نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در یک دوره ماهیانه زنان که در سا لهای تولید مثل اتفاق می افتد تغییرات هورمونی اتفاق می افتد که می تواند بر برخی عملکردهای جسمانی موثر باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه حداکثر اکس یژن مصرف ی و حجم ه ا و ظرفیت ه ای ری وی در روز دوم قاعدگ ی و مرحله تخمک گذاری در زمان استراحت و بعد از آزمون فزاینده ورزشی بود. آزمودنی های تحقیق 20 دختر فعال (سن 65/2±31/21 سال ،قد: 17/5±81/162 سانتی متر،وزن 72/4±83/54 کیلوگرم) بودند که به روش داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند. زمان تخمک گذاری با سه روش تکمیل فرم، تعیین درجه حرارت بدن و نمون ههای ادراری مربوطه تعیین شد. در روز دوم چرخه قاعدگی و روز تخمک گذاری حداکثر اکسیژن مصرفی و حجم های تنفسی آزمودنی ها در دو وضعیت استراحت و بعد از آزمون فزاینده ورزشی بروس بر روی تردمیل اندازه گیری گردید. جهت ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS و روش آماری تی وابسته استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که حد اکثر اکسیژن ، مصرفی(VO2max) حجم بازدمی اجباری در 1 ثانیه ،(FEV1 ) درصد حجم بازدمی بافشار در 1 ثانیه(FEV/FVC)حجم ذخیره بازدمی (ERV)و حداکثر تهویه ارادی(MVV)زمان استراحت و پس از آزمون ورزشی)در دو فاز قاعدگی (اوایل سیکل) و تخمک گذاری (اواسط سیکل )از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند، اما حجم جاری(t) در زمان استراحت و پس از آزمون ورزشی در فاز تخمک گذاری بیشتر از فاز قاعدگی است 05/0>P به طور خلاصه در نمون ههای تحقیق حاضر حداکثر اکسیژن مصرفی و اکثر حجم های تنفسی در دو مرحله دوره ماهیانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما حجم جاری در فاز تخمک گذاری نسبت به روز دوم فاز قاعدگی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها