تأثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح استراحتی ایمونوگلوبولین های سرم دختران بسکتبالیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال بر برخی عوامل س یستم ایمن ی در دختران بسکتبالیست زبده بود روش تحقیق: بدین منظور 20 بازیکن بسکتبال با میانگین سنی 3±23 سال .وزن 50/9±1/62 کیلوگرم.قد04/5±5/167 سانتیمتر.BMI .09/2±03/22 و اکسیژن مصرفی بیشینه:5/11±70/41 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو گروه تجربی ( 10 نفر از بازیکنان منتخب که به عنوان نفرات اص لی در مسابقات لیگ حضور فعالی داشتند) و کنترل ( 10 نفر از بازیکنان بسکتبال دسته یک که در مسابقات شرکت نکردند ولی به تمرینات روزانه خود 5 روز1 ساعت در روز می پرداختند) تقسیم شدند. برنامه مسابقات به این صورت بود که در هفته اول سه مسابقه و پس از یک هفته / در هفته، 5 فاصله، مجدداً در هفته سوم چهار مسابقه بصورت متناوب برگزار شد. 24 ساعت قبل از اولین مسابقه و 24 ساعت بعد از آخرین مسابقه خون گیری جهت سنجش شاخ صهای ایمونوگلوبولین های سرم(IgG ،IgM ،IgA))با استفاده از روش نفلومتری و کیت تخصص ی انجام شد. از آزمون های آماریt همبسته و t مستقل به ترتیب جهت بررس ی تغیی رات درون گروه ی و ب ین گروه ی در سطح معن ی داری05/0>P استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد یک دوره رقابت فشرده لیگ دسته یک بسکتبال باعث افزایش معنی دار سطوح استراحتی IgA و IgG سرم بازیکنان بسکتبال زبده شد. همچنین IgM نیز افزایش یافت ولی افز ایش آن معن ی دار نبود 05/0>P نتیجه گیری: بطور کلی به نظر می رسد که سیستم ایمنی بسکتبالیست ها در پایان ی ک دوره مسابقات احتمالاً در اثر استرس و فشاره ای جسمانی و روانی تحت تأثیر قرار گرفته و باعث فراخوانی شاخص های ایمنی به گردش خون می شود و در نهایت ممکن است این پدی ده، ورزشکاران را در معرض ابتلاء به بیماری های مجاری تنفسی فوقانی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389