تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2010.98562

چکیده

هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن باحرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه بود. روش تحقیق: تعداد 18 نفر از دوندگان مرد سرعتی نخبه(100،200،400متر)با میانگین و انحراف معیار سنی 20/3±30/21 سال ،قدی 30/5 ±5/177 سانتی متر و وزنی 5/6 ±8/67کیلو گرم داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.آنها بر اساس رکورد مرحله پیش آزمون به صورت تصادفی، به سه گروه همگن 6 نفره(حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ ورزشی)تقسیم شدند.از آزمون پله مارگاریا کالامن برای اندازه گیری توان انفجاری مرحله پیش آزمون و پس آزمون دقایق1و10 استفاده شد. از شاخص های میانگین و انحراف معیار برای آمار توصیفی و آزمون های تحلیل واریانس عاملی مرکب با ارزشیابی مکرر و تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه تغییرات میانگین گروهی و بین گروهی توان انفجاری در سطح معنی داری 05/0>P و 017/0-a استفاده شد. نتایج گروهی نشان داد که توان انفجاری یک دقیقه بعد از گرم کردن در هر سه گروه و در دقیقه 10 بعد از گرم کردن تنها درگروه ماساژ ورزشی افزایش داشت(010/0-P)در مقایسه دو به دو در دقیقه 10 بعد از گرم کردن، گروه ها دارای اختلاف معنی داری نبودند05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of three types of dynamic movement, dynamic stretching & preexercise massage warm up on explosive power of elite men Sprint runners

چکیده [English]

The effects of three types of dynamic movement, dynamic stretching & preexercise
massage warm up on explosive power of elite men Sprint runners
Abstract
Purpose: The aim of this study was to compare dynamic movement, dynamic stretching and preexercise
massage protocols on Explosive power of elite sprinters. Methods: Eighteen volunteer
male, selected in dynamic movement, stretch and massage groups randomly. In pretest state,
athletes ran ten minutes on treadmill and performed both treadmill and specific warm up for 20
minute in post test. Margarya-Kalaman test used before and after (first and tenth minutes) protocols
for explosive power measurement. For data analysis both mixed ANOVA with repeated measures
and one way ANOVA method were used. Results: Results showed that explosive power in three
groups in first minute increased significantly (p<0/05). But this index only in massage was
significant in tenth minute (p<0/05). Also, explosive power in between dynamic movement and
pre-exercise massage groups in first minute differed significantly (p<0/05). But this index didn’t
differ between groups in tenth minutes significantly (p>0/05). Conclusions: Therefore, dynamic
stretching and massage were best interventions (warm up protocols) for explosive power in first
and tenth minute orderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • warm-up
 • dynamic movement
 • dynamic stretching
 • pre- exercise message
 • explosive power
 • sprinter
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389