پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهای استرس به ی ک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: بین دستگاه های ایمنی و عصبی هورمونی تعامل زیادی وجود دارد، به گون های که در برخی مولکول های پیام رسان مانند سایتوکاین ها مشترک هستند و هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد بر عوامل ایمنی و هورمونی در زنان فعال بود. روش تحقیق: 16 دانشجوی تربیت بدنی با میانگین سن 93/0±25/20 سال،حداکثر اکسیژن مصرفی 81/9±14/42 میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه و توده بدنی 66/2±11/22 کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 60 دقیقه با 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی چرخ کارسنج رکاب زدند و گروه کنترل در طول آزمون هیچگونه فعالیتی نداشتند. در طی آزمون، دمای محیط در سطح 4 درجه ی سانتی گراد و رطوبت 40 درصد ثابت نگه داشته شد. نمونههای خونی برای اندازهگیری سطوح10 -TNFα، ،CRP،،IL کورتیزول و اپی نفرین در سه مقطع پیش، بلافاصله و دو ساعت پس از پایان فعالیت از آزمودنیها گرفتهشد. نتایج: تفاوت معناداری بین گروه های کنترل و تجربی در غلظت های10- TNFα، ،CRP،،IL و اپی نفرین به هنگام فعالیت در محیط سرد دیده نشد(05/0

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389