اثرات مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر برخی شاخص های غیرمستقیم آسیب سلولی ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان کشتی گیر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: کراتین مونوهیدرات به عنوان یکی از پرمصرف ترین مکم لهای تغذی های در افزایش عملکرد ورزشی، بین ورزشکاران محبوبیت گسترده ای دارد. با این حال، اخیراً نگران یهایی درباره ی برخی از اثرات نامطلوب مصرف کوتاه و بلند مدت کراتین بر شاخصهای سلامت وجود دارد. از این رو، تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر تغییرات برخی از شاخص های آسیب سلولی (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز تام سرم) در مردان کشتی گیر متعاقب انجام یک جلسه فعالیت مقاومتی انجام شد. روش تحقیق: 18 مرد کشتی گیر جوان دانشگاهی داوطلب (با میانگین سنی 13/1±11/21 سال ، درصد چربی 84/1±67/12% و شاخص توده بدن 70/0±96/21 کیلوگرم بر مجذور متر) در قالب یک طرح نیمه تجربی دوسویه کور به-طور تصادفی در دو گروه همگن مکمل و شبه دارو جایگزین شدند .
آزمودنی ها پس از دوره ی شش روزه ی مکم لدهی ( 300 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن روزانه کراتین یا دکستروز)، در یک قرارداد فعالیت مقاومتی دایره ای باوزنه (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه در سه نوبت با تکرارهای شش تایی) شامل شش ایستگاه شرکت کردند. تغییرات شاخص های آسیب سلولی طی سه مرحله (قبل از شروع مکمل سازی، پس از اتمام دور هی مکمل سازی و 24 ساعت پس از اجرای قرارداد فعالیت مقاومتی) انداز ه گیری شد. داده های حاصله بوسیله ی آزمو نهای تحلیل واریانس مکرر، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری05/0 بررسی شد. نتایج: اثر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین در حالت پایه تنها بر تغییرات کراتین کیناز تام سرم معنی دار بود(05/0>P) با این حال، میزان فعالیت شاخص های آسیب سلولی 24 ساعته در گروه دریافت کننده ی مکمل به طور غیرمعنی داری کمتر از گروه شبه دارو بود(05/0

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390