تاثیر تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2011.98606

چکیده

بررسی تاثیر تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی شامل پروتئین واکنشیHDL ،LDL ،C کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی در مردان دارای اضافه وزن بود. روش ها: 43 مرد دارای اضافه وزن داوطلب شدند و در چهارگروه کنترل، مکمل چای سبز، تمرین هوازی، و ترکیب تمرین هوازی و مکمل چای سبز قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 10 هفته (سه بار در هفته) به تمرینات هوازی با شدت75-65 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. گروه چای سبز روزانه سه عدد چای سبز کیسه ای محتوی دو گرم چای خشک در سه وعده غذایی، مصرف کردند. برای گروه ترکیب تمرین و چای سبز هر دو مداخله صورت گرفت. قبل و بعد از دوره تحقیق، از همه آزمودن یها در وضعیت ناشتایی خونگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد تمرینات هوازی، مصرف چای سبز و ترکیب تمرینات هوازی و مصرف چای سبز، تغییر معناداری در میزان پروتئین واکنشیC و نیمرخ لیپیدی ایجاد نمی کند(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training and green tea supplementation on some of cardiovascular risk factors in obese men

چکیده [English]


Objective: This study intends to examine the effect of aerobic training and green tea supplementation on
some of cardiovascular risk factors such as serum C-reactive protein, LDL, HDL, Total cholesterol and
Triglyceride in overweight men. Methods: 43 overweight men were volunteered and were included in
four groups: control group; green tea supplement group; exercise group and the exercise and green tea
supplement group. Then, the experimental group performed the aerobic training program for 10 weeks,
three sessions per weeks with intensity of 65 to 75% of maximum heart rate. Green tea group consumed
daily three green tea bags with 2grm tea content. The combined exercise and green tea group two
interventions took. Before and after the investigation period, blood sampling of all subjects were taken in
fasting. The data were analyzed by using one way ANOVA and ANCOVA tests. Results: Results
showed that aerobic trainings, green tea and combination of aerobic training and green tea have not a
significantly effect on serum C-reactive protein and lipid profile levels in obese men (P<0.05). Green tea
caused a significant decrease in weight and body mass index (P<0.05). Aerobic training caused a
significant decrease in weight, body mass index and body fat percentage (P<0.05). Combination of
aerobic training and green tea caused a significant increase in maximal oxygen consumption and
significant decrease in weight, body mass index and body fat percentage (P<0.05). There were no
significant difference between the effect of green tea supplementation and aerobic training on decrease in
weight and body mass index (P<0.05). Conclusion: We concluded that performing of aerobic trainings
and green tea supplement have not a significantly effect on cardiovascular risk factors in overweight men.
But it can improve body composition and aerobic capacity in these volunteers. However, to achieve more
conclusive results, further investigation is warrented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • Lipid profile
  • Aerobic training
  • Green tea supplementation
  • overweight men
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390