تأثیر هشت هفته تمرین منتخب ه و ا زی بر آپو پروتئینها و لیپو پروتئینهای در کودکان 10 تا 11 سال شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر عوامل خطرزا و ضد خطر قلبی - عروقی پسران 10 تا 11 سال شهر تهران بود. روش تحقیق: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و جامعهی آماری آن را دانشآموزان پسر سالم و غیر ورزشکار شهر تهران که هیچگونه سابقهی شرکت منظم در فعالیت ورزشی خاصی را نداشتند، تشکیل دادند. از این میان، 30دانش آموز به صورت تصادفی ساده از بین افراد داوطلب انتخاب و به دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هفتهیی سه جلسه و در هر جلسه به مدت یک ساعت با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب به تمرین پرداختند.تغذیه ی هر دو گروه، سه روز قبل از نمونهگیری خون، تحت کنترل قرار گرفت. نمونهی خونی، 24 ساعت قبل و بعد از دورهی تمرینی، جهت ارزیابی لیپو پروتئینهای پرچگال، لیپو پروتئینهای کمچگال، لیپو پروتئینهای بسیار کمچگال، تریگلیسیرید، کلسترول تام، آپو پروتئین A و آپو پروتئین B وزن خالص بدن، شاخص تودهی بدن، تودهی چربی بدن، وزن و قد، از هر دو گروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل، از آزمون آماریt مستقل در سطح معنی داری(05/0P)نتیجه گیری: در نتیجه نشان داده شد این نوع تمرین هوازی، برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی را کاهش میدهد و برخی از عوامل ضد خطر قلبی - عروقی را افزایش میدهد. بر این اساس، به نظر میرسد این نوع از تمرینات، برای ارتقای سلامتی افراد مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389