اثر شدت ها ی مختلف فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز+34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

2 دانشگاه تهران

10.48308/joeppa.2010.98570

چکیده

هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر شدت فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز + 34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در زنان جوان سالم بود. روش تحقیق: 14 دانشجوی دختر از بین داوطلبان شرکت در پژوهش (گروه1:میانگین سن 2±22 سال . شاخص توده بدن 9/1±8/20 کیلوگرم بر متر مربع. تعداد 7 نفر. گروه 2: میانگین سن 2±21 سال. شاخص توده بدن 7/1±4/20 کیلوگرم بر متر مربع. تعداد 7نفر)از طریق پرسشنامه به طور تصادفی انتخاب شدند و هر گروه به مدت 30 دقیقه در شدت فعالیت مربوط به خود ( 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) روی نوارگردان دویدند. نمونه های خونی برای اندازه گیری سلول های بنیادی خونساز+ 34CD و ایزوتوپ کنترل آن (Isotype control)نسبت LDL/HDL و Ch/HDL و تری گلیسرید قبل و 10دقیقه پس از انجام آزمون از همه آزمودنی ها گرفته شد. برای مقایس ههای درون گروهی از آزمونt وابسته (زوجی)، برای مقایسه متغیر ها در بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و برای تعیین ارتباط بین متغی ر ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که هر دو شدت فعالیت بدنی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول های + 34CD و نسبت Ch/HDL و LDL/HDL و تری گلیسرید دیده نشد 05/0>P نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت بدنی با شدت 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی می تواند موجب افزایش بازسازی عروق شود که احتمالا ناشی از بسیج+ 34CD است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different physical activity intensities on hematopoietic stem cells CD34+ and relationship with some of cardiovascular risk factors in women

چکیده [English]


Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of two different intensities of exercise
on hematopoietic stem cells and relationship with some of cardiovascular risk factors in women.
Methods: Fourteen female students from a group volunteers (group 1: mean age 22 ±2 years, BMI
20.81±1.91 kg.m2, n = 7. group 2: mean age 21 ±2 years, BMI 20.38 ± 1.66 kg/m2, n = 7) were
randomly selected via questionnaire and each group ran 30 minutes at their (60-75% of Vo2max) on
treadmill. Blood samples were taken from all subjects for measurement of hematopoietic stem cells
CD34+ and same Isotype control ratio LDL/HDL and Ch/HDL and triglyceride before and 10 minutes
after the test. The related t-test (paired) were used for comparisons within a group. To compare
variables between the groups were used multivariate analysis of variance test (MANOVA). For
determining the relationship between variables Pearson correlation coefficient were used. Statistical
significance was accepted as P<0.05. Results: Results of this study showed that both intensities of
exercise increased significantly the number of CD34+ cells, this effect was higher in intensity of 75%
VO2max, but was not statistically significant. No significant correlation between CD34+ and ratio
LDL/HDL and Ch/HDL and triglyceride was observed. Conclusions: according to the findings the
present study can be expressed that physical activity with intensity 60% and 75% VO2max can increase
re-enthotelialisation due to mobilization of CD34+ cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hematopoietic stem cells CD34+
  • exercise intensity
  • ratio LDL/HDL
  • Ch/HDL
  • triglyceride
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389