تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش های صحرایی در معرض استات سرب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/joeppa.2011.98598

چکیده

فاکتور القایی ناشی از هیپوکسی(HIF-1α)به عنوان یک تنظیم کننده ی کلیدی پاسخ های مولکولی به هیپوکسی، میانجی دامنه ی وسیعی از مکانیسم های سلولی و فیزیولوژیکی لازم برای سازگاری با کاهش اکسیژن محسوب می شود. پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به اثرات متقابل متغیر محیطی آلاینده ای چون سرب و برخورداری از نقش آنتی اکسیدانی کورکومین، از سوی دیگر در کنار تمرینات منظم ورزشی استقامتی، تغییرات مذکور را به صورت تعاملی بر میزان تغییرات شاخصی چونHIF-1α ریه مورد مطالعه قرار دهد. برای این منظور 60 سر موش صحرائی ویستارنر 50 روزهازمرکزانستیتو پاستورآمل تهیه شدند که به طور تصادفی در گروه های کنترل و حلال گروه های تمرینی (تمرین+ سرب و تمرین+ مکمل+سرب) و گروه های بدون تمرین(کورکومین+ سرب و گروه سرب) تقسیم شدند. برنامه ی تمرینی برای گروه های تمرینی دویدن روی نوارگردان بدون شیب به صورت پیش رونده بین64-25 دقیقه و با سرعت بین22-15 متر در دقیقه به مدت 8 هفته اجرا شد. پس از 8 هفته تمرین، و 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمر ین موش هاکشته شدند و بافت های مورد نظر جمع آوری شدند. اندازه گیریHIF-1α با استفاده از کیت و به روش ELISA استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ه ای پژوهش از آزمون کالموگراف اسمیرنف، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون LSD در سطح05/0>P استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تزریق درون صفاقی سرب باعث افزایش مقادیر سرب در گروه سرب شد. بین سطوحHIF-1αریه گروه کنترل در مقایسه با گروه های سرب و تمر ین،مکمل، سرب و گروه حلال در مقایسه با گروه تمرین، مکمل، سرب و گروه مکمل و سرب در مقایسه با گروه تمرین، مکمل، سرب افز ایش معنی دار و بین گروه های سرب در مقایسه با تمرین و سرب و گروه تمرین، مکمل، سرب در مقایسه با تمرین و سرب کاهش م عن ی داری مشاهده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از تمرینات منظم استقامتی، می تواند اثرات ناشی از استات سرب را مهار کند و تمرین منظم ورزشی استقامتی به عنوان یک راهکار مفید و موثر در برابر اثرات و آلودگی ناشی از سرب می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین با توجه به تحقیقات انجام گرفته، حضور کورکومین در بین تمرین و سرب، انتظار می رفت که موجب کاهش و مهار HIF-1α شود اما چنین چیزی مشاهده نشد. در واقع ترکیب تمرین، کورکومین، سرب موجب افزایشHIF-1α شده است که شاید ناشی از دوز آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training and curcumin supplement on lung HIF- α1 levels in rat exposed to lead acetate

چکیده [English]


Background and purpose: Hypoxia inducible factor-1α (HIF- α1) as a key regulator of molecular
responses to hypoxia is regarded as a mediator for a large scope of cellular and physiological mechanisms
necessary for compatibility with decrease of oxygen. The aim of present research was to study the effet of
endurance training, curcumin supplement and lead on the lung HIF- α1 levels.Methods: Sixty 50-day- old
male wistar rat are divided to two control groups, two exercise groups (exercise + lead and exercise +
lead + supplement) and two groups without exercise (curcumine + lead and lead). The exercise includes
running with speed of 15 to 22 meter per minute on the animal treadmill without slope for 25 to 64
minutes for eight weeks. After the eight weeks of exercise and seventy-two hours after the last exercise
the rat are killed and the intended tissues are used for measuring HIF- α1 using kit and ELISA method.
Kolmograph Smirnov test and LSD test in the level P < 0.05 are used to analyze the findings of the
research. Results: The results of the research indicate intra peritoneum injection of lead increase the
amount of lead in the lead group. A significant increase in the level of HIF- α1 in lung is seen in the
control group in contrast to lead group and exercise + lead + supplement group and in vehicle group in
contrast to exercise + lead + supplement group and in lead + supplement group in contrast to exercise +
lead + supplement group. A significant decrease in the level of HIF- α1 in lung is seen in lead group in
contrast to exercise + lead group and in exercise + lead + supplement group in contrast to exercise + lead
group. The results of the research indicate intra-peritoneum injection of lead increase the amount of lead
in the lead group. A significant decrease in the level of HIF- α1 in liver is seen only in lead group in
contrast to exercise + lead + supplement group and lead group. Conclusion: The results of this research
indicate regular endurance exercise can counteract the effects of stat lead and it can be regarded as a
useful solution for pollution caused by lead. Also according to previous research the presence curcumin in
of the train and lead, are expected to reduce and inhibit HIF- α1 but there was no such thing, in lung
tissue combined exercise, curcumin, lead, HIF- α1 is increased because it can be attributed to the dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIF-1α
  • endurance exercise
  • curcumin
  • lead
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390