مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مرکز قلب تهران

10.48308/joeppa.2010.98580

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی و مقایسه اثر این دو تمر ین بر HRR بیماران بعد از CABG است. بدین منظور 33 بیمار POST CABG (سی مرد و سه زن )با میانگین سنی 50/9±33/58 سال و میانگین BMI: 55/3±05/27 کیلوگرم بر متر مربع گزینش شدند در 3 گروه تمرین هوازی تداومی با شدت 70تا 85 درصد ضربان قلب اوج، و برنامه گروه تمرین تناوبی شامل 27 تا 44( با 3 تناوب 9 تا 15 دقیقه ای ) با شدت 75 تا 90 درصد ضربان قلب اوج بود. یافته ها نشان داد. هر دو برنامه ورزشی در مقایسه با گروه کنترل اثرات مثبت معنی داری بر ضربان قلب بازیافت( تداومی قبل: 45/8±58/13،بعد: 92/5±17/18،49%=P) ( تناوبی قبل: 16/12±66/14، بعد: 59/8±33/22،33%=P) و کنترل قبل:76/4±9/11، بعد87/13±50/12،279/0=P) به همراه داشتند. در مقایسه گروه ها تفاوت معنی داری بین HRR گروه ها بعد از انجام برنامه (30/0=P) بین گروه های تمرین تناوبی و کنترل (008/0=P) و تفاوت غیر معنی داری بین گروه های تمرینی تداومی و تناوبی(207/0=P) و تداومی و کنترل(115/0=P) را نشان داد نتایج: به صورت خلاصه این پژوهش نشان داد هر دو تمرین ورزشی تداومی و تناوبی HRR را در بیماران بعد از CABG بهبود بخشیدند و در مقایسه با تمرین تداومی تمرین تناوبی تاثیر بهتری بر HRR1 زنان و مردان با جراحی بایپس عروق کرونری داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison effects of Selected Aerobic Continues and Interval Exercise Program on Heart Rate Recovery of POST CABG Patients

چکیده [English]


Introduction: The purpose of this study was the investigation effects of selected aerobic continues and noncontinues
(interval) exercise program and comparison of this programs on HRR of POST CABG patients.
Therefore, thirty three (30 men, 3 women with mean age: 58.33± 9.50 and mean BMI: 27.05±3.55 kg/m2)
POST CABG patients were divided to a selected aerobic continues training, 30-60 min and intensity of 70–
85% of HR peak (AC, n=12) or an aerobic interval training with three interval (9- 15 min), 27-45 min and
intensity of 75-90% of HR peak (AI, n=12 and a control group (C, n=9) three times a week for 8 weeks. Result
showed, training-induced a positive significant differences in HRR (AC: pre: 13.58±8.45, post: 18.17±5.92,
p=0.049), (AI: pre: 14.66±12.16, post: 22.33±8.59, p=0.033) (C: pre: 11.9±4.76, post: 12.50±13.87, p=0.279).
In comparison of groups, there are a significant difference between groups after programs (p=0.30). Post hoc
test (LSD) showed, there are a significant differences between AI and C groups (p=0.008) but not between AI
and AC (p=0.207), and also AC and C groups (0.115). In summary this study indicates both continuous and
interval exercise training program improves HRR in CABG patients, interval rather than continuous exercise
training improves early HRR1, in men and women with coronary artery bypass graft surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Exercise training
  • CABG
  • Heart rate recovery
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389