اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهرکرد

10.48308/joeppa.2011.98608

چکیده

هدف تحقیق: ورزش های برخوردی با امکان رخداد ضربه به سر و آسیب های مغزی همراه می باشند که در بوکس میزان بروز ضربه مغزی و صدمات به سر بیش از هر ورزش دیگر گزارش شده است با این حال، بررسی این موضوع با استفاده از شاخص های معتبر خونی تاکنون کمتر انجام شده است. هدف این پژوهش تعیین اثر یک جلسه مسابقه بوکس بر تغییرات ،S-100 B پروتئین واکنش گر CRP )c و لکوسیت ها در بوکسورهای زبده بود. روش تحقیق: آزمودنی های این پژوهش بوکسورهای زبده تیم ملی ایران بودند. 10 نفر بوکسور تیم ملی به عنوان گروه تجربی و 10 نفر افراد غیر ورزشکار سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. جهت تعیین شاخص های بیوشیمیایی شامل پروتئین CRP ،S100-B و لکوسیتها نمونه خونی قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از مسابقه رسمی بوکس نمونه خونی گرفته شد. برای توصیف آماری داد هها از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با انداز هگیری مکرر و برای مقایسه بین گروهی از آزمون مانکوا استفاده شد . در صورت مشاهده نتایج معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معناداری05/0>P بود.نتایج: نتایج نشان داد مسابقه بوکس باعث افزایش معنادار CRP ،100-B و لکوسیت ها شد (000/0-P)نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که یک وهله رقابت بوکس و ضربات مکانیکی وارده بر ورزشکار باعث افزایش عوامل التهابی CRP،S100-B و لکوسیت ها بلافاصله پس از مسابقه بوکس شده و به نظر می رسد اندازه گیری این شاخصها بتواند ابزار سودمندی در تشخیص التهاب و پایش آسیب های ناشی از ضربات مکرر به سر در بوکسورها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of boxing competition on S100-B, CRP and leukocytes levels in elite boxers

چکیده [English]

Effect of boxing competition on S100-B, CRP and leukocytes levels in elite boxers
Purpose: Combat sports are associated event with a possible head injury and brain damage and the incidence
of concussion and head injuries in boxing than any other sport but, examining this problem with reliable blood
markers not. The purpose of this study was to investigate effect of boxing on changes of S100-B, CRP and
leukocytes in boxer of Iran national team. Methods: For this reason, 10 players of elite boxer and 10 nonathlete
targeted and available in selected to two experimental (n=10) and control (n=10) groups. Blood sample
were taken in before, immediately after and 24 hours after boxing match for assessment of S-100B, CRP and
leukocyte .Data were analyzed using by mean and standard deviation for statistical description, and analysis of
variance with repeated measures test and Moncova test for inferential analysis of data) P≤0.05. (In case of
significant results of bonferroni post hoc test were used to compare mean variables in each group separately in
three stages. Statistical significant was set at P≤ 0.05. Results: The result showed that boxing competition
significantly increase levels of S100-B, CRP and leukocytes immediately after a boxing match P=0.000. Also,
boxing competition significantly increase levels of S100-B, CRP and leukocytes in boxers P=0.001. No
significant change were observed 24 hours after exercise P=0.7. S100-B, CRP and leukocytes showed a
significant increase after the boxing match in the experimental group in comparison with control group
P=0.000. Conclusion: Overall, study findings showed that the boxing competition and Mechanical impacts
exerted on the athlete increased inflammatory factors S100-B, CRP and leukocytes immediately after the
boxing match. It appears assessment of these indicators is useful tool for diagnosis of inflammation and
monitoring of brain injuries caused by repetitive punches to head of boxers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boxing competition
  • S-100B
  • CRP
  • leukocytes
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390