اثر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر هشت هفته برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)بود. بدین منظور پس از مطالعات مقدماتی، تعداد 20 بیمار مرد مبتلا بهMS با میانگین سنی(75/3±45/34 سال) وزن (45/7±95/71 کیلوگرم)، معیار ناتوانی(80/1±65/0) و شاخص توده بدن(01/2±78/24 کیلوگرم متر مربع) انتخاب و ب هصورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 10 نفر) و کنترل ( 10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویز شده (دارو ی مشابه)، در برنامه هشت هفته ای تمرین ترکیبی (شامل 20 دقیقه گرم کردن عمومی بدن، 15 دقیقه تمرینات آئروبیک با شدت50-60% حداکثر ضربان قلب15 دقیقه تمرینات با وزنه اندام فوقانی و تحتانی با شدت 50-70% از RM-1 (تمرین با دستگاه بدنسازی)، 10 دقیقه سرد کردن بدن)هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویز شده (داوری مشابه) را مصرف نمودند.از تمام آزمودنی ها دو نمونه خونی قبل و بعد از انجام تمر ین گرفته شد. م ی زان لپت ین سرم با روش الا ی زا و با استفاده از دستگاهSTATFAX303+ اندازه گیری و ثبت شد. داد ههای حاصل با استفاده از روش آماریt در سطح معنی داری05/0>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق گروه تجربی، کاهش معنی داری در غلظت لپتین سرم نشان داد 05/0>P در مجموع، با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار داشت برنامه تمرین ترکیبی م یتواند موجب کاهش معن یدار سطح لپتین سرم بیماران مرد مبتلا بهMS شود

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390