت از طریق مسیرهای سیگنالینگ مختلف از جمله مکانیسم‌های عصبی، هومورال و بین سلولی ایجاد می‌شود. این فرایندها نقش مهمی در نحوه واکنش بدن ما به محرک هایی مانند پیش آماده سازی ایسکیمیک دارند.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که پیش‌آماده‌سازی ایسکمیک (IPC) روی عملکرد ورزشی موثر است. هرچند، با توجه به تحقیقات محدود و متناقض فعلی در مورد تأثیرات آن، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است .

کلمات کلیدی: پیش آماده سازی ایسکیمیک، محدودیت جریان خون، بازجریان، تمرین ورزشی
مقدمه: پیش‌آماده‌سازی ایسکمیک (IPC) یک روش نسبتا جدید و غیرتهاجمی است که شامل اعمال محدودیت جریان خون و برقراری مجدد آن در یک اندام مشخص، مانند دست یا پا، با استفاده از کاف فشار سنج است. هدف اصلی از این روش، آماده‌سازی بدن برای مقابله با آسیب‌های ایسکمیک شدیدتری است که ممکن است در آینده رخ دهد. با اینکه IPC توجه زیادی را در بخش‌های بالینی به خود جلب کرده است، اثرات آن بر عملکرد ورزشی و مکانیسم‌های زیربنایی درگیر همچنان محدود و متناقض است. بنابراین هدف از این مقاله مروری جامع، بررسی تأثیر IPC بر عملکرد هوازی، مقاومتی و سرعتی است.
روش‌ها: مطالعاتی که تأثیر IPC بر جنبه‌های مختلف عملکرد ورزشی را بررسی کرده‌اند در این تحلیل گنجانده شده‌اند. برای دسترسی به مقالات علمی مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی مانند PubMed ، SID، Magiran و Google Scholar به طور گسترده توسط دو محقق جستجو شدند. کلمات کلیدی انتخاب شده برای جستجو شامل پیش آماده سازی ایسکمیک، عملکرد هوازی، قدرتی، و سرعتی بود. معیارهای ورود به مطالعات انتخابی شامل آزمودنی های انسانی و انتشار در مجلات علمی یا پژوهشی معتبر و ارزیابی متغیرهای مورد نظر در این مطالعات بود.
یافته ها: در مجموع در این مطالعه تعداد 15 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. گستردگی پروتکل‌های ورزشی، اندام‌های هدف، شدت و سایر عوامل شناخته شده و ناشناخته در بخش یافته ها ارزیابی شد و در مجموع اثربخشی IPC بر متغیرهای عملکرد ورزشی بیانگر تاثیر مثبت آن بر عملکرد هوازی، قدرتی و سرعتی بود.....

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of Ischemic Preconditioning on some Aspects of Sports Performance: A Review Article

نویسندگان [English]

 • fereshteh shahidi 1
 • Saeed Khaje Bahrami 2
1 معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی / مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی
2 1- Department of exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ischemic Preconditioning (IPC) is a relatively new and non-invasive method involving the application of limited blood flow and its subsequent reperfusion in a specific body organ, such as the hand or leg, using a cuff pressure device. The main goal of this method is to prepare the body to cope with more severe ischemic injuries that may occur in the future. Although IPC has garnered significant attention in clinical settings, its effects on aerobic, resistance, and speed performance and underlying mechanisms remain limited and contradictory. Therefore, the aim of this comprehensive review article is to examine the impact of IPC on aerobic, resistance, and speed performance.
Methods: Studies investigating the effects of IPC on various aspects of sports performance were included in this analysis. Relevant scientific articles were extensively searched by two researchers using databases such as PubMed, SID, Magiran, and Google Scholar. The selected keywords for the search included ischemic preconditioning, aerobic, strength, and speed performance. The inclusion criteria for the selected studies involved human subjects, publication in reputable scientific or research journals, and evaluation of the desired variables in these studies.
Findings: A total of 15 studies were examined in this review. The diversity of exercise protocols, target body parts, intensity, and other known and unknown factors were evaluated in the findings section, and overall, the effectiveness of IPC on sports performance variables indicated its positive impact on aerobic, strength, and speed performance.
Discussion: These positive adaptations are created through various signaling pathways, including neural, humoral, and intercellular mechanisms. These processes play a significant role in how our bodies respond to stimuli such as ischemic preconditioning.
Conclusion: It seems that ischemic preconditioning has an effective impact on sports performance. However, considering the limited and conflicting current research on its effects, further research in this area is necessary.

Introduction: Ischemic Preconditioning (IPC) is a relatively new and non-invasive method involving the application of limited blood flow and its subsequent reperfusion in a specific body organ, such as the hand or leg, using a cuff pressure device. The main goal of this method is to prepare the body to cope with more severe ischemic injuries that may occur in the future. Although IPC has garnered significant attention in clinical settings, its effects on aerobic, resistance, and speed performance and underlying mechanisms remain limited and contradictory. Therefore, the aim of this comprehensive review article is to examine the impact of IPC on aerobic, resistance, and speed performance.
Methods: Studies investigating the effects of IPC on various aspects of sports performance were included in this analysis. Relevant scientific articles were extensively searched by two researchers using databases such as PubMed, SID, Magiran, and Google Scholar. The selected keywords for the search included ischemic preconditioning, aerobic, strength, and speed performance. The inclusion criteria for the selected studies involved human subjects, publication in reputable scientific or research journals, and evaluation of the desired variables in these studies.
Findings: A total of 15 studies were examined in this review. The diversity of exercise protocols, target body parts, intensity, and other known and unknown factors were evaluated in the findings section, and overall, the effectiveness of IPC on sports performance variables indicated its positive impact on aerobic, strength, and speed performance.
Discussion: These positive adaptations are created through various signaling pathways, including neural, humoral, and intercellular mechanisms. These processes play a significant role in how our bodies respond to stimuli such as ischemic preconditioning.
Conclusion: It seems that ischemic preconditioning has an effective impact on sports performance. However, considering the limited and conflicting current research on its effects, further research in this area is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ischemic preconditioning
 • blood flow restriction
 • reperfusion
 • exercise training

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1403
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 24 خرداد 1403
 • تاریخ انتشار: 24 خرداد 1403