تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده چمران کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه و بررسی یک وهله فعالیت برونگرای قدرتی بر برخی فاکتورهای التهابی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار بود. روش تحقیق: بدین منظور 12 ورزشکار(میانگین سن 51/0±58/17 سال. وزن 88/7±17/71 کیلوگرم. قد 1/0±79/1متر. درصد چربی5/2±54/12 و BMI و/2±32/22)و 12 غیرورزشکار(میانگین سن 51/0±42/17 سال. وزن 32/7±08/60 کیلوگرم. قد 5/0±74/1متر. درصد چربی98/2±04/11 و BMIو 36/2±73/19)دریک تمرین با وزنه برونگرای قدرتی با شدت85% IRM با 50 تکرار(5 ست ده تایی)با دست غیربرتر شرکت داده شدند. در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود از آزمودنی ها در سه مرحله قبل، نیم ساعت و بیست و چهار ساعت بعد از انجام آزمون خو نگیری ب هعمل آمد و نمونه های خونی برای تعیین میزان برخی عوامل التهابی (پروتئین واکنش دهنده ی C CRP و اجزاء C4 ،C1 کمپلمان) مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری 2007 Excel و 13 SPSS پردازش شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه نمونه ها و هم چن ین بر ای مقایسه گروه های ورزشکار و غیرورزشکار از آزمونt مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق: اختلاف میانگین ها در سطح(05/0≥a)مورد قبوا بود. نتایج نشان داد که انجام یک وهله فعالیت برون گرای قدرتی باعث افزایش معنی داری در میزان CRP و C4 و C3 در 5/0 و 24 ساعت بعد از آزمون نسبت به قبل از آزمون در گروه ها می شود، هم چنین مقایسه بین گروه ها نشان داد، تنها میزان CRP و24 ساعت بعد از آزمون در غیر ورزشکاران نسبت به ورزشکاران افزایش معنی دار دارد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که انجام یک وهله فعالیت برون گرای قدرتی در افراد جوان ورزشکار و غیر ورزشکار باعث افزایش معنی دار C4 و C3 ،CRP (ایجاد التهاب) می نماید. به همین دلیل استفاده از چنین برنامه هایی در تمرینات افراد جوان باید با احتیاط بیشتری صورت پذیرد

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389