اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

10.48308/joeppa.2010.98572

چکیده

هدف تحقیق: خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را به طور معمول با اندازه گیری نیمرخ لیپیدی برآورد می کنند. اما در بعضی افراد دارای نیمرخ لیپیدی طبیعی نیز بیماری های قلبی – عروقی دیده می شود. از این رو، محققان در پی یافتن شاخ ص های حساس تری از قبیل مولکول چسبان سلولی هستند. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثرات 8 هفته تمرین هوازی بر1-sICAM ونیمرخ لیپیدی در زنان سالمند ایرانی دارای اضافه وزن تعیین شد. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 40 نفر زن سالمند دارای اضافه وزن که هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل7/64±25/70 سال و تجربی 7/39±73/65 سال) تقسیم شدند. از همه آزمودنی ها در قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی در حالت ناشتاخون گیری به عمل آمد. تمرین ها با شدت 60 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه انجام شد . آزمون کلموگروف اسمیرونوف نشان داد که توزیع داد ها نرمال است، بنابراین، برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه ازآزمون t هم بسته و برای مقایسه ی تغییرات بین گروهی از آزمونt مستقل در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد. نتایج : پس از 8 هفته تمرین هوازی، سطوح،LDL-C ،TC ،TG BMI و sICAM-1 در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش و HDL-C آنها افزایش غیر معنی داری داشت 05/0>P اما در سطوح TC و HDL-C تغییر معنی داری مشاهده نشد05/0>P نتیجه گیری: تمرین هوازی با کاهش سطوح شاخص التهابی ،1-sICAM ممکن است نقش به سزایی در پیش گیری و کنترل بیماری های قلبی – عروقی سالمندان داشته باشد. همچنین، با توجه به این حقیقت که1- sICAM شاخصی حساس تر از نیمرخ لیپیدی است ، اندازه گیری آن برای ارزیابی دقیق تر احتمال بروز بیماری های قلبی– عروقی منطقی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training on soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) and lipid profile in overweight elderly women

چکیده [English]

Effects of aerobic training on soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1)
and lipid profile in overweight elderly women

Purpose: Occurrences of cardiovascular diseases are usually predicted via lipid profile measuring,
however, cardiovascular diseases are also observed in people with natural lipid profile. Hence, the
investigators try to find more sensitive inflammatory markers such as soluble intercellular adhesion
molecule-1 (sICAM-1). Therefore, the present study aimed to investigate the effects of 8 week aerobic
training on sICAM-1 and lipid profile in Iranian overweight elderly women. Methods: In this semiexperimental
study, 40 overweight elderly women (72±7 years) who had no regular physical activity
were non-randoinly selected as the subjects, randomly divided into experimental (n = 20) and control
groups (n = 20). Fasting blood samples were taken before and after 8 weeks of aerobic training. Aerobic
training was performed at an intensity corresponding to 60% of the subjects' maximal heart rate for 3
d/wk and for 8 weeks. Kolmogrov Smirnov test was shown normal distribution of data, so paired t-test
was used to determine the differences between before and after training data in each group, and
independent t-test was used to compare data in training and control groups. Statistical significance was
set at P < 0.05. Results: LDL-C, TC, TG, sICAM-1 levels and BMI significantly decreased and HDL-C
increased non-significantly in the experimental group after 8 weeks of aerobic training. There was no
significant changes observed between the groups in HDL-C and TC, but LDL-C, TG, sICAM-1 and
BMI changed significantly. Conclusion: Aerobic training may be having an important role in the
prevention and control of cardiovascular diseases in elderly women by decreasing sICAM-1, LDL-C,
TG and TC. Also, due to this fact that sICAM-1 is more sensitive than lipid profile, it is reasonable to
measure it in accurate evaluation for incidence of cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammatory marker
  • Cardiovascular diseases
  • Elderly
  • Menopause
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389