تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول های ماهواره ای در موش های صحرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه شیراز

2 داﻧﺸﮕﺎه تربیت ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان

3 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰﺷکی ﺷﯿراز

چکیده

مقدمه: تحقیقات در انسان و حیوان نشان داده است که فعالیت های ورزشی باعث فشار و کشیدگی بیش از حد در بافت، رهاساز ی مواد التهابی و عوامل رشدی و در نهایت منجر به فعالیت و تکثیر سلول های ماهواره ای م یشود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول های ماهواره ای در مو شهای صحرایی بود. روش تحقیق: تعداد 38 سر موش صحرایی انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه فعالیت ورزشی، مکمل استروژن، مکمل استروژن به همراه فعالیت ورزشی و کنترل تقسیم شدند. سپس دو گروه فعالیت ورزشی هوازی و فعالیت ورزشی هوازی همراه با مکمل استروژن به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین هوازی پرداختند. گروه مکمل استروژن و مکمل استروژن و فعالیت ورزشی هوازی نیز در ابتدای هر هفته به مقدار6/0 میلی لیتر استروژن را به صورت زیرجلد ی دریافت می نمودند. در پایان هفته هشتم عضله نعلی از ابتدا و انتها خارج گردید، در فرمالین 10 درصد قرارداده و به آزمایشگاه پاتولوژ ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فرستاده شد. در آزمایشگاه از طریق رنگ آمیزی هماتوکسین ائوزین و ایمنو هیستوکمیستری و میکروسکوپ های نوری تعداد سلول های ماهواره ای شمارش و ثبت گردید. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که میزان سلول های ماهواره ای در گرو ههای تحقیق متفاوت است به طوری که فعالیت ورزشی موجب یک افزایش 16 درصدی (83/0±8/2 به 21/1±25/3) در تعداد سلول های ماهواره ای در رت ها می گردد در حالیکه در گروهی که فعالیت ورزشی طولانی مدت را به همراه مکمل استروژن در یافت می نمودند یک کاهش 71 درصدی(83±8/2 به 6/0±81/0) در تعداد سلول ها مشاهده گردید. همچنین نتیجه تحقیق حاضر یک افزایش 5 برابری را در تعداد سلو لهای ماهواره ای در گروهی که مکمل استروژن دریافت می نمودند، نشان داد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389