تأثیر تمرینات ورزشی همزمان (استقامتی- قدرتی) و بی تمرینی بر غلظت لپتین و انسولین پلاسما در کودکان چاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2011.98620

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر تمرینات ورزشی همزمان (استقامتی، قدرتی) و بی تمرینی بر میزان لپتین و انسولین پلاسما در کودکان چاق بود. روش‌شناسی: 24 نفر از پسران چاق (با شاخص توده بدنی بیشتر از 28 و دامنه سنی 11 تا 13 سال) داوطلبانه به عنوان ‌آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرینات استقامتی و مقاومتی را انجام دادند. شدت، حجم و مدت تمرینات به تدریج و فزاینده افزایش یافت. پس از پایان 12 هفته تمرینات ورزشی از گروه تجربی خواسته شد تا به شیوه زندگی کم‌تحرک قبلی خود برای 4 هفته آینده بدون فعالیت ورزشی برگردند (مرحله بی تمرینی). در شرایط مشابه خون‌گیری و سنجش ترکیب بدن در گروه تجربی در 3 مرحله(پیش آزمون، پس از برنامه تمرینی و بعد از بی تمرینی) و در گروه کنترل در 2 مرحله (پیش آزمون و پس از برنامه‌ تمرینی) انجام شد. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 12هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی موجب کاهش معنی‌دار سطوح لپتین و انسولین در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of concurrent training and detraining on leptin and insulin concentrations in obese children

چکیده [English]Aim: The aim of this study was to examine the effect of 12 weeks (3 days/week) concurrent training followed by 4 weeks detraining on leptin and insulin levels in obese boys. Methods: The 24 obese children boys (body mass index> 28 kg/m2, age 11- 13 year old) were randomly divided into two experimental (n=12), and control (n=12) groups. Experimental group participated 12 weeks concurrent training (3 days/ week). Intensity, duration and volume of concurrent trainings were gradually and progressively increased. At the end of the 12 week concurrent training, EG participants were asked to return to their daily lifestyle for the future 4 weeks without any exercise training (detraining phase). Blood samples were collected in three stages (baseline, after 12 week's combined endurance and resistance training and 4 week's detraining in experimental group; baseline and after 12 weeks in control group). Results: Data analysis showed that 12 weeks concurrent training leads to significant decrease of leptin and insulin in Experimental group compared to Control group (p<0.05). It was shown that at the end of 16th week (following 4wk detraining) insulin and leptin again significantly increased (p<0.05). Conclusion: These results suggest that concurrent training leads to significant decrease of leptin and insulin in obese children. The results suggest that adaptations resulting from regular exercises following 4wk detraining can be reversible. Therefore, recommend that overweight and obese children should be encouraged for regular participation in exercise training program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent training
  • Detraining
  • Leptin
  • Insulin
  • obese children
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390