مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی حجم ها و ظرفیت های ریوی استراحتو بعد از تمرین ورزشی در فازهای مختلف قاعدگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.48308/joeppa.2011.98600

چکیده

در یک دوره ماهیانه زنان که در سا لهای تولید مثل اتفاق می افتد تغییرات هورمونی اتفاق می افتد که می تواند بر برخی عملکردهای جسمانی موثر باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه حداکثر اکس یژن مصرف ی و حجم ه ا و ظرفیت ه ای ری وی در روز دوم قاعدگ ی و مرحله تخمک گذاری در زمان استراحت و بعد از آزمون فزاینده ورزشی بود. آزمودنی های تحقیق 20 دختر فعال (سن 65/2±31/21 سال ،قد: 17/5±81/162 سانتی متر،وزن 72/4±83/54 کیلوگرم) بودند که به روش داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند. زمان تخمک گذاری با سه روش تکمیل فرم، تعیین درجه حرارت بدن و نمون ههای ادراری مربوطه تعیین شد. در روز دوم چرخه قاعدگی و روز تخمک گذاری حداکثر اکسیژن مصرفی و حجم های تنفسی آزمودنی ها در دو وضعیت استراحت و بعد از آزمون فزاینده ورزشی بروس بر روی تردمیل اندازه گیری گردید. جهت ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS و روش آماری تی وابسته استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که حد اکثر اکسیژن ، مصرفی(VO2max) حجم بازدمی اجباری در 1 ثانیه ،(FEV1 ) درصد حجم بازدمی بافشار در 1 ثانیه(FEV/FVC)حجم ذخیره بازدمی (ERV)و حداکثر تهویه ارادی(MVV)زمان استراحت و پس از آزمون ورزشی)در دو فاز قاعدگی (اوایل سیکل) و تخمک گذاری (اواسط سیکل )از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند، اما حجم جاری(t) در زمان استراحت و پس از آزمون ورزشی در فاز تخمک گذاری بیشتر از فاز قاعدگی است 05/0>P به طور خلاصه در نمون ههای تحقیق حاضر حداکثر اکسیژن مصرفی و اکثر حجم های تنفسی در دو مرحله دوره ماهیانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما حجم جاری در فاز تخمک گذاری نسبت به روز دوم فاز قاعدگی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of VO2max and some rest and exercise respiratory volumes and capacities during different menstrual phases

چکیده [English]During reproduction age of women there are hormonal fluctuations which can influence some physical
performance. The purpose of present study was comparison of vo2max and some respiratory volumes and
capacities in 2nd day of menstruation and ovulation day during rest and after incremental exercise test.
Subjects of this study included 20 athlete girls (age: 21.31±2.65 year, height: 162.81±5.17 cm, weight:
54.83±4.72kg) which were selected voluntarily and objectively. Ovulation date was determined using
three methods of fulfilling related forms, body temperature and urinary samples. During 2nd day of
menstruation and ovulation day vo2max and respiratory volumes and capacities during rest and after
Bruce treadmill incremental test were measured. SPSS software and statistical method of paired t test was
used for analysis of data. Results of this study indicated no significant differences in VO2max and FEV1,
FEV/FVC, ERV and MVV during rest and after exercise in two phases. TV during rest and after exercise
in ovulation day was significantly higher than 2nd day of menstruation. In summary, in subjects of
present study there was no significant difference in VO2max and most of respiratory volumes and
capacities in two phases of menstruation, but higher TV was found during ovulation day compared to 2nd
day of menstruation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • menstrual phase
  • respiratory volume
  • respiratory capacity
  • VO2max
  • exercise
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390