پاسخ مرحله حاد و ظرفیت ضد اکسایشی – اثر تمرینات منظم استقامتی و بی تمرینی در موش های صحرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2010.98564

چکیده

هدف تحقیق: برای مطالعه پاسخ فاز حاد و ظرفیت ضد اکسایشی پس از 8 هفته تمرین استقامتی و 4 هفته بی تمرینی و ارتباط بین آنها، 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 3 ماهه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی و زیرگرو ه های مربوطه تقسیم شدند. روش تحقیق: پروتکل تمرینی ابتدا به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته با سرعت 15 تا 22 متر در دقیقه و مدت 25 تا 64 دقیقه اجرا شد. آنگاه پروتکل بی تمرینی به مدت 4 هفته اعمال شد.خون گیری به دنبال 12 ساعت ناشتایی و در پایان هفته های 8 و 12 با شرایط کاملا مشابه انجام شد. ظرفیت ضداکسایشی تام به روش FRAP و a1 آنتی تریپسین به روش نفلومتری اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس در اندازه گیر یهای مکرر و ضریب همبستگی پیرسون در سطح05/0>P تحلیل شد.نتایج: نتایج نشان داد 8 هفته تمرین باعث افزایش معنی دار ظرفیت ضداکسایشی تام(001/0=P) و کاهش معنی دار a1 آنتی تریپسین (001/0=P)و بی تمرینی منجر به کاهش معنی دار ظرفیت ضداکسایشی تام(003/0=P)) و افزایش معنی دار a1 آنتی تریپسین (002/0=P) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد. به علاوه، بین این شاخ صها ارتباط منفی معنی داری وجود دارد(05/0>P ) نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان گفت تمرین منظم ورزشی باعث سازگاری در پاس خهای التهابی می شود که ممکن است با تغییرات تعادل اکسایشی/ ضد اکسایشی به نفع عوامل ضد اکسایشی مرتبط باشد. به علاوه، بی تمرینی م یتواند اثرات ناش ی از تمرین استقامتی را بر شاخ صهای مرتبط با مرحله حاد معکوس نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of three types of dynamic movement, dynamic stretching & preexercise massage warm up on explosive power of elite men Sprint runners

چکیده [English]


Purpose: The aim of this study was to compare dynamic movement, dynamic stretching and preexercise
massage protocols on Explosive power of elite sprinters. Methods: Eighteen volunteer
male, selected in dynamic movement, stretch and massage groups randomly. In pretest state,
athletes ran ten minutes on treadmill and performed both treadmill and specific warm up for 20
minute in post test. Margarya-Kalaman test used before and after (first and tenth minutes) protocols
for explosive power measurement. For data analysis both mixed ANOVA with repeated measures
and one way ANOVA method were used. Results: Results showed that explosive power in three
groups in first minute increased significantly (p<0/05). But this index only in massage was
significant in tenth minute (p<0/05). Also, explosive power in between dynamic movement and
pre-exercise massage groups in first minute differed significantly (p<0/05). But this index didn’t
differ between groups in tenth minutes significantly (p>0/05). Conclusions: Therefore, dynamic
stretching and massage were best interventions (warm up protocols) for explosive power in first
and tenth minute orderly.

power, sprinter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: warm-up
 • dynamic movement
 • dynamic stretching
 • pre- exercise message
 • explosive power
 • sprinter
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389