تأثیر تمرین هوازی منظم و مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن سرم در زنان سالمند چاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2011.98624

چکیده

هدف: التهاب نقش مهمی را در تمام مراحل آترواسکلروز بازی می‌کند. هموسیستئین و فیبرینوژن دو مارکر التهابی پیشگوی خطر آترواسکلروز می‌باشند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین منظم هوازی و مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن سرم در زنان سالمند چاق بود. روش‌شناسی: در یک مطالعه دو سویه کور، 40 زن چاق (30 BMI≥) با میانگین سنی 42/7±65/61 سال به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب‌شده و به طور تصادفی در 4 گروه 10 نفری تمرین، مکمل، تمرین ـ مکمل (ترکیبی) و دارونما (کنترل) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه‌های مکمل و ترکیبی روزانه 2080 میلی‌گرم امگا-3 ، و آزمودنی‌های گروه کنترل نیز از شبه داروی روغن آفتابگردان تولیدی شرکت زکریا به مدت 8 هفته مصرف کردند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 45 تا 55 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته، 40 دقیقه و 3 جلسه در هفته بود. نمونه‌های خونی آزمودنی‌ها قبل از شروع دوره در وضعیت ناشتا و 24 ساعت پس از اتمام تمرینات جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها توسط آزمون تی همبسته و آنالیز واریانس دو راهه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 انجام گردید. نتایج: نتایج آزمون آماری نشان داد که در گروه‌های تمرین، مکمل و ترکیبی میزان هموسیستئین و فیبرینوژن سرم به شکل معناداری کاهش یافت و مداخله‌ی توأمان تمرین- مکمل اثر هم افزایی بر کاهش این متغیر ها داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of regular aerobic exercise accompanied by omega-3 supplementation on serum Homocysteine levels and fibrinogen in obese elderly women

چکیده [English]


Purpose: Inflammation plays a major role in all phases of atherosclerosis. Homocysteine and fibrinogen is two inflammatory markers predictor of atherosclerosis risk. The purpose of this study was to investigate the effect of regular aerobic exercise and consumption of omega-3 supplementation on serum Homocysteine levels and fibrinogen in obese elderly women. Method: In a double-blind study, 40 obese women (BMI≥30) 61.65+7.42 years old were selected as easily-accessible way and randomly categorized into 4 groups of 10 subjects an exercise, supplementation, exercise-supplementation (combination), and placebo (control) groups. Subjects in the supplement and combination groups consumed 2080 mg omega- 3 supplement daily for 8 weeks and control groups used sunflower oil as placebo produced in Zachariah Company. Exercise program included aerobic activity at 45 to 55 percent of maximum heart rate for 8 weeks, 40 minute and 3 sessions per week. Blood samples before and 24 hours after the training period in the fasting state were collected. Data analysis was done by paired-t test and two-way ANOVA test using SPSS software (version 16). Result: The results showed that interaction effects of exercise and supplementation has co-increment impact on significant reduction of Homocysteine and fibrinogen means (P<0.05). Conclusion: The results of this study showed that acrobic training combined with omega-3 supplements can by reducing body fat percent and restrict of upstream inflammation signals decreased cardiovascular risk factors and minimize the negative effects of inflammation in obese elderly women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Omega-3 fatty acid
  • Homocysteine
  • Fibrinogen
  • Obese elderly women
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1390