تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده چمران کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.48308/joeppa.2010.98596

چکیده

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه و بررسی یک وهله فعالیت برونگرای قدرتی بر برخی فاکتورهای التهابی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار بود. روش تحقیق: بدین منظور 12 ورزشکار(میانگین سن 51/0±58/17 سال. وزن 88/7±17/71 کیلوگرم. قد 1/0±79/1متر. درصد چربی5/2±54/12 و BMI و/2±32/22)و 12 غیرورزشکار(میانگین سن 51/0±42/17 سال. وزن 32/7±08/60 کیلوگرم. قد 5/0±74/1متر. درصد چربی98/2±04/11 و BMIو 36/2±73/19)دریک تمرین با وزنه برونگرای قدرتی با شدت85% IRM با 50 تکرار(5 ست ده تایی)با دست غیربرتر شرکت داده شدند. در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود از آزمودنی ها در سه مرحله قبل، نیم ساعت و بیست و چهار ساعت بعد از انجام آزمون خو نگیری ب هعمل آمد و نمونه های خونی برای تعیین میزان برخی عوامل التهابی (پروتئین واکنش دهنده ی C CRP و اجزاء C4 ،C1 کمپلمان) مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری 2007 Excel و 13 SPSS پردازش شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه نمونه ها و هم چن ین بر ای مقایسه گروه های ورزشکار و غیرورزشکار از آزمونt مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق: اختلاف میانگین ها در سطح(05/0≥a)مورد قبوا بود. نتایج نشان داد که انجام یک وهله فعالیت برون گرای قدرتی باعث افزایش معنی داری در میزان CRP و C4 و C3 در 5/0 و 24 ساعت بعد از آزمون نسبت به قبل از آزمون در گروه ها می شود، هم چنین مقایسه بین گروه ها نشان داد، تنها میزان CRP و24 ساعت بعد از آزمون در غیر ورزشکاران نسبت به ورزشکاران افزایش معنی دار دارد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که انجام یک وهله فعالیت برون گرای قدرتی در افراد جوان ورزشکار و غیر ورزشکار باعث افزایش معنی دار C4 و C3 ،CRP (ایجاد التهاب) می نماید. به همین دلیل استفاده از چنین برنامه هایی در تمرینات افراد جوان باید با احتیاط بیشتری صورت پذیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a bout of strength eccentric exercise on some inflammatory indices between athletes and non-athletes male students

چکیده [English]


Purpose: The purpose of study was to examine the comparison of an eccentric exercise effect on some
inflammatory responses between athletes and non-athletes male students. Twelve athlete (age 17.58±0.51 y,
weight 71.17±7.88 kg, height 1.79±0.1 m, BMI 22.32±2.6, FAT% 12.54±2.95) and twelve non-athletes (age
17.42±0.51 yrs, weight 60.08±7.32 kg, height1.74±0.05 m, BMI 19.73±2.36, FAT% 11.4±2.98). Male students
were participated in exercise program performed 50 maximal eccentric actions of the elbow flexor muscles of
the non-dominant arm. Blood samples were taken in 3 phase (before, 0.5 and 24 h after exercise) and were
analyzed for determination of damage and some inflammatory responses(C- reactive Protein (CRP), C3 and C4
Complement). Data were analyzed by SPSS (13) and Excel 2007 software. Research: results have shown that
strength eccentric training induces significant increase in serum CRP, C3 and C4 in athlete and non-athlete
male students. It appear that one strength eccentric training in athletes and non-athletes male students can be
induced damage and stressor factor of immune system in young students. Therefore this programs just use for
young people with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strength
  • eccentric training
  • inflammatory indices
  • athletes and non-athletes male students
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1389