تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره های آماده سازی و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی

10.48308/joeppa.2010.98594

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی برخی از عوامل هماتولوژیکی در بازیکنان نخبه والیبال در طول مرحله آماده سازی و رقابت بود. روش تحقیق: آزمودنی های این تحقیق از دوگروه، تجربی 12 بازیکن مرد نخبه والیبال (سن 5/6±8/25. قد 2/8±191. وزن 2/8±2/88)حاضر در لیگ برتر و گروه کنترل، 12 مرد سالم غیرفعال(سن 7/3±7/23 . قد 7/7±2/180. وزن 1/12±6/74)تشکیل شده بودند. گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات آماده سازی شامل تمرینات (آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و تمرینات مهارتی والیبال) و 8 هفته مسابقات لیگ والیبال به همراه تمرینات حفظ آمادگی را انجام دادند، در حالی که گروه کنترل هیچگونه فعالی ت بد نی منظم نداشتند. به منظور اندازه گیری تغییرات عوامل هماتولوژیکی PLT،MCV،MCHC،MCH،Hgb،HCT،RBC،WBC و MON0/0 آزمودنی ها در سه مرحله، قبل از شروع تمرینات، پس از 8 هفته تمرینات آماده سازی و بعد از 8 هفته مسابقه به آزمایشگاه دعوت شده و در حالت ناشتا 6 میلی مول خون از ورید بازویی آنها گرفته شد. نتایج تحقیق: نشان داد که مقاد یر MCH ، MCV ،Hgb ،HCT ،RBC و میزان PLT.0/0MON.WBC در بازیکنان والیبال در سه نوبت اندازه گیری تغییرات معنی داری نداشتند(05/0P)بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که یک دوره تمرینات آماده سازی شامل (آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و تمرینات مهارتی والیبال) و یک دوره تمرینات فصل مسابقات و اجرای مسابقات رسمی در لیگ ایران بر سطوح استراحتی عوامل هماتولوژیکی (شمارش گلبو لهای خونی) تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Hematological Factors during Preparation and Competition Periods in Elite Volleyball Players

چکیده [English]


Purpose: The purpose of this study was to investigate some of the hematological factors during preparation
and competition periods in elite volleyball players. Method: Twelve elite volleyball players participating in
Super League (experimental group) (age 25.8±6.5, height 191.0±8.2, weight 88.2± 8.2) and 12 healthy
sedentary subjects (age 23.7±3.7, height 180.2±7.7, weight 74.6± 12.1) (control group) participated in the
study. The experimental group performed a preparation training program including physical fitness, motor
fitness and skill training for eight weeks, as well as another 8 weeks of training including a period of volleyball
competitions and routine trainings for maintaining fitness; while the control group had no regular physical
training. For measuring all hematological variables (PLT, MCV, MCHC, MCH, HB, HCT, RBC, WBC, MON
%) subjects attended the physiology lab and three blood samples (6 ml) were taken pre-training, after 8 weeks
of training and at the end of competition period. Result: Data analysis revealed that RBC, HCT, HB, MCV,
MCH, WBC, MON%, and PLT values were not significantly different in the three measuring points in
experimental group. In addition, there were no significant differences in all of the above variables between the
two groups. MCHC values at the end of training were significantly different from the pre- and mid-training
periods in experimental group. Conclusion: Based on the findings of the present study it could be concluded
that a period of preparation training as well as a training period and competitions in Iranian super league has no
effect on resting levels of hematological parameters (Blood cells count).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood cells
  • Fitness Training
  • Volleyball
  • Competition
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389