اثر 12 هفته پیاده روی برشاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.48308/joeppa.2010.98588

چکیده

هدف تحقیق: بررسی اثر 12 هفته پیاده روی بر شاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه بود. روش تحقیق: 19 زن یائسه ی مبتلا به سرطان سینه بادامنه سنی 50 تا 65 سال(7/2±05/55)که جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی را انجام داده وتحت هورمون درمانی با لتروزول قرارداشتند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ 11 نفر گروه آزمایش و 8 نفر گروه کنترل. گروه آزمایش برنامه تمرینی شامل،25 تا 45 دقیقه پیاده روی با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب هدف، 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته اجر ا نمودند . از گروه کنترل درخواست گردید طی این مدت در فعالیت ورزشی شرکت نکنند. پیش و پس از 12 هفته TNF-α ,IL-6 ،CRP شاخص های آنتروپومتریک(وزن بدنWC و WHR ،BMI)درصد چربی بدن وVO2peak آزمودنی ها اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانسANCOVA ) مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شد. سطح معن یداری در این پژوهش(05/0≥P) بود.نتایج تحقیق: نتایج این پژوهش نشان دادVO2peak وزن بدن و BMI بین گروه کنترل و آزمایش بعد از 12 هفته به طور معنی دار تفاوت داشت(05/0≥P)با این حال،سطوح IL-6 در گروه آزمایش7/11 درصد و در گروه کنترل 1درصد کاهش یافت. وزن بدن و BMI در گروه آزمایش به ترتیب 3/3 و 2/3 درصد کاهش و در گروه کنترل به ترتیب 2/0 و 1 درصد افزایشVO2peak در گروه آزمایش افزایش و در گروه کنترل کاهش یافت. بحث و نتیجه گیری: از این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که پیاده روی بر شاخص های التهابی زنان یائسه ی مبتلا به سرطان سینه اثر ندارد، اما باعث بهبود VO2peak وزن بدن و BMI می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 12 Weeks Walking on Inflammatory Factors in Postmenopausal Women with Breast Cancer

چکیده [English]


Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks walking on inflammatory factors
in postmenopausal women with breast cancer. Methods: nineteen postmenopausal women with breast cancer
with range age of 50 to 65 years (55.05±2.7) who received surgery, chemotherapy and radiation-therapy with
current hormone therapy by letrozol were randomly divided into two groups; (Control:8, experimental:11).
Subjects in the experimental group were performed 12 weeks exercise training program which consisted of 25
to 45 minutes of walking with intensity of %45 -%65 of THR, three times a week. The control group did not
participate in exercise training. In pre and post tests, CRP, IL-6, TNF-α, anthropometric variables (body
weight, BMI, WHR), body fat percentage and Vo2peak were measured in both groups. Data were analyzed
through analysis of covariance (ANCOVA) and t test (P<0.05). Results: The results of this study showed that
Vo2peak, body weight and BMI had significant differences between the experimental and control groups, after
12 weeks (P<0.05). There is no significant differences between CRP, IL-6, TNF-α, WHR and body fat
percentage, in both groups (P>0.05). After 12 weeks, body weight was decreased in the experimental group
and was increased in control group; BMI was decreased in the experimental group and was increased in control
group. Also, VO2peak was increased in the experimental group and was decreased in control group. Conclusion:
It can be concluded that 12 weeks walking there have no effect on inflammatory factors in postmenopausal
women with breast cancer, but may improve VO2peak, body weight and BMI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • inflammatory factors
  • walking
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389