تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی ب ههمراه مکمل اسید چرب امگا- 3 بر سطوح استراحتی سایتوکین های پیش التهابی زنان سالمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

سایتوکین ها گروهی از پروتئین ها هستند که نقش اصلی را در پاس خهای التهابی به محر کهای پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مکمل اسید چرب امگا- 3 بر سطوح سایتوکین های پیش التهابی(TNF-α, IL-6)زنان سالمند بود. روش تحقیق: 24 زن سالمند (میانگین سن2/4±6/79سال قد 2/4±7/151 سانتی متر، وزن 7/8±8/60 کیلوگرم، نمایه توده بدن 3/3±4/26 کیلو گرم بر متر مربع)در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها بصورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه تجربی اول ( 8 نفر)، تمرینات مقاومتی به همراه اسید چرب امگ ا- 3، گروهتجربی دوم ( 8 نفر) تمرینات مقاومتی به تنهایی و گروه سوم ( 8 نفر) به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . آزمودنی ها 8 هفته تمرین مقاومتی، 3 جلسه در هفته با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه را شامل تمرینات پرس پا، پرس سینه، پرس شانه، جلو بازو، پشت بازو، لت پول، فلکشن ران، اکستنشن ران، ابداکشی ران انجام دادند. گروه تجربی اول، مقدار 3 میلی گرم در روز اسید چرب امگ ا- 3 را در طی 8 هفته دریافت نمودند. سایتوکین های پیش التهابی با استفاده از نمونه خونی و روش الیزا پس از 8 ساعت ناشتایی شبانه به میزان 3 سی سی از ورید قدامی بازوی آزمودن یها قبل و بعد از 8 هفته تمرین اندازه گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد ، متغیرهای ا ینترلوکین - 6 و فاکتور نکروزتومورآلفا کاهش معنادار در هر دو گروه تجربی در پس آزمون داشتند در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنادار ی مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان داد اینترلوکین -6 (001/0≥P) و فاکتور تکروز موتور آلفا(001/0≥P)تفاوت معناداری بین هر 3 گروه داشت آزمون تعقیبی نشان داد اختلاف میانگین گروه تمرین به همراه مکمل نسبت به گروه تمرین تفاوت بیشتری داشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد انجام تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل اسید چرب امگا- 3 می تواند تأثیر بیشتری نسبت به تمرین مقاومتی به تنهایی بر کاهش سایتوکین های پیش التهابی زنان سالمند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390