اثر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

10.48308/joeppa.2011.98602

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر هشت هفته برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)بود. بدین منظور پس از مطالعات مقدماتی، تعداد 20 بیمار مرد مبتلا بهMS با میانگین سنی(75/3±45/34 سال) وزن (45/7±95/71 کیلوگرم)، معیار ناتوانی(80/1±65/0) و شاخص توده بدن(01/2±78/24 کیلوگرم متر مربع) انتخاب و ب هصورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 10 نفر) و کنترل ( 10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویز شده (دارو ی مشابه)، در برنامه هشت هفته ای تمرین ترکیبی (شامل 20 دقیقه گرم کردن عمومی بدن، 15 دقیقه تمرینات آئروبیک با شدت50-60% حداکثر ضربان قلب15 دقیقه تمرینات با وزنه اندام فوقانی و تحتانی با شدت 50-70% از RM-1 (تمرین با دستگاه بدنسازی)، 10 دقیقه سرد کردن بدن)هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویز شده (داوری مشابه) را مصرف نمودند.از تمام آزمودنی ها دو نمونه خونی قبل و بعد از انجام تمر ین گرفته شد. م ی زان لپت ین سرم با روش الا ی زا و با استفاده از دستگاهSTATFAX303+ اندازه گیری و ثبت شد. داد ههای حاصل با استفاده از روش آماریt در سطح معنی داری05/0>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق گروه تجربی، کاهش معنی داری در غلظت لپتین سرم نشان داد 05/0>P در مجموع، با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار داشت برنامه تمرین ترکیبی م یتواند موجب کاهش معن یدار سطح لپتین سرم بیماران مرد مبتلا بهMS شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Selected Combined Training Program on leptin serum levels of men with multiple sclerosis

چکیده [English]


The purpose of this study was to determine the effect of eight weeks combined training on leptin serum
levels in men with multiple sclerosis (MS). Twenty men with MS age 34.45±3.75 yrs, mean Expanded
Disability Status Scale 1.80±0.65, weight 71.95±7.45 Kg and body mass index 24.78±2.01 Kg/m2, were
randomly divided to subgroup, experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group,
beside consuming the prescribed drugs, participated in eight weeks combined training (include warming
for 20 minutes, aerobic training for 15 minutes with 50-60% maximum heart rate strength exercises with
upper and lower extremities for 15 minutes with 50-70% 1RM and recovery for 10 minutes) 3 times a
week for 60 minutes, while control group only consumed prescribed drugs. In each group two resting
blood samples were taken before and after training. The data were analyzed with t-student method with
significant level at (P<0.05). The result of this study showed that serum leptin levels in experimental
group were significantly decreased (P<0.0001), But increased in control group did not significantly
increased (P<0.75). However, the result suggests that combined training program can decrease serum
leptin levels in men with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Training
  • Leptin Serum Levels
  • Multiple Sclerosis (MS)
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390