تأثیر هشت هفته تمرین منتخب ه و ا زی بر آپو پروتئینها و لیپو پروتئینهای در کودکان 10 تا 11 سال شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 دانشگاه تهران

10.48308/joeppa.2010.98576

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر عوامل خطرزا و ضد خطر قلبی - عروقی پسران 10 تا 11 سال شهر تهران بود. روش تحقیق: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و جامعهی آماری آن را دانشآموزان پسر سالم و غیر ورزشکار شهر تهران که هیچگونه سابقهی شرکت منظم در فعالیت ورزشی خاصی را نداشتند، تشکیل دادند. از این میان، 30دانش آموز به صورت تصادفی ساده از بین افراد داوطلب انتخاب و به دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هفتهیی سه جلسه و در هر جلسه به مدت یک ساعت با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب به تمرین پرداختند.تغذیه ی هر دو گروه، سه روز قبل از نمونهگیری خون، تحت کنترل قرار گرفت. نمونهی خونی، 24 ساعت قبل و بعد از دورهی تمرینی، جهت ارزیابی لیپو پروتئینهای پرچگال، لیپو پروتئینهای کمچگال، لیپو پروتئینهای بسیار کمچگال، تریگلیسیرید، کلسترول تام، آپو پروتئین A و آپو پروتئین B وزن خالص بدن، شاخص تودهی بدن، تودهی چربی بدن، وزن و قد، از هر دو گروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل، از آزمون آماریt مستقل در سطح معنی داری(05/0P)نتیجه گیری: در نتیجه نشان داده شد این نوع تمرین هوازی، برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی را کاهش میدهد و برخی از عوامل ضد خطر قلبی - عروقی را افزایش میدهد. بر این اساس، به نظر میرسد این نوع از تمرینات، برای ارتقای سلامتی افراد مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of selected aerobic exercise on Apa proteins and lipo proteins in 10-11 years childrens of Tehran

چکیده [English]


The purpose of this study was to examine the effect of an 8-week selective aerobic exercise on
cardio-vascular risk factors and anti-risk factors in children with aged between 10 -11 years old.
The subjects were 30 non-athlete students whom were chosen randomly from volunteers. We
divided subjects to two groups, each 15 subject, of experimental group and control group. The
experimental group exercised for a period of 8 weeks with three sessions of exercise of 1 hour with
the 60-70 percent of HRmax and each group was controlled nutritionally 3 days before blood
sampling. The sampling was carried out 24 hours before and after each exercise period for both
groups to examine some blood factors and body such as HDL-c, LDL-c, VLDL-c, TG, TC, apo-A,
apo-B, LBM, BMI, weight and height. Data were analyzed by using the descriptive statistics and
independent-sample t-test. Results showed that following 8 weeks aerobic exercise no any
significant effect was found on the concentrations of HDL-c, VLDL-c, TC/HDL-c and TC in
experimental group, but the differences in the concentrations of TG, LDL-c, apo-A, apo-B, LDLc/
HDL-c and apo-A/B were significant. Finally, according to findings, this type of aerobic exercise
decreases some of the risk factors of cardio-vascular diseases and increases the anti risk factors. So,
it seems that this type of exercises is useful for having healthy body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular risk factors
  • Anti risk factors
  • Aerobic exercise
  • Atherosclerosis
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389