تأثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح استراحتی ایمونوگلوبولین های سرم دختران بسکتبالیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

10.48308/joeppa.2010.98568

چکیده

هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال بر برخی عوامل س یستم ایمن ی در دختران بسکتبالیست زبده بود روش تحقیق: بدین منظور 20 بازیکن بسکتبال با میانگین سنی 3±23 سال .وزن 50/9±1/62 کیلوگرم.قد04/5±5/167 سانتیمتر.BMI .09/2±03/22 و اکسیژن مصرفی بیشینه:5/11±70/41 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو گروه تجربی ( 10 نفر از بازیکنان منتخب که به عنوان نفرات اص لی در مسابقات لیگ حضور فعالی داشتند) و کنترل ( 10 نفر از بازیکنان بسکتبال دسته یک که در مسابقات شرکت نکردند ولی به تمرینات روزانه خود 5 روز1 ساعت در روز می پرداختند) تقسیم شدند. برنامه مسابقات به این صورت بود که در هفته اول سه مسابقه و پس از یک هفته / در هفته، 5 فاصله، مجدداً در هفته سوم چهار مسابقه بصورت متناوب برگزار شد. 24 ساعت قبل از اولین مسابقه و 24 ساعت بعد از آخرین مسابقه خون گیری جهت سنجش شاخ صهای ایمونوگلوبولین های سرم(IgG ،IgM ،IgA))با استفاده از روش نفلومتری و کیت تخصص ی انجام شد. از آزمون های آماریt همبسته و t مستقل به ترتیب جهت بررس ی تغیی رات درون گروه ی و ب ین گروه ی در سطح معن ی داری05/0>P استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد یک دوره رقابت فشرده لیگ دسته یک بسکتبال باعث افزایش معنی دار سطوح استراحتی IgA و IgG سرم بازیکنان بسکتبال زبده شد. همچنین IgM نیز افزایش یافت ولی افز ایش آن معن ی دار نبود 05/0>P نتیجه گیری: بطور کلی به نظر می رسد که سیستم ایمنی بسکتبالیست ها در پایان ی ک دوره مسابقات احتمالاً در اثر استرس و فشاره ای جسمانی و روانی تحت تأثیر قرار گرفته و باعث فراخوانی شاخص های ایمنی به گردش خون می شود و در نهایت ممکن است این پدی ده، ورزشکاران را در معرض ابتلاء به بیماری های مجاری تنفسی فوقانی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of basketball competition on resting level of Immunoglobulins in elite female basketball players

چکیده [English]


This research aimed to investigate the effect of one period of first division basketball competition
on some immune system factors in elite female basketball players. For this reason, 20 basketball
players with average age of 23 ±3 years ,weight: 62.1± 9.50 kg, height:167.5 ± 5.04 cm ,
BMI:22.03 ± 2.09 kg/m2 and maximum oxygen uptake (VO2max): 41.70 ± 11.50 ml.kg.min were
examined. Subjects were divided experimental group(10 selected players who attended actively as
main individuals in league competitions) and control groups(10 first division basketball players
who didn’t participate in competitions but continue to exercise 5 days a week for 1.5 h/d).
Competitions program was as follow: in first week 3 competitions and after one week interruption,
in third week 4 competition was carried out alternatively. Twenty four hours before first
competition and 24 h after last competition blood sample was taken for measuring serum
immunoglobulins (IgA, IgM, IgG) by using Neflometery method. Data analysis was done by
dependent t- test and independent t-test for assessing mean changes in and between groups,
respectively. Results showed that one period of first division basketball competition leads to
significant increase in resting levels of serum IgA and IgG of elite basketball players while increase
in IgM was not significant. Overall, it appear that immune system of basketball players was
affected by physical and psychological stress at the end of competitions and this may Cause
athletes catching upper respiratory tract infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunoglobulin A
  • Immunoglobulin M
  • Immunoglobulin G
  • Basketball competition
  • elite female basketball players
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389