تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث در پاسخ به فاکتور های اکسایشی پس از ورزش زیر بیشینهدر شرایط کمبود اکسیژنی در فشار طبیعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/joeppa.2011.98610

چکیده

سابقه و هدف: تمرین فزاینده در شرایط طبیعی از طریق افزایش در تولید رادیکال های آزاد منجر به ایجاد فشارهای اکسایشی می شود. این افزایش اثرات منفی روی تولید انرژی در هنگام تمرین گذاشته و موجب خستگی زودرس می شود. به طور کلی نتایج تاثیر یک جلسه فعالیت متوسط هوازی انجام شده در شرایط کمبود اکسیژنی در فشار طبیعی بر روی تولید رادیکال های آزاد، پراکسیداسیون چربی و قابلیت تام آنتی اکسیدانی(TAC)همچنان متناقض می باشد. در این تحقیق ما به دنبال تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث در پاسخ به فاکتور های اکسایشی پس از ورزش زیر بیشینه در شرایط هیپوکسی در فشار طبیعی خواهیم بود.مواد و روش ها: برای آزمودن این مسئله 11 مرد ورزشکار (بامیانگین سنی 18/2±18/22 سال و میانگین شاخص توده بدن 24/1±99//21 کیلو گرم برمتر مربع) برای فعالیت با شدت 55% VO2max به مدت 35 دقیقه در شرایط کمبود اکسیژن (ارتفاع 3500 متری((o2=5.13-14% استفاده ش د به فعالی ت پرداختند. به آزمودنی ها اسید اسکوربیک خوراکی داده شد ( 1000 میلی گرم / دو ساعت قبل از دوره فعالیت). نمونه گی ری خو نی، قبل از فعا لی ت در حالت ناشتا و بلافاصله بعد از آزمون جمع آوری شد. قابلیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)مالون دی آلدیید محصول پراکسیداسیون چربی ها و اسید اوریک با استفاده از روش های تشخیصی HPLC و فتومتریک اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دو سویه با اندازه گیری های مکرر و از مجموعه نرم افزاری SPSS16 و در صورت معناداری از آزمون تعقیبی کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.سطح معنی داری(P≤0/05)منظور گردید. یافته ها: یافته های اصلی نشان می دهند که فعالیت متوسط در وضع یت هایپوکس یا موجب افزایش معنادار در غلظت پلاسمایی تعدیل شده (39/0±04/11 و 33/0±19/13) و اسید اوریک ( میزان استراحتی در مقایسه با فعالیت به ترتیب:40/0±09/7 و 19/0±59/8 (P≤0/05) شده است. همچنین مکمل دهی ویتامین ث به طور معنادار ی غلظت مالون دی آلدئید(MDA) گروه مکمل نسبت به گروه دارونما کاهش داده است به ترتیب از(07/0±39/3 به 09/0±09/3)(05/0≥P) این مشاهدات گویای این مطلب است که یک جلسه فعالیت هوازی با شدت متوسط در شرایط نرماباریک هایپوکسیا موجب افزایش اکسیدان ها در فشارهای اکسایشی می شود و مکمل دهی ویتامین ث عاملی مهارکننده و تاثیرگذار که پیشتر از اکسیداسیون چربی ها (بتا اکسیداسیون) در قابل اکسایش ناشی از کمبود اکسیژن حمایت می کند به طور کلی مکمل دهی حاد ویتامین ث موجب عدم افزایش در MDA و در نتیجه کاهش پراکسیداسیون چربی (LPO) شده است. بحث: این مشاهدات پیشنهاد می کند، یک جلسه فعا لیت هواز ی با شدت متوسط در شرایط کمبود اکسیژنی طبیعی (نورموباریک هایپوکسیا) نشانه های آنتی اکسیدانی را در شرایط فشاره ای اکسایشی افزایش می دهد و مکمل دهی ویتامین ث یک عامل مهارکننده بود که از عوامل اکسیداسیونی (بتااکسیداسیون) در مقابل پراکسیداسیون چربی ناشی از کبود اکسیژن حمایت می کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acute vitamin C supplementation in response to oxidative factors after sub maximal exercise in normobaric hypoxia

چکیده [English]Background and aim: Maximal exercise in normoxia results in oxidative stress due to an increase in free
radical Production .This increase has negative effect on energy production during exercise and due to
fasting fatigue. However, the effect of a single bout of moderate aerobic exercise performed normobaric
hypoxia on free radical production, lipid per oxidation and total antioxidant capacity (TAC) remains
inconsistent. In this study, we followed the effect of acute vitamin C supplementation in response to
oxidative factors after sub maximal exercise in normobaric hypoxia. Material and method: 11active
male) age: 22.18±2.18 yrs, BMI: 21.99±1.24 kg/m2) was required to exercise on a treadmill at 55% of
VO2mox for 35 minutes hypoxic condition [FiO2 (inspired fraction of O2) =0.14(altitude about 3500
meter). The subject received orally ascorbic acid (1000 mg/ two hours before exercise session). Blood
samples were taken before (fasting) and immediately after exercise. Total antioxidant capacity (TAC),
lipid per oxidation products malondialdehyde (MDA) and uric acid were measured using HPLC and/or
photometric detection. The results obtained were analyzed by two-way analysis ofvariance (ANOVA)
using SPSS statistics software package (version 16) followed by post-hoc Kolmogroph-Smirnov test
where F value was significant. Level of significance was set at p ≤0.05. Results: The main findings show
that moderate intensity exercise in the hypoxia position, increased significantly plasma-volume-corrected
TAC and uric acid concentration (pooled rest compared with exercise P<0.05); However, vitamin C
supplementation did significantly affect MDA concentration (P<0.05). Discussion: These observations
would suggest that single bout of moderate aerobic exercise in normobaric hypoxia increases oxidant and
antioxidant markers in oxidative stress and supplementation vitamin C was an effective preventive agent,
which further supports the oxidative character (beta oxidation) versus lipid per oxidation induced by
hypoxia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitamin C
  • Normobaric hypoxia
  • oxidative stress
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390