اثر شدت ها ی مختلف فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز+34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر شدت فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز + 34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در زنان جوان سالم بود. روش تحقیق: 14 دانشجوی دختر از بین داوطلبان شرکت در پژوهش (گروه1:میانگین سن 2±22 سال . شاخص توده بدن 9/1±8/20 کیلوگرم بر متر مربع. تعداد 7 نفر. گروه 2: میانگین سن 2±21 سال. شاخص توده بدن 7/1±4/20 کیلوگرم بر متر مربع. تعداد 7نفر)از طریق پرسشنامه به طور تصادفی انتخاب شدند و هر گروه به مدت 30 دقیقه در شدت فعالیت مربوط به خود ( 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) روی نوارگردان دویدند. نمونه های خونی برای اندازه گیری سلول های بنیادی خونساز+ 34CD و ایزوتوپ کنترل آن (Isotype control)نسبت LDL/HDL و Ch/HDL و تری گلیسرید قبل و 10دقیقه پس از انجام آزمون از همه آزمودنی ها گرفته شد. برای مقایس ههای درون گروهی از آزمونt وابسته (زوجی)، برای مقایسه متغیر ها در بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و برای تعیین ارتباط بین متغی ر ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که هر دو شدت فعالیت بدنی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول های + 34CD و نسبت Ch/HDL و LDL/HDL و تری گلیسرید دیده نشد 05/0>P نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت بدنی با شدت 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی می تواند موجب افزایش بازسازی عروق شود که احتمالا ناشی از بسیج+ 34CD است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 24 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389